Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Cesta do Fantazie

Cesta do Fantazie

Nádherný japon­ský ani­mo­va­ný film o lás­ce, bozích a a fan­ta­zii


Cesta do Fantazie - Sen to Chihiro no kami­ka­kushi - Miyazaki’s Spirited Away

 Tak máme v Čechách japon­ský ani­mo­va­ný film, o kte­rém nic neví­me, jenom, ze měl ohrom­né zis­ky na celeém svě­tě a že je to nád­her­ný. A tak jsem se vydal do kina, do jed­no­ho z mala kin, kte­rý film dáva­jí, když je celých pět kopií v ČR. Šel jsem s kama­rád­kou, pro­to­že na tako­vé fil­my je ško­da cho­dit sám.Oba dva jsme o tom fil­mu sko­ro nic nevě­dě­li, ale i tak pro naše spo­leč­ná srdíč­ka to byl jeden z neza­po­me­nu­tel­ných zážit­ků.

A pros­tě to bylo nádher­né, je moc ško­da, že těch­to fil­mů s nád­her­nou mýtic­kou kresbou je u nás málo, a že v nor­mál­ní dis­tri­buci japon­ské ani­mo­va­né fil­my moc nejsou a že se knám tepr­ve dostá­vá dílo Hayaoa Miyazakiho, kte­rý je pova­žo­ván za japon­skou špič­ku.

   Desetiletá Chihiro odjíž­dí se svý­mi rodi­či do nové­ho byd­liš­tě. Cestou špat­ně odbo­čí a skon­čí u tune­lu, na jehož dru­hé stra­ně se roz­pro­stí­rá něco, co vypa­dá jako opuš­tě­ný luna­park, ovšem s fun­gu­jí­cí­mi stán­ky s občer­stve­ním. Zatímco se rodi­če občer­stvu­jí, Chihiro se potlou­ká kolem a nara­zí na obrov­ské láz­ně a na chlap­ce jmé­nem Haku, kte­rý ji zapří­sa­há, aby rych­le utek­la pryč. Chihiro ute­če zpět za rodi­či, ale ti se mezi­tím změ­ni­li v pra­sa­ta. Všude kolem se začnou rojit ducho­vé, Chihiro zjis­tí, že začí­ná být prů­svit­ná, a Haku jí vysvět­lí, že pokud chce své rodi­če zachrá­nit, musí se nechat v láz­ních zaměst­nat...

   Co vlast­ně­po­kra­ču­je dál, nád­her­ný sen o lás­ce, důvě­ře, vel­kých činech, fan­ta­zii a hlav­ně o bozích a lidech. O kouz­lech, a čaro­dej­ni­cích o bozích o láz­ních.

   Co dále napsat, že ten film sto­jí vidět, pro­to­že tako­vých fil­mů není moc.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,54671 s | počet dotazů: 229 | paměť: 55859 KB. | 22.05.2022 - 03:31:11