Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Cestovní deník - ať máte na co vzpomínat

Cestovní deník - ať máte na co vzpomínat

Cestovani

Máte rádi ces­to­vá­ní? Chcete si vzpo­mín­ky ze svých cest ucho­vat na del­ší dobu? Jste plá­no­va­cí tip? Tak prá­vě vám je urče­na pub­li­ka­ce nakla­da­tel­ství CooBoo v Praze s názvem Cestovní deník. Tak hurá, vyrá­ží­me na pořád­nou ces­tu. 

0063741794 Cestovni denik v

Co v tom­to báječ­ném dení­ku vlast­ně najde­te? Především, jak pou­ží­vat ten­to deník, obsah, sle­pou mapu, kam může­te zazna­me­ná­vat vámi navští­ve­ná mís­ta, kam máte v plá­nu se někdy podí­vat, důle­ži­tý adre­sář, roz­po­čet na jíd­lo, vstu­pen­ky z růz­ných vstu­pů. V dení­ku nesmí chy­bět důle­ži­té infor­ma­ce, co je tře­ba před odjez­dem zaří­dit, co si s sebou zaba­lit, vlast­ní zhod­no­ce­ní ces­ty a na co hlav­ně neza­po­me­nout.

Autorky daly vel­ký pro­stor si na vol­né stra­ny vpi­so­vat zážit­ky, mož­nost nale­pit fot­ky, vstu­pen­ky, tře­ba i kres­lit,  pros­tě coko­li, co vám ucho­vá vaše vzpo­mín­ky na vaše ces­ty. Můžete si do něj pozna­čit ces­tu, jak jste jeli, co jste zají­ma­vé­ho zaži­li, pří­pad­né suve­ný­ry, kte­ré jste si z cest dovez­ly. Na kon­ci Cestovního dení­ku nalez­ne­te nálep­ky s téma­ti­kou ces­to­vá­ní, kte­rý­mi si může­te vyzdo­bit váš ces­tov­ní deník.

Cestovní deník je vel­mi zají­ma­vá pub­li­ka­ce, výji­meč­ná své­ho dru­hu. Zaujala mě už svým názvem a tou­ži­la jsem do něj nahléd­nout. Rozhodně jsem byla mile pře­kva­pe­na. Usnadní vám odjezd na jakou­ko­li ces­tu, dovo­le­nou, bude­te mít pocit, že jste na nic koneč­ně neza­po­mně­li, také vám ucho­vá  nád­her­né vzpo­mín­ky z vašich cest, kte­ré jsou k neza­pla­ce­ní.

Doporučila bych ho úpl­ně všem věko­vým sku­pi­nám, jeli­kož si mys­lím, že někte­ré důle­ži­té věci čas­to zapo­mí­ná­me a ten­to „Cestovní deník“ vám pomů­že navrá­tit vaše vzpo­mín­ky. Můžete ho uka­zo­vat svým dětem, rodi­čům, pra­ro­di­čům, zná­mým, kama­rá­dům či kama­rád­kám a inspi­ro­vat je také, aby dané mís­to navští­vi­li.

V této kni­ze mě zau­ja­ly citá­ty a také písmo. Jelikož milu­ji let­te­ring, byl pro mě Cestovní deník lás­ka na prv­ní pohled. Také jej dob­ře dopl­ní samo­lep­ky s téma­ti­kou ces­to­vá­ní.

Ukázka z kni­hy:

„I na malé ces­tě může čekat vel­ké dob­ro­druž­ství.“

„Necestuji, abych ute­kl před živo­tem, ces­tu­ji, aby mi neu­te­kl život.“

„Člověk musí jít dale­ko, hroz­ně dale­ko, aby se dostal co nej­blí­že k domo­vu.“

Karel Čapek

Několik slov o autor­kách:

Autorky dení­ku - Kačka, Anička a Martina. Každá je jiná, sdí­lí stej­né nad­še­ní pro pěk­né a lás­ku k tvo­ře­ní, pře­váž­ně z papí­ru. Milují všech­no, co se týká papír­nic­tví, plá­no­vá­ní, ruč­ní prá­ce a kra­sopsa­ní. Všechny tyto zájmy spo­ji­ly jme­no­va­né ženy dohro­ma­dy roku 2017 a zalo­ži­ly vlast­ní malé papír­nic­tví s pro­duk­ty, pro kte­ré jsou typic­ké jejich autor­ské ilu­stra­ce a let­te­ring.

Ve spo­lu­prá­ci s nakla­da­tel­stvím CooBoo vyda­ly již dvě kníž­ky. Ta prv­ní, Z lás­ky k pís­mu, je urče­na všem, kdo se chtě­jí nau­čit krás­ně psát. Ta dru­há, Čas na Vánoce vám pomů­že naplá­no­vat si dopře­du celý advent, abys­te si moh­li svá­teč­ní čas vychut­nat v kli­du a v poho­dě.

Poslední počin je Cestovní deník, kte­rý vzni­kl peč­li­vým sesklá­dá­ním všech uži­teč­ných sezna­mů, kte­ré autor­ky při ces­to­vá­ní oce­ňu­jí, dále také, kte­ré usnad­ňu­jí pří­pra­vu na kaž­dou dovo­le­nou.

 • Autorky: Kateřina Engelová, Martina Dušková, Anna Háková
 • Žánr: diář, výtvar­né umě­ní
 • Vydáno: 2021, vyda­lo nakla­da­tel­ství CooBoo ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha
 • Počet stran: 192
 • Vazba kni­hy: váza­ná s  lami­no­va­ným pota­hem
 • ISBN: 978-80-7661-200-6

Náhledová fot­ka od Lorri LangPixabay

Fotka kni­hy: Albatros Media a. s

 • PŘESTÁVKOVNÍK. Super hry a zábava nejen na přestávky5. února 2021 PŘESTÁVKOVNÍK. Super hry a zábava nejen na přestávky Publikace "PŘESTÁVKOVNÍK" velmi poutavou formou zabaví děti nejen na "nudných" přestávkách ve škole, ale i mimo ně. Navíc díky menšímu formátu pracovního sešitu si jej mohou vzít prakticky […] Posted in Recenze knih, Recenze
 • Pohádky o domovních znameních26. července 2021 Pohádky o domovních znameních „Domovní znamení, to byly – a někde ještě stále jsou – obrázky nebo sošky, které si lidé kdysi dávali vyhotovit na své domy“.  Oslovuje autor místo úvodu čtenáře a nabízí osm pohádek, ve […] Posted in Recenze knih
 • Max Payne slaví 20 let od vydání26. července 2021 Max Payne slaví 20 let od vydání Jmenuji se Max Payne, hraji ve hře Max Payne postavu Maxe Payna a přišel jsem vás zabít! To je zhruba stručná charakteristika hlavního hrdiny této slavné hry od finské softwarové […] Posted in Retro games
 • Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50%26. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50% Český komediálně-dramatický film Prvok, Šampón, Tečka a Karel napsal a natočil spisovatel, scenárista a divadelní a filmový režisér Patrik Hartl (Taková normální rodinka) jako adaptaci své […] Posted in Filmové recenze
 • Báječná Angelika26. července 2021 Báječná Angelika Merveilleuse Angelika je francouzsko-německo-italský film, který natočil režisér Bernard Borderie podle románu Anne a Serge Golonových a který byl uveden v roce 1965. Obsah filmu Film […] Posted in Speciály
 • Fantomas kontra Scotland Yard26. července 2021 Fantomas kontra Scotland Yard Fantomas proti Scotland Yardu je francouzsko-italský film režiséra André Hunebelleho z roku 1967. Po Fantomasovi z roku 1964 a Fantomas se zlobí z roku 1965 se jedná o třetí a závěrečnou […] Posted in Speciály
 • Noc v muzeu 226. července 2021 Noc v muzeu 2 Ben Stiller, mimo jiné hlavní postava této komedie, nemá za sebou příliš úspěšné období, co se týče kasovních titulů. Snímek Těsně vedle 2007 od režiséru Farellových, na který se celý štáb […] Posted in Retro filmové recenze
 • Království nebeské25. července 2021 Království nebeské Příběh začíná před třetím křižáckým tažením. Balian (Orlando Bloom), který přišel o dítě a následně i o svou ženu, která spáchala sebevraždu, žije ve Francii a živí se jako kovář. Jednoho […] Posted in Retro filmové recenze
 • Miloš Dvorský - Mýtus zvaný Stínadla24. července 2021 Miloš Dvorský - Mýtus zvaný Stínadla Legendární kniha, která se mi konečně po delším úsilí dostala do rukou. Naplnila velká očekávání? Pravděpodobně ano, ale víte, jak to s prozrazenými tajemstvími vlastně […] Posted in Recenze knih
 • Angelika, markýza andělů24. července 2021 Angelika, markýza andělů Angélique, Marquise des anges je francouzsko-italsko-německý dobrodružný film, který napsal a režíroval Bernard Borderie a který byl uveden v roce 1964. Jedná se o adaptaci stejnojmenného […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,10892 s | počet dotazů: 230 | paměť: 55037 KB. | 27.07.2021 - 14:03:01