Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Cesta kolem světa za 80 dní - recenze

Cesta kolem světa za 80 dní - recenze

Báječná dob­ro­druž­ství, vese­lé pří­ho­dy a neu­vě­ři­tel­ná nebez­pe­čí čeka­jí na mezi­ná­rod­ní hvězd­né obsa­ze­ní… Již prv­ní věta z obsa­hu, kte­rý hlá­sá dis­tri­bu­tor, je k smí­chu. Báječná dob­ro­druž­ství? K tomu se dosta­nu poz­dě­ji, stej­ně tak jako k „vese­lým pří­ho­dám“ a „neu­vě­ři­tel­ným nebez­pe­čím“. Ale mezi­ná­rod­ní hvězd­né obsa­ze­ní? To už je fakt moc. Jistě Jackie Chan, stej­ně jako Arnold Schwarzenegger nejsou moc Američané, ale dalo by se spe­ku­lo­vat, o tom zda to jsou hvězdy. Ve svých žánrech mož­ná, ale v něja­kém fil­mu, kte­rý se tvá­ří nor­mál­ně, bych je urči­tě nena­zý­val hvězdou. A jsme u jádra pro­blé­mu. Cesta kolem svě­ta za 80 dní se oprav­du tvá­ří jako seri­óz­ní film, ale je to jaká­si jackie­cha­nov­ka v ame­ric­kém sty­lu. Tudíž spous­ta zby­teč­ných, i když mís­ty vtip­ných honi­ček a bitek a jinak nic než pod­řad­ný humor. A s tím na mě nechoď­te.

Moji zau­ja­tost k tomuhle fil­mu pod­po­ru­je mimo jiné to, že jsem jako malý viděl ve stu­diu Oáza, či jak se to jme­no­va­lo, celý kres­le­ný seri­ál. A byl jsem z něho nad­šen a jako malé dítě jsem se těšil na kaž­dý dal­ší díl. Tyto pozi­tiv­ní vzpo­mín­ky se v mé mys­li ucho­va­ly dodnes, a pro­to jsem ke zfil­mo­va­né ver­zi při­stu­po­val poně­kud skep­tic­ky. Nevím jak vám, ale mně se holly­wo­od­ská (i když v mezi­ná­rod­ní kopro­duk­ci) ver­ze vůbec nelí­bí. Co to pro­ved­li s Willem Fogem? Sice jsem neče­tl před­lo­hu, ale jsem si téměř jis­tý, že Willy Fog nebyl ztřeš­tě­ným bláznem, kte­rý obje­vu­je všech­no tech­nic­ké. Zajisté byl pro tech­nic­ký pokrok apod., ale urči­tě nesta­věl na zahra­dě mon­stróz­ní stro­je, kte­rý­mi chtěl doká­zat, že se dá pře­ko­nat urči­tá rych­lost… A roz­hod­ně jeho slu­ha Passepartout nebyl zlo­děj (i když pocti­vý, pro­to­že vlast­ně kra­de to, co bylo jeho rodi­ně ukra­de­no). Tento nový roz­měr (pořád porov­ná­vám s kres­le­ným seri­á­lem) film napros­to ničí a byl dodán z řejmě z toho důvo­du, aby se do fil­mu dalo pro­pa­šo­vat více scén, při kte­rých bude moc Jackie Chan uká­zat, jak moc dob­ře umí kmi­tat ruka­ma a noha­ma. (Tento kostr­ba­tý popis Chanova boje jsme uve­dl záměr­ně, pro­to­že oprav­du nevím, kte­rý z bojo­vých sty­lů Jackie pou­ží­vá a mys­lím, že to neví ani on sám. Hlavně že to dob­ře vypa­dá.)

Naopak scé­na s Arnoldem je oprav­du doko­na­lá. Jenom si to před­stav­te. Současný guver­nér a býva­lý Terminátor se před­vá­dí jako turec­ký princ, při­čemž v jeho palá­ci to vypa­dá růz­ně. Ovšem toto je jedi­ná nor­mál­ní vtip­ná scé­na, i když by se sem jis­tě daly zařa­dit někte­ré Jackieho sou­bo­je, obzvlášť ten, kdy svá­za­ný Fog radí své­mu slu­ho­vi při sou­bo­ji. Milionkrát omí­la­né: „Na pra­vé stra­ně!“ „Ne vlast­ně na té dru­hé pra­vé stra­ně.“

A prá­vě tady se dá najít vel­ké mínus fil­mu. Film, kte­rý má být o člo­vě­ku, kte­rý pře­ko­ná lid­ské hra­ni­ce a zvlád­ne puto­vat kolem svě­ta za 80 dní, si pro sebe kou­sek po kous­ku kra­de jeho slu­ha a mís­to toho, abychom sle­do­va­li sou­boj s časem, sle­du­je­me sou­boj s mize­ry. Ti chtě­jí zpět Nefritového Buddhu, kte­ré­ho prá­vě Passepartout na začát­ku fil­mu kra­de z Anglické ban­ky. O jakési puto­vá­ní svě­tem se mají asi posta­rat rela­tiv­ně rych­lé změ­ny loka­cí, při­čemž vždy při pře­cho­du do nové země se obje­ví kra­tič­ká zněl­ka, jako by se jed­na­lo o rekla­mu na danou zemi. A tak to bude mož­ná i vět­ši­ně  z vás při­pa­dat. Jako pohyb­li­vý kata­log někte­ré z ces­tov­ních agen­tur, kte­rá vám dokon­ce vysvět­lí, jakéže dob­ro­druž­ství může­te v cílo­vé zemi pro­žít. Hlavně ke kon­ci se může­te při­stih­nout, že hlav­ním hrdi­nům vůbec nepře­je­te, aby doje­li včas, ale aby už doje­li, pro­to­že vás to začí­ná moc­ně nudit a vy už jste si svůj zájezd vybra­li.

Závěrem mi nezbý­vá nic než kon­sta­to­vá­ní, že kdy­by bylo méně sou­bo­jů Jackieho s jeho pro­tiv­ní­ky a scé­nář se mís­to toho věno­val sou­bo­jům s nepříz­ní osu­du, jak tomu bylo v seri­á­lu (roz­bi­té kole­je, loď, kte­rá vám uje­la před nosem atd.), film by jis­tě zís­kal více na zají­ma­vos­ti.

JEDNÍM DECHEM: Pro ty, kte­ří jsou ve stej­ném věku jako já, dopo­ru­ču­ji sehnat si sta­rý ani­mo­va­ný seri­ál na videu. Určitě si u vzpo­mí­nek na své dět­ství uži­je­te víc zába­vy než za 150 korun u toho­to fil­mu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,65379 s | počet dotazů: 246 | paměť: 56676 KB. | 02.07.2022 - 07:34:37