Kritiky.cz > TV Recenze > Chalífát: seriálová bomba z Rakky

Chalífát: seriálová bomba z Rakky

Chalifat

Od pří­bě­hů ze sou­čas­né­ho Švédska zpra­vi­dla vím, co čekat. Je to jed­na z těch zemí na seve­ru, co gene­ru­je mrt­vo­ly zape­če­né do ledu, zko­rum­po­va­né poli­ti­ky a žlu­to­vla­sé detek­ti­vy, co sní­da­jí vajíč­ka a bour­bon.

Možná i pro­to je Chalífát tako­vým zje­ve­ním.

Většina lidí v něm má vla­sy čer­né jako uhel, nikdo v něm nemá závis­lost na alko­ho­lu nebo na práš­cích, a navíc v něm v pod­sta­tě není zima.

Naopak.

Je v něm pořád­né hor­ko.Moje zna­los­ti Švédska se více méně ome­zu­jí na návo­dy z Ikey a hoke­jo­vé reá­lie. Znalost Islámu není o moc lep­ší. Za zmín­ku ale sto­jí, že se k němu ve Švédsku hlá­sí víc jak deset pro­cent popu­la­ce (pro srov­ná­ní, v Čechách je to kolem sla­bé­ho 0,2 %) a že v roce 2017 čelil Stockholm tero­ris­tic­ké­mu úto­ku, při kte­rém zahy­nu­li čty­ři lidé.

Osmidílný tele­viz­ní pro­jekt Chalífát, kte­rý může­te nala­dit na Netflixu s čes­ký­mi titul­ky, ten­to inci­dent nepro­jek­tu­je, ani není posta­ven na reál­ných udá­los­tech. Vše v něm je smyš­le­né. Inspirace auto­ra Wilhelma Behrmana pro­růs­ta­jí­cím tero­ris­mem v Evropě je ale logic­ká.

A daří se mu uspět ve snad té nej­těž­ší dis­ci­plí­ně ze všech.

Podat závaž­né a aktu­ál­ní téma v osmi hodi­nách, kte­ré dáte na pose­ze­ní jak mléč­nou Milku s oříš­ky.


Tři postavy, jedna hrozba

Chalífát je pře­hled­ný pro­ple­te­nec pří­bě­hů tří žen s arab­ský­mi koře­ny. Pervin žije v syr­ské Racce s man­že­lem tero­ris­tou a malou dcer­kou. A celá zou­fa­lá chce zpát­ky do Švédska, což se na leve­lu obtíž­nos­ti rov­ná útě­ku z Alcatrazu. Po tele­fo­nu jí v tom pomá­há švéd­ská poli­cist­ka Fatima, toho času na sto­pě chys­ta­né­mu tero­ris­tic­ké­mu úto­ku ISIS v cen­t­ru Stockholmu. A do toho pat­nác­ti­le­tá dce­ra ve Švédsku adap­to­va­ných Arabů, Sullejka, začí­ná pod vli­vem kama­rá­da Ibeho koke­to­vat s radi­kál­ním Islámem, a s moz­kem vymy­tým roman­tic­ký­mi před­sta­va­mi sní o útě­ku z domo­va. Do Rakky.

Chalífát je vlast­ně evrop­skou vari­a­cí na Homeland. Jenomže tam, kde cítí Američani potře­bu naře­zat syro­vý pří­běh vlas­te­nec­tvím, osob­ním hrdin­stvím a pro­blémy dia­be­tic­ké­ho syna hlav­ní hrdin­ky ve škol­ní dru­ži­ně, zůstá­va­jí Švédové jen u té syro­vos­ti.

A posta­vám Pervin, Fatimy a Sullejky tahle syro­vost pro­spí­vá.

Všechny mají svor­ně své hrdin­ské momen­ty, ale záro­veň i dost svých vlast­ních sobec­kých, a o to více lid­sky hma­ta­tel­ných momen­tů.

Nejvíc je to znát pře­de­vším na poli­cist­ce Fatimě, kte­rá je všech­no, jen ne Mirkem Dušínem v boji pro­ti svě­to­vé­mu tero­ris­mu. Zoufalou Pervin pře­váž­ně vyu­ží­vá k vlast­ní­mu pro­spě­chu, spí s žená­čem, a obec­ně se čas­to cho­vá tro­chu napře­shu­bu. Žádná emo­ce­mi a vyš­ším dob­rem oví­ně­ná Carrie Mathison.

A nut­no podotknout, že prá­vě tohle je na Chalífátu opoj­ně super. Postavy se vše­mi svý­mi chy­ba­mi tu při­spí­va­jí cel­ko­vé nepřed­ví­da­tel­nos­ti děje.Zlo od vedle

Behrmanovi se daří v osmi dílech pro­mít­nout až pře­kva­pi­vé množ­ství moti­vů, spo­je­ných s moder­ním tero­ris­mem. Dva poma­te­né Švédy, plá­nu­jí­cí tero­ris­tic­ký útok, pašo­vá­ní lidí, život ve měs­tě Rakka i arab­skou men­ta­li­tu.

Děsivého je toho v seri­á­lu dost.

Máloco ale má na posta­vu Ibeho, taj­né­ho agen­ta ISISu infil­tro­va­né­ho ve Švédsku. Ibe totiž není žád­ný vou­sa­tý poma­te­nec trou­sí­cí výhrůž­ky jazy­kem při­po­mí­na­jí­cím shluk cito­slov­cí, nýbrž šar­mant­ní Egypťan, ten typ, co pomů­že sta­řen­ce do pat­ra s náku­pem. Člověk, co doce­la snad­no pople­te mla­dé pito­mé hol­ky, že roz­bom­bar­do­va­ná Rakka ve sku­teč­nos­ti vypa­dá jako Hotel Paradise.

Touchdownem Chalífátu ale není ten fakt, že suges­tiv­ně uka­zu­je hrů­zy dneš­ní doby. To je samo­zřej­mě chvá­ly­hod­né, ale svou hodin­ku psa­ní recen­ze bych na to neplýtval.

Chalífát je pře­de­vším sen­zač­ně šla­pa­jí­cí tele­viz­ní pro­jekt, kte­rý v těch hrůzách umí cho­dit. Dávkuje jeden zvrat za dru­hým, nene­chá­vá vydech­nout a zvlášť v dru­hé polo­vi­ně vás u tele­vi­ze začnou chy­tat kře­če do ste­hen, to jak bude­te v jed­nom kuse sedět dva cen­ti­me­t­ry nad sófa.

Směrem k závě­ru navíc Chalífát zvy­šu­je tem­po, a zvlášť posled­ní epi­zo­da šla­pe na plyn rych­le a zbě­si­le. Přitom se ale daří vše zakon­čit, aniž bys­te měli dojem zkrat­ko­vi­tos­ti, a odnes­li si prá­vě tu emo­ci, po kte­ré auto­ři tak prahnou.

Evropa to pros­tě zase jed­nou uká­za­la svě­tu.

Tak toho buď­te taky svěd­ky.

Na Netflixu.

Chalifathodn


Foto: SVT / Netflix

  • Dívka v pavoučí síti | The Girl in the Spider's Web15. listopadu 2018 Dívka v pavoučí síti | The Girl in the Spider's Web Lisbeth Salander je zpět. Špičková hackerka, která při svém posledním dobrodružství odhalila celosvětovou konspiraci se svojí biologickou rodinou v čele, se dočkala třetího zpracování. Po […]
  • Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 %31. října 2016 Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 % Že by půlka? No zklamání, ano už jsme za půlkou. Od předchozího dílu, kdy jsme se dozvěděli několik důležitých věcí, ale nic moc se v příběhu neudálo, si pro nás tvůrci připravili díl, kdy […]
  • Hra o trůny – Kniha cizince (S06E04) - Daenerys nelze upálit29. března 2019 Hra o trůny – Kniha cizince (S06E04) - Daenerys nelze upálit  Série pokročila, tak už víme, jak základní postavy skončily a objevily se i další, které jsme málem zapomněly. Každý, kdo má rád příběhy a své hrdiny, tak se v tomto díle dočká svých […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Chameleon / The Pretender – symfonie intelektu a lehkého humoru, který není pro každého3. července 2018 Chameleon / The Pretender – symfonie intelektu a lehkého humoru, který není pro každého „Existují mezi námi chameleoni. Géniové obdaření schopností stát se kýmkoli z nás. V roce 1964 unesla instituce známa jako Centrum, mladého chameleona jménem Jarod a podrobila jeho génia […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com