Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Cesta na měsíc - (Voyage dans la Lune) - 75 %

Cesta na měsíc - (Voyage dans la Lune) - 75 %

cesta
cesta

Film fil­mo­vé­ho reži­sé­ra hra­ných fil­mů George Méliése pat­ří k zákla­dům fil­mo­vé his­to­rie. Poprvé se v kinech obje­vu­je celá barev­ná ver­ze zrestau­ro­va­né kopie, kte­rá byla dopl­ně­na o zvu­ky, ruchy i hud­bu. Cesta na měsíc se pro­mí­tá spo­lu s doku­men­tár­ním fil­mem Neobyčejná ces­ta.

Z dneš­ní­ho pohle­du je pří­běh krát­ké­ho hran­né­ho fil­mu Cesta na Měsíc veli­ce jed­no­du­chý. Několik čle­nů vědec­ké spo­leč­nos­ti se na jed­nom ze svých vědec­kých setká­ní roz­hod­ne letět na Měsíc. Postaví si rake­tu a necha­jí se vystře­lit do vesmí­ru. Na star­tu se s kos­mic­ký­mi ces­to­va­te­li lou­čí nad­še­né dív­ky při­po­mí­na­jí­cí baro­vé taneč­ni­ce. Vesmírné ces­to­va­te­le pozo­ru­je usmě­va­vý Měsíc a vese­lé tvá­ře hvěz­di­ček. Po při­stá­ní na Měsíci pozná­va­jí ces­to­va­te­lé růz­né zají­ma­vos­ti i Měsíčňany s jejich krá­lem. Mise na tajem­nou pla­ne­tu musí být ale po nesho­dách s krá­lem urych­le­ně ukon­če­na a vesmír­ní ces­to­va­te­lé úspěš­ně pře­ži­jí při­stá­ní na moři spo­lu s jed­ním z Měsíčňanů. Na Zemi čeká všech­ny ces­to­va­te­le jása­jí­cí dav a nad­še­ná děv­ča­ta.

Jednou z inspi­ra­cí námě­tu fil­mu byla pro Méliése kni­ha Ze země na Měsíc od Julese Verna. Byl doce­la odváž­ný nápad, pro­to­že vyža­do­val vytvo­ře­ní ilu­ze měsíč­ní kra­ji­ny a tech­nic­ké ztvár­ně­ní star­tu a při­stá­ní rake­ty. Méliés doká­zal vytvo­řil své­ráz­né díl­ko, kte­ré má svou poe­ti­ku a na svou dobu výbor­nou tech­nic­kou úro­veň a ori­gi­nál­ní nápa­dy. Film upou­tá svou naiv­ní před­sta­vou o kos­mic­kém letu a okouz­lí svým diva­del­ním ztvár­ně­ním. Ve fil­mu hra­je něko­lik her­ců a mezi nimi je i sám Georges Méliés. Skupina taneč­nic z Méliésova diva­dla si ve fil­mu zahra­je hned něko­li­krát. Nejdříve se lou­čí na star­tu rake­ty, pak spo­lu s Měsícem jsou usmě­va­vé tvá­ře hvěz­di­ček a na kon­ci fil­mu jása­jí při návra­tu z ces­ty.

Film Cesta na měsíc je spo­jen s pro­jek­cí doku­men­tár­ní­ho fil­mu reži­sé­rů Sergeho Bromberga a Erika Langa s názvem Neobyčejná ces­ta. Ve fil­mu je zachy­cen slo­ži­tý pro­ces, kte­rým se zrestau­ro­val film Cesta na Měsíc a vytvo­ři­la se barev­ná ver­ze s hudeb­ním dopro­vo­dem.

Film nejdří­ve při­po­me­ne spo­le­čen­ské změ­ny a tech­nic­kou úro­veň doby, ve kte­ré Méliés své fil­my vytvá­řel.  Další část je věno­vá­na Méliésovi a jeho tvor­bě fil­mů. Méliés pro natá­če­ní fil­mů posta­vil vlast­ní ate­li­ér a pro kaž­dý film si vše při­pra­vo­val. Využíval diva­del­ní kuli­sy, tri­ky i detail­ní zábě­ry kame­rou. Každý jeho film měl pří­běh, kte­rý se při­pra­vo­val po jed­not­li­vých zábě­rech. Méliés byl auto­rem, diva­del­ním tech­ni­kem, her­cem, malí­řem i kame­ra­ma­nem a reži­sé­rem. Jeho nad­še­ní pro fil­mo­vá­ní muse­lo být ohrom­né. V doku­men­tár­ním fil­mu je uve­de­no i něko­lik dal­ších uká­zek z fil­mů, kte­ré se poda­ři­lo zacho­vat.

Méliés nato­čil stov­ky fil­mů, ale jeho život­ní osud neodrá­žel jen jeho úspě­chy. Filmy kopí­ro­va­la kon­ku­ren­ce a finanč­ní pro­blémy ned­še­né­ho tvůr­ce niči­ly. V roce 1913 natá­če­ní ukon­čil, na film zane­vřel a po prv­ní svě­to­vé vál­ce musel pro­dat svůj maje­tek. Na 500 nega­ti­vů spá­lil a začal pro­dá­vat ve stán­ku na Montparnassu hrač­ky. Až v roce 1929 mu byla uspo­řá­dá­na bene­fi­ce. V té době se nalezlo jen osm jeho fil­mů.

Tvůrci doku­men­tu Neobyčejná ces­ta se sna­ži­li uká­zat, jak je těž­ké nalézt zbyt­ky prv­ních fil­mo­vých poku­sů a jak obtíž­ná prá­ce je s jejich restau­ro­vá­ním. Dokumentární film Neobyčejná ces­ta je zpra­co­ván s ohle­dem na širo­kou divác­kou veřej­nost a sna­ží se zachy­tit prá­ci fil­mo­vých tvůr­ců, jejich nad­še­ní pro zají­ma­vou prá­ci a obdiv k prů­kop­ní­kům fil­mo­vé­ho prů­mys­lu. Informace o kom­pli­ko­va­né tech­ni­ce restau­ro­vá­ní fil­mu neod­ra­zu­jí divá­ka slo­ži­tou tech­nic­kou ter­mi­no­lo­gií a jsou dopl­ně­ny o kon­krét­ní ukáz­ky z jed­not­li­vých fází postup­né­ho vytvá­ře­ní nové kopie fil­mu. Divák se dozví i důvo­dy, jak a proč byla vytvo­ře­na barev­ná kopie fil­mu, i proč byl zvo­len hudeb­ní dopro­vod.

Filmy Cesta na Měsíc i Neobyčejná ces­ta jed­no­znač­ně dopo­ru­ču­ji.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,61009 s | počet dotazů: 223 | paměť: 55889 KB. | 22.05.2022 - 03:02:16