Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Cesta domů Tomáše Vorla půjde do kin 9. 9. 2021 - ‚Vrátí se Polívka, Holubová, Hanák, Vorel Jr., Šteflová i Nimcová

Cesta domů Tomáše Vorla půjde do kin 9. 9. 2021 - ‚Vrátí se Polívka, Holubová, Hanák, Vorel Jr., Šteflová i Nimcová

CestaDomu AnynaMarjankaHonza
Svůj nový film Cesta domů uve­de reži­sér Tomáš Vorel do kin s kon­cem letoš­ní­ho léta 9. září. Snímek nava­zu­je na Vorlovy fil­my Cesta z měs­ta a Cesta do lesa, vytvo­ří z nich uza­vře­nou tri­lo­gii a zavr­ší osu­dy všech stě­žej­ních postav.

 

Režisér před­sta­vu­je vůbec prv­ní zábě­ry z fil­mu. Z nich je jas­né, že se v hlav­ních rolích vrá­tí Bolek Polívka a Eva Holubová jako země­děl­ská rodi­na Papošů, Tomáš Hanák a Barbora Nimcová jako rodi­na při­stě­ho­va­ná z měs­ta, Tomáš Vorel Jr. a Lucie Šteflová jako revír­ník Ludva a jeho žena. Objeví se i Milan Šteindler v roli vype­če­né­ho před­se­dy mys­liv­ců nebo Dominika Elischerová, kte­rou lidé zna­jí ze soci­ál­ních sítí jako Mínu.

 

„Jsem rád, že pre­mi­é­ru stih­ne­me letos do šves­tek. S uve­de­ním fil­mu prá­vě dozrá­va­jí švest­ky a pálí se sli­vo­vi­ce. A sli­vo­vi­ce hra­je v  našem pří­bě­hu také důle­ži­tou roli,“ říká reži­sér Tomáš Vorel, kte­rý se neta­jí tím, že fil­mem chce vzdát hold živo­tu na vsi, ves­nic­kým tra­di­cím a rodin­né­mu sed­la­če­ní, sou­ži­tí s pří­ro­dou a kra­ji­nou.  Města se cho­va­jí pre­dá­tor­sky a  naší ves­ni­ci vyko­řisťu­jí. A měš­ťá­ci jez­dí do pří­ro­dy vyha­zo­vat své odpad­ky, fyzic­ké i dušev­ní. Živnosti a pod­ni­ká­ní na ven­ko­vě kra­chu­jí, ves­ni­ča­né musí dojíž­dět za pra­cí do měst, aby pře­ži­li. A měs­ta se dál a dál rozpí­na­jí do neko­neč­ných skla­dů a nákup­ních cen­ter. Vypadá to, že jed­no­ho dne se všech­na měs­ta vzá­jem­ně pro­po­jí a ves­ni­ce zce­la zanik­nou,“ dopl­ňu­je Vorel. 

 

Stejně jako před­cho­zí dva fil­my vol­né tri­lo­gie, i Cesta domů vzni­ka­la v téměř nedo­tče­né oblas­ti oko­lí Rabštejna nad Střelou. Zároveň odtud pochá­zí i samot­ný scé­nář k fil­mu. „Situace z fil­mu jsou odpo­zo­ro­va­né, scé­nář jsem dal dohro­ma­dy z pří­bě­hů a his­to­rek, kte­ré jsem tady sly­šel, nebo sám zažil. Při psa­ní mi pomá­ha­li míst­ní sed­lá­ci, les­ní­ci a mys­liv­ci, tak­že je to kolek­tiv­ní dílo,“ říká Vorel.

Film Cesta z měs­ta, kte­rý jsem tady točil v roce 2000, byl z pohle­du ves­ni­ča­nů povrch­ní. Byl jsem teh­dy praž­ský hejsek a pří­ro­dě a  ves­ni­ci pří­liš nero­zu­měl. Takže jsem zob­ra­zo­val mys­liv­ce, kte­ré­ho hrál Šteindler jako fou­sa­té­ho křiklou­na. Ale teď vím, že žád­ný čes­ký sed­lák nebo mys­li­vec neno­sí fou­sy. Všichni jsou vždy hlad­ce oho­le­ni,“ dodá­vá reži­sér.

 

Samotné natá­če­ní fil­mu trva­lo celý jeden rok od léta do léta, aby tvůr­ci zachy­ti­li pří­ro­du a život na vsi ve všech roč­ních obdo­bích. Důležitou roli má totiž ved­le pří­bě­hu prá­vě kra­ji­na ve svých růz­ných podo­bách. Štáb pro­to čekal, až uzra­je pše­ni­ce, až vykve­te řepka, až napad­ne sníh. „Podařilo se nám nato­čit srn­ce v pše­ni­ci, jele­na v říji, káně při lovu, kach­ny nad ryb­ní­kem,“ vzpo­mí­ná Vorel.  Ale ty kach­ny jsem točil asi půl roku, sám se svo­jí kame­rou, to byl asi nej­těž­sí záběr fil­mu. Přiblížit se nepo­zo­ro­va­ně k  ryb­ní­ku, v ráko­sí posta­vit kame­ru, zapnout jí, pak  praš­tit do pokli­ček, aby se kach­ny lek­ly a  vyle­tě­ly...“

 

Musím říct, že nemám moc rád dal­ší a dal­ší pokra­čo­vá­ní fil­mů a byl jsem pro­to na začát­ku Cesty domů tro­chu skep­tic­ký. Ale když jsem pak viděl u Vorla sestří­ha­ný film, tak jsem byl oprav­du zasko­čen. Je to pod­le mého názo­ru nej­lep­ší film z těch tří. Je asi nej­váž­něj­ší, i když humor tu roz­hod­ně nechy­bí. Vorel pře­kva­pil,“ říká Tomáš Hanák, jehož posta­va byla stě­žej­ním hrdi­nou Cesty z měs­ta.

 

Oba fil­my Cesta z měs­ta a Cesta do lesa jsou zdar­ma a legál­ně k vidě­ní na YouTube kaná­le Vorel Film, kde mají dohro­ma­dy přes tři mili­o­ny zhléd­nu­tí. 

 

Producentem fil­mu je Bontonfilm Studios s.r.o., kopro­du­cen­tem je VOREL FILM s.r.o., Česká tele­vi­ze a  inno­gy Česká repub­li­ka a.s.. Snímek vzni­ká za pod­po­ry Plzeňského kra­je.

 

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,73469 s | počet dotazů: 237 | paměť: 53073 KB. | 17.10.2021 - 17:27:31