Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Cesta do Ameriky - Nebýt COVIDU-19 by Cesta do Ameriky 2 aktuálně řádila v kinech.

Cesta do Ameriky - Nebýt COVIDU-19 by Cesta do Ameriky 2 aktuálně řádila v kinech.

CestaDoAmeriky

Princ Akeem ze Zamundy (Eddie Murphy) má 21. naro­ze­ni­ny a má se ože­nit se ženou, kte­rou nikdy nevi­děl. Princ ale poru­ší tra­di­ci a vydá se do Ameriky hle­dat svou život­ní lás­ku...

Eddie Murphy se stal v 80. letech obří kome­di­ál­ní hvězdou, kte­rá díky úspě­chu v Saturday Night Live a násled­né­mu úspěš­né­mu pře­su­nu do celo­ve­čer­ních kome­dií jako 48 hodin, Záměna nebo Policajt z Beverly Hills se z něj sta­la vel­ká kome­di­ál­ní legen­da, jejíž slá­va násled­ně ješ­tě výraz­ně dlou­hou dobu neu­padla. Dnes už je Murphy mož­ná tro­chu vyho­ře­lý, pořád se ale pře­ce jen občas někde obje­ví a pořád občas před­ve­de, že na to pořád má. Především ale Murphy za sebou nechal spous­tu paměti­hod­ných kome­dií jako je prá­vě Cesta do Ameriky.

Cesta do Ameriky vznik­la s Eddiem Murphym ve vrchol­né for­mě a díky tomu­to fak­tu vznik­la kla­sic­ká roman­tic­ká kome­die, kte­rá navíc doká­za­la, že díky pove­de­ným mas­kám je Murphy schop­ný zahrát i něko­ho s úpl­ně odliš­nou kůži. Je to jeden z nej­vý­raz­něj­ších fil­mů Murphyho kari­é­ry, kte­rý polo­žil základ pro tra­de­mark, že Murphy díky mas­kám hra­je něko­lik rolí naráz v jedi­ném fil­mu. A je až podi­vu­hod­né, že jeden z nej­pa­měti­hod­něj­ších sním­ků s afro­a­me­ric­ký­mi hrdi­ny zre­ží­ro­val John Landis, kte­rý se už ovšem před­tím prá­vě Záměnou, Americkým vlkodla­kem v Londýně nebo video­kli­pem Michaela Jacksona Thriller zapsal do pamě­ti jako tvůr­ce, kte­rý umí pra­co­vat s humo­rem, dyna­mic­ký­mi sek­ven­ce­mi a herec­ký­mi před­sta­vi­te­li. Právě i díky tomu vznik­la napros­to zábav­ná kome­die, kte­rá má tuny parád­ních gagů, zábav­ných nápa­dů a pře­de­vším sku­teč­ně talen­to­va­ných herec­kých před­sta­vi­te­lů, kte­rým vévo­dí Murphy a Arsenio Hall (oba poté rov­nou ve čtyřro­li, při­čemž si Eddie Murphy díky sku­teč­ně výbor­ným mas­kám střih­ne i bílé­ho žida a v pod­sta­tě vrá­tí úder sním­ku Zrození Národa od D. W. Griffitha, kde čer­no­chy hrá­li namas­ko­va­ní bělo­ši).

V pod­sta­tě „ pohád­ka“ o afric­kém prin­ci, kte­rý se roz­hod­ne obje­vit pra­vou lás­ku v Americe je nesku­teč­ně milá kome­die, kte­rá v úvo­du před­sta­ví zají­ma­vou afric­kou zemič­ku s parád­ní taneč­ní sek­ven­cí na vrchu (její cho­re­o­gra­fie je jinak více­mé­ně obšleh­nu­ta prá­vě od Jacksona Thrilleru) a násled­ně před­sta­ví sku­teč­ně bra­vur­ně vypoin­to­va­né vti­py o afric­kém prin­co­vi pozná­va­jí­cí Ameriku, kte­ré navíc hod­ně těží z bra­vur­ní che­mie Murphyho a Halla. Ať už ale mlu­ví­me o Jamesi Earlu Jonesovi, Johnu Amosovi, Shari Headleyové nebo Madge Sinclairové (Jones a Sinclair si o pár let poz­dě­ji zopa­ko­va­li úlo­hy rodi­čů hlav­ní­ho hrdi­ny v ani­mo­va­ném Lvím krá­lo­vi) tak je film sku­teč­ně plný sym­pa­tic­kých a talen­to­va­ných her­ců, kte­ří umě­jí pro­dá­vat ty vtip­né pasá­že na plno a navíc tu je i teh­dy více­mé­ně nezná­mý Samuel L. Jackson v napros­to fan­tas­tic­kém cameu. I díky prv­ní výraz­něj­ší role Jacksona je vel­mi snad­né na tenhle film vzpo­mí­nat s lás­kou.

Super kome­die se navíc pozná i pod­le toho, že neo­mr­zí ani po něko­li­ká­té reprí­ze a tahle poho­do­vá kome­die se tak vel­mi snad­no stá­vá kome­di­ál­ní kla­si­kou, kte­rá skvě­le těží z kon­fron­ta­ce afric­ké kul­tu­ry s ame­ric­kým pro­stře­dím a je ve finá­le sku­teč­ně radost tuhle kome­dii vidět i po něko­li­ká­té. Ten film neob­je­vu­je Ameriku (hehe), není vylo­že­ně fil­mař­sky feno­me­nál­ní a přes­to je sku­teč­ně kou­zel­ný. Film prá­vem zís­kal nomi­na­ce v kate­go­ri­ích make-up a mas­ky a i když se Murphy a Landis u natá­če­ní toho­hle fil­mu dost háda­li, spo­je­ním Landisova fil­mař­ské­ho a Murphyho kome­di­ál­ní­ho talen­tu se poda­ři­lo vytvo­řit legen­dár­ní kome­dii, kte­rá navíc kaž­dým fil­mem, kte­rý Eddie Murphy vydá zra­je ješ­tě víc. A na Vánoce se bez ní už hod­ně lidí jen tak neo­be­jde, je to pros­tě i po letech straš­ně fajn podí­va­ná....

PS: Nebýt COVIDU-19 by Cesta do Ameriky 2 aktu­ál­ně řádi­la v kinech. Nakonec tak Cesta do Ameriky 2 dora­zí až 5. 3. 2021 na Amazon. Vrátí se princ Akeem po 33 letech v plné síle jako se to letos poved­lo Boratovi? To se uvi­dí už hod­ně brzy.....

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Photo © Paramount Picture

Části seriálu:  Cesta do Ameriky


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,70647 s | počet dotazů: 237 | paměť: 55285 KB. | 04.08.2021 - 06:42:47