Kritiky.cz > Speciály > Cesta do středu Země

Cesta do středu Země

Cesta
Cesta
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V dob­ro­druž­ném rodin­ném fil­mu „Cesta do stře­du Země“ se tři ces­to­va­te­lé pono­ří hlu­bo­ko pod povrch Země do tajem­né říše, v níž zaži­jí nesku­teč­nou ces­tu, během kte­ré na mís­tech plných nej­růz­něj­ších nebez­pe­čí nalez­nou mís­ta napl­ňu­jí­cí člo­vě­ka posvát­nou úctou.

Vizionářský vědec Trevor Anderson (Brendan Fraser), jeho syno­vec Sean (Josh Hutcherson) a jejich krás­ná míst­ní prů­vod­ky­ně Hannah (Anita Briem) v prů­bě­hu vědec­ké výpra­vy na Islandu neče­ka­ně uvíz­nou v jes­ky­ni, ze kte­ré je jedi­ným mož­ným úni­kem pro­ni­kat hlou­bě­ji a hlou­bě­ji do hlu­bin Země. Během ces­ty svě­tem, kte­rý lid­ský zrak nikdy před­tím nespat­řil, se tro­ji­ce setká tvá­ři v tvář se surre­a­lis­tic­ký­mi a nepřed­sta­vi­tel­ný­mi posta­va­mi, včet­ně obrov­ských léta­jí­cích pira­ní, svě­tél­ku­jí­cích ptá­ků a hro­zi­vých dino­sau­rů z dob dáv­no minu­lých. Členové sku­pi­ny brzy zjis­tí, že kolem nich narůs­tá sopeč­ná akti­vi­ta a že muse­jí nalézt ces­tu zpět na Zemi dří­ve, než bude poz­dě.

Film „Cesta do stře­du Země“ před­sta­vu­je dob­ro­druž­ně epic­ký film plný spek­ta­ku­lár­ních rea­lis­tic­kých pro­stře­dí a revo­luč­ních nových fil­mař­ských tech­nik, kte­rý divá­ka vtáh­ne pří­mo do jádra ces­ty našich hrdi­nů a nabíd­ne jim jejich divo­kou jízdu.

Film „Cesta do stře­du Země“ do kin při­ná­še­jí spo­leč­nos­ti New Line Cinema a Walden Media. Hlavní posta­vy ve fil­mu ztvár­ni­li Brenad Fraser („Crash“, série „Mumie“), Josh Hutcherson („Most do země Terabithia“) a Anita Briem („Tudorovci“). Film je sou­čas­ně reži­sér­ským debu­tem Oscary oce­ně­né­ho vete­rá­na tvor­by vizu­ál­ních efek­tů Erica Breviga („Total Recall“, „Pearl Harbor“).

       Pohyblivá napí­na­vá jíz­da dodá­va­jí­cí původ­ní­mu pří­bě­hu Julese Verna „Cesta do stře­du Země“ moder­ní kabát, je prv­ním celo­ve­čer­ním fil­mem s živý­mi her­ci, kte­rý byl zce­la natá­čen pro­střed­nic­tvím digi­tál­ní 3D tech­no­lo­gie.

Základem pro Brevigovu režii byl scé­nář Michaela Weisse, Jennifer Flackett a Marka Levina. Producenty sním­ku byli Charlotte Huggins a Beau Flynn; Tommy Emmerich, Brendan Fraser, Mark McNair a Tripp Vinson byli výkon­ný­mi pro­du­cen­ty.

Klíčovými oso­ba­mi kre­a­tiv­ní­ho týmu byli kame­ra­man Chuck Schuman, autor výpra­vy David Sandefur, auto­ři stři­hu Paul Martin Smith, Dirk Westervelt a Steven Rosenblum a tvůr­ce digi­tál­ních efek­tů Christopher Townshend. Hudbu slo­žil Andrew Lockington.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41541 s | počet dotazů: 271 | paměť: 61906 KB. | 04.10.2023 - 01:47:43