Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Cesta domů – Recenze – 40 %

Cesta domů – Recenze – 40 %

Cesta
Cesta

Filmem Cesta domů uza­ví­rá reži­sér, sce­náris­ta a kame­ra­man Tomáš Vorel tri­lo­gii zapo­ča­tou sním­kem z roku 2000 Cesta z měs­ta. Tato úspěš­ná kome­die o útě­ku před stre­su­jí­cí a pře­tech­ni­zo­va­nou měst­skou civi­li­za­cí do náru­če klid­né a očiš­ťu­jí­cí pří­ro­dy nabíd­la své­ráz­nou poe­ti­ku i neo­te­sa­né herec­ké výko­ny, mís­ty se však oci­ta­la za hra­nou nevy­rov­na­né a naiv­ní agit­ky. V roce 2012 na ni Vorel navá­zal sty­lo­vě odliš­ným vol­ným pokra­čo­vá­ním s názvem Cesta do lesa, jenž půso­bi­lo pod­stat­ně civil­ně­ji a díky tomu, že v něm pozůsta­lou nai­vi­tu vyva­žo­va­la vědo­má iro­nie, také vyzrá­le­ji. Jeho téma­tem byla pře­de­vším lás­ka k lesu a smi­řo­vá­ní pro­ti­kla­dů ve for­mě har­mo­nic­ké­ho sbli­žo­vá­ní zastán­ců pro­ti­chůd­ných myš­le­nek, kte­ré odrá­žel pří­běh o náh­lé roman­ci mezi Anynou Marákovou, nezle­ti­lou vege­ta­ri­án­skou eko­lo­gic­kou akti­vist­kou, a mla­dým mys­liv­cem Ludvou Papošem, jenž zosob­ňo­val všech­no to, co ona od počát­ku nená­vi­dě­la.

Cesta domů – Recenze
Photo © Bontonfilm

 

Ke stej­né­mu ústřed­ní­mu páru v podá­ní Tomáše Vorla ml. a Lucie Šteflové (kte­rá vystří­da­la Annu Kameníkovou) se nyní vra­cí i Vorlova novin­ka Cesta domů, v níž se ve ved­lej­ších rolích obje­vu­jí po vzo­ru před­cho­zích dvou dílů i Boleslav Polívka s Evou Holubovou a Tomáš Hanák s Barborou Nimcovou-Schlesinger coby jejich rodi­če, a stej­ně tak i řada dal­ších pově­do­mých pro­ta­go­nis­tů. Kupodivu se ale sní­mek již nevra­cí k jejich názo­ro­vým spo­rům, vychá­ze­jí­cím z jejich roz­díl­né­ho záze­mí, život­ní­ho sty­lu a liší­cích se posto­jů a pre­fe­ren­cí, pro­to­že ty jsou od minu­la patr­ně již vyře­še­né. Eko-bio-ezo hlav­ní hrdin­ka sice bro­jí nejen pro­ti hno­ji­vům, pes­t­i­ci­dům a zabí­je­ní zvě­ře, ale i pro­ti lep­ku, cuk­ru a očko­vá­ní, a tu a tam se kvů­li tomu dosta­ne s někým do kon­flik­tu, nicmé­ně s dějem, jenž je ostat­ně jako ve vět­ši­ně fil­mů Tomáše Vorla (včet­ně Cesty z měs­taa Cesty do lesa) pováž­li­vě cha­bý, to ten­to­krát nijak zvlášť nesou­vi­sí.

Hrdinové Vorlových fil­mů jsou čas­to jen plo­chý­mi mode­lo­vý­mi posta­va­mi (až kari­ka­tu­ra­mi), z nichž se stá­va­jí věšá­ky na jeho vlast­ní názo­ry a život­ní posto­je. Je to pří­pad i hrdi­nů Cesty domů, jejichž nava­zu­jí­cí osu­dy jsou v pří­bě­hu, dle reži­sé­ro­vých slov inspi­ro­va­ném jeho osob­ní­mi zážit­ky a též vyprá­vě­ním něko­li­ka sed­lá­ků, les­ní­ků a mys­liv­ců, roz­ví­je­ny jen pra­má­lo. Takže zatím­co vol­no­myš­len­kář­ská a alter­na­tiv­ní život­ní styl vyzná­va­jí­cí Markéta Maráková orga­ni­zu­je šaman­ské léči­tel­ské ritu­á­ly pro lidi z měs­ta, s nimiž uží­vá leh­ké dro­gy a do zblb­nu­tí zpí­vá eso­te­ric­kou odr­ho­vač­ku o mat­ce Zemi, a její muž čím dál víc pro­pa­dá alko­ho­lu, tak zemi­tý země­dě­lec Papoš se potý­ká s nastu­pu­jí­cím Alzheimerem a spo­lu s man­žel­kou se stra­chu­je o to, kdo zdě­dí jeho milo­va­ná pole, když syn dělá revír­ní­ka.

Photo © Bontonfilm
Photo © Bontonfilm

 

Zápornou roli v tom všem hra­je stát­ní insti­tu­ce les­ní sprá­vy, kte­rá hod­lá zpri­va­ti­zo­vat v nad­chá­ze­jí­cí draž­bě hájov­nu hlav­ních hrdi­nů a při­pra­vit je tak o stře­chu nad hla­vou. A man­žel­ství Anyny a Ludvy krom toho čeká ješ­tě jed­na zatěž­ká­va­cí zkouš­ka. Nic dal­ší­ho se ale v pří­bě­hu už nesta­ne, jeho vět­ši­nu tudíž tvo­ří kolo­toč repe­ti­tiv­ních scé­nek, v nichž se ženy oddá­va­jí pří­rod­ní duchov­ní očis­tě a muži se oží­ra­jí do bez­vě­do­mí domá­cí­mi pálen­ka­mi, k čemuž jim slou­ží jako zámin­ky mys­li­vec­ké hony i lido­vé tra­di­ce typu Velikonoce nebo Mikuláš. Soucítit nebo sym­pa­ti­zo­vat lze v tom všem jen s málo­kým, neboť cha­rak­te­ry jed­not­li­vých postav jsou v tom­to fil­mu zjed­no­du­še­ny na úro­veň tezo­vi­tých ste­re­o­ty­pů. Většinu pří­tom­ných myš­le­nek a moti­vů navíc sní­mek jen recyklu­je z před­cho­zích dílů, aniž by je nadá­le jak­ko­li obo­ha­co­val, kvů­li čemuž jeho děj znač­ně při­po­mí­ná nasta­vo­va­nou kaši.

To málo, co je v Cestě domů opro­ti jejím před­chůd­cům nové, však zásad­ně urču­je její výsled­ný tón. Kromě new-age eso­te­ri­ky a obav o ztrá­tu hájen­ky jsou nej­čas­tě­ji sklo­ňo­va­ný­mi moti­vy závis­lost na alko­ho­lu, smrt, part­ner­ské odlou­če­ní a ztrá­ce­ní vzpo­mí­nek v důsled­ku zhoub­né nemo­ci. Ve sna­ze pojmout život na ves­ni­ci včet­ně jeho tem­něj­ších a smut­něj­ších strá­nek se Tomáš Vorel odklo­nil od pozi­tiv­ních sdě­le­ní o vzá­jem­né tole­ran­ci k výraz­ně pesi­mis­tič­těj­ší­mu tónu, v němž na kome­dii prak­tic­ky není mís­to – až na jed­nu nebo dvě izo­lo­va­né hláš­ky a na pitvo­ři­vé kre­a­ce Milana Šteindlera v roli mys­li­vec­ké­ho před­se­dy. Do žán­ru plno­hod­not­né­ho dra­ma­tu se nicmé­ně sní­mek vli­vem urči­té míry nad­hle­du a zjed­no­du­še­ní nepouš­tí a spíš jen klou­že po povrchu váž­ných témat.

Photo © Bontonfilm
Photo © Bontonfilm

 

 

Cesta domů nesto­jí na ději, jenž při­po­mí­ná spíš jen sla­bé pásmo výje­vů z ves­nic­ké­ho živo­ta, ale na posta­vách a jimi pre­zen­to­va­ných ide­jích, kte­ré ale od minu­la pro­šly jen mini­mál­ním vývo­jem a povět­ši­nou tak sdě­lu­jí pořád to samé. Více než osu­dy hrdi­nů tudíž zaujme stá­le vděč­ný náhled do pra­cov­ních povin­nos­tí les­ní­ků a mys­liv­ců a mís­ty upou­ta­jí i herec­ké výko­ny (zejmé­na Boleslav Polívka a jeho čet­né pohle­dy nazna­ču­jí­cí ztrá­tu myš­le­nek a zapo­mí­ná­ní) a také hlav­ně Vorlova prá­ce s kame­rou, vytvá­ře­jí­cí tu a tam sku­teč­ně půso­bi­vé obra­zy. 

 

Photo © Bontonfilm


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Mazaný Filip14. června 2022 Mazaný Filip Václav Marhoul převlékl parodii na gangsterky Mazaný Filip z divadelního do filmového roucha. V podstatě se dá říct, že vzal z převážné části hru a jen ji trochu upravil. I na tom se ale […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vejška - volné pokračování Gymplu27. května 2020 Vejška - volné pokračování Gymplu Siluety věží večerní Prahy se noří do tmy a pod železničním mostem se připravují ke svému tajnému uměleckému počinu Petr a jeho kamarád  Michal. Žádná velká tvorba se ale nekoná, protože […] Posted in Retro filmové recenze
  • Gump – pes, který naučil lidi žít – Recenze – 60 %22. července 2021 Gump – pes, který naučil lidi žít – Recenze – 60 % Hlavním hrdinou českého rodinného filmu Gump – pes, který naučil lidi žít je nepřekvapivě pes. Pes, který je jako štěně vyhozen v pytli do popelnice, načež se ho ujme skoro-bezdomovec […] Posted in Filmové recenze
  • To můj Láďa...- První filmová role Evy Holubové10. února 2021 To můj Láďa...- První filmová role Evy Holubové Vnitřní život každé ženy je bohatší, než by se mohlo zdát. Některé ženy během fádního nákupu zvládnout zažít romantické zamilování, první rande, prožít svatbu se všemi drobnými detaily a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Bony a klid30. června 2022 Bony a klid Recenze na český film Bony a klid: Jakožto dítě generace Z toho o vekslácích, bonech a tuzexech vím jen velmi málo, konkrétně vůbec nic. Tedy, něco už jsem si nastudoval. Přijde mi, že do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Odcházení19. května 2022 Odcházení Když je to jen trošku možné, rád vidím film v prostředí pro něj určeném, tj. v kině. Jednak proto, že je primárně stavěný pro velké plátno a nikoli pro malou obrazovku, jednak proto, abych […] Posted in Filmová klasika
  • Básníci čekají na zázrak. A český film?17. května 2022 Básníci čekají na zázrak. A český film? Série o „básnících“ je důkazem nemohoucnosti české „porevoluční“ kinematografie. Zatímco v osmdesátých letech se režisér Dušan Klein blýskl třemi skvělými díly, po revoluci následovala již […] Posted in Retro filmové recenze
  • Srdce na dlani – Recenze – 40 %19. ledna 2022 Srdce na dlani – Recenze – 40 % Srdce na dlani je nová česká romantická komedie režiséra a scenáristy Martina Horského a producenta Tomáše Hoffmana, kteří mají ve stejném žánru na kontě mimo jiné Srdce na dlani, megahit […] Posted in Filmové recenze
  • Kletba bratří Grimmů - recenze7. listopadu 2021 Kletba bratří Grimmů - recenze Přiznám se hned a bez mučení. Nevím pořádně, kdo je Terry Gilliam. Jistě mám povědomí o Monty Pythonech a o tom, že natočil Brazil, ale tím to u mě končí. Asi jsem moc mladý, nebo nejsem […] Posted in Retro filmové recenze
  • Mstitel – Recenze – 40%29. června 2021 Mstitel – Recenze – 40% Česká komedie Mstitel, jenž je autorským počinem režisérky, scenáristky a producentky Lucie Klein Svobody, je záměrně napsaná a natočená tak, aby byla co nejvíc bizarní a ujetá. Její […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,53687 s | počet dotazů: 248 | paměť: 56860 KB. | 06.07.2022 - 02:37:09