Kritiky.cz > Filmové recenze > Cesta ven (2014)

Cesta ven (2014)

CestaVen
Za film „Cesta ven“ jsem moc rád. Až se mi chce napsat něco ve smys­lu, že koneč­ně někdo nato­čil sní­mek, kte­rý reflek­tu­je aktu­ál­ní pro­blémy sou­čas­nos­ti a neře­ší jakousi pohád­ko­vou vir­tu­ál­ní rea­li­tu (což je bohu­žel pří­pad mno­hých čes­kých fil­mů a tele­viz­ních seri­á­lů).

Takový film pak samo­zřej­mě může nara­zit na řadu pro­blé­mů. Asi je pra­vi­dlem, že když se něco (někdo) vyja­dřu­je k něče­mu aktu­ál­ní­mu, tak prav­dě­po­dob­ně natre­fí i na vlnu ost­ré kri­ti­ky. U toho­to fil­mu to pla­tí tře­ba už jen pro­to, že Češi pře­ce NEJSOU RASISTÉ (pro­to­že nema­jí pro­blémy s Vietnamci, kte­rým ale jinak někte­ří boho­rov­ně tyka­jí...) a Romové, tedy ciká­ni, jsou „svin­skou svo­lo­čí“. Ano, i s tako­vý­mi názo­ry se lze setkat.
S „rom­skou“ téma­ti­kou má reži­sér Petr Václav dob­ré zku­še­nos­ti. Modří už beze­spo­ru vědí, že to byl prá­vě on, kdo v roce 1996 reží­ro­val zají­ma­vý film Marian, kte­rý je pod­le mého názo­ru (i když na tom prd­lajs zále­ží, pro­to­že stej­ně jsem jen „havlis­tic­ky zblb­lý huma­nis­tic­ký slu­níč­kář“) tro­chu neprá­vem opo­mí­je­ný.
Drtivou pře­va­hu ve fil­mu „Cesta ven“ tvo­ří neher­ci, kte­ří tak de fac­to „hra­jí sami sebe“, což vět­ši­nou jde, i když někdy je výsle­dek poně­kud topor­ný. Co se týče zvu­ku, tak někte­rým posta­vám není moc rozu­mět, coý je zase vina, kte­rou by asi šlo roz­dě­lit mezi zvu­ka­ře a občas­ný slang, kte­rý se ve fil­mu vysky­tu­je.
Že „Cesta ven“ nebu­de zrov­na pří­běh o pro­cház­ce směr růžo­vá zahra­da (od toho jsou jiná díla) je asi cel­kem jas­né. Místy (hlav­ně ze začát­ku) je to vel­mi dob­ře nato­če­ná dep­ka, kte­rá zachy­cu­je lidi pří­slu­ší­cí k etnic­ké mino­ri­tě a jejich boj s úřa­dy, oko­lím a čas­to i jich samých se sebou. Nešťastné udá­los­ti tak býva­jí počát­kem spi­rá­ly stup­ňu­jí­cí­cho se zou­fal­ství.
Těžko říci, jest­li film nabí­zí něja­ké výcho­dis­ko, kdo chce hle­dat, mož­ná tam let­mé paprsky opti­mis­mu může zahléd­nout, ale upřím­ně, svět ve kte­rém se film ode­hrá­vá je hod­ně smut­né mís­to. A i když po tech­nic­ké strán­ce sní­mek lec­kdy zna­tel­ně pokul­há­vá, tak jsem rád, že Českého lva (pokud vůbec ceny v umě­ní mají něja­ký vel­ký význam) zís­kal prá­vě ten­to film.

  • Zrádci vnesli na obrazovku svět zasažený drogami3. dubna 2020 Zrádci vnesli na obrazovku svět zasažený drogami Když v prvním díle televizního krimiseriálu Zrádci představuje hlavní hrdina David svoje výhodné obchody s drogami a svůj pohled na způsob života, je jisté, že s tímto chlápkem se musí […] Posted in TV Recenze
  • Staříci - Schmitzer a Mrkvička už jsou taky COOL důchodci25. listopadu 2019 Staříci - Schmitzer a Mrkvička už jsou taky COOL důchodci Bývalý politický vězeň Vlasta si v pozdním věku a připoután na kolečkové křeslo nepřipouští, že by měl rezignovaně vzpomínat na radosti mládí. Spíš než vzpomínky na mladické období má […] Posted in Filmové recenze
  • Na Finále Plzeň zvítězili silné příběhy28. dubna 2017 Na Finále Plzeň zvítězili silné příběhy Letošní 30. ročník plzeňského festivalu Finále Plzeň má své filmové vítěze. Zlatého ledňáčka za nejlepší hraný film vyhrálo psychologické drama Já, Olga Hepnarová, režiséra Petra Kazdy […] Posted in Festivaly
  • Celovečerní hraný film Staříci míří do českých kin4. října 2019 Celovečerní hraný film Staříci míří do českých kin Nový film režisérů a scenáristů Ondřeje Provazníka a Martina Duška se divákům představil již v červnu na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary. Ve svérázné roadmovie se dva bývalí […] Posted in Filmové premiéry
  • 7 dní hříchů - další scénář od autora Habermannova mlýna27. srpna 2019 7 dní hříchů - další scénář od autora Habermannova mlýna Film byl inspirován skutečnými událostmi, které se udály v sedmi poválečných dnech na Šumpersku roku 1945. Agnes, žena lesníka Jana Olšana, uteče z domu a nezanechá po sobě žádný dopis. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Staříci - O filmu4. října 2019 Staříci - O filmu Dva bývalí političtí vězni ve stařeckém věku se vydávají v obytném voze napříč republikou. Jejich cílem je vypátrat a zabít komunistického prokurátora z 50. let, který nebyl za své činy […] Posted in Speciály
  • Kriminální miniseriál Zrádci sleduje svět kolem drog20. února 2020 Kriminální miniseriál Zrádci sleduje svět kolem drog Scénář šestidílné minisérie vznikl podle původního námětu Jiřího Vacka, jednoho ze zakladatelů Národní protidrogové centrály, a na základě příběhů policistů. Je těžké určit, zda je hlavní […] Posted in Filmové premiéry
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […] Posted in Filmové recenze
  • Yamakasi 2 – Velká výzva5. května 2005 Yamakasi 2 – Velká výzva Někdy se na pultech videopůjčovny objeví filmy, o kterých jste nikdy neslyšeli. Jestliže po nich ze zvědavosti sáhnete, pak většinou litujete. Přece jen, distributoři už vědí, u kterých […] Posted in Filmové recenze
  • Pojedeme k moři (2014)27. dubna 2014 Pojedeme k moři (2014) Jirka Mádl je typ člověka, o kterém byste řekli, že neumí do pěti počítat a on vás pak překvapí tím, jak zvládne používat integrály a derivovat. To je potom šok... Pozitivní šok. Mádla […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...