Kritiky.cz > Vaření > Česnekový sirup je 10x silnější než penicilin a poradí si s rakovinou a jinými chorobami

Česnekový sirup je 10x silnější než penicilin a poradí si s rakovinou a jinými chorobami


Vyrobte si nový domá­cí sirup z česne­ku, kte­rý vám pomů­že ve vašem zdra­ví. Je neu­vě­ři­tel­ně zdra­vý, zce­la pří­rod­ní a nabí­zí mno­ho zdra­vot­ních bene­fi­tů, pro vaše zdra­ví. Recept je vel­mi jed­no­du­chý a je snad­né ho vyro­bit z dostup­ných suro­vin. Jak jsme již řek­li, je jed­no­du­chý a zvlád­ne ho kaž­dý. Potřebujete jableč­ný ocet, česnek a pří­rod­ní med. Všechny tyto suro­vi­ny, mají v sobě úžas­né účin­ky.

Proč bychom měli pít ten­to česne­ko­vý sirup?
Tento sirup vám nakop­ne imu­nit­ní sys­tém, sní­ží krev­ní tlak a hla­di­nu špat­né­ho cho­leste­ro­lu. Ochrání vás před prochlad­nu­tím a infek­ce­mi.

recept:
8 strouž­ků jem­ně roz­mač­ka­né­ho česne­ku
200 ml jableč­né­ho octa
200 ml medu

Postupujte přes­ně pod­le návo­du. Zde je vše, co bude­te dělat. Takže nej­pr­ve si roz­mi­xu­je­te česnek v mixé­ru. Pak při­dá­te med a jableč­ný ocet a dále mixu­je­te. Po 15 sekun­do­vém roz­mi­xo­vá­ním, při­dej­te směs do skle­ni­ce. Uchovejte to v led­ni­ci na 5 dní. Po dobu 5 dnů, neza­po­meň­te směs občas pro­mí­chá­vat. Po 5 dnech je směs hoto­vá a při­pra­ve­ná na kon­zu­mo­vá­ní.

Jak ho pou­ží­vat?
Jak být super zdra­vý? Vyberete si 2 čajo­vé lžič­ky česne­ko­vé­ho siru­pu do skle­ni­ce s vodou a vypij­te ho. Každé ráno na lač­ný žalu­dek – jakmi­le se ráno vzbu­dí­te. Vždy vodu se siru­pem premiešajte.Tento sirup je vel­mi moc­ný pro­stře­dek pro­ti mož­ným cho­ro­bám.

O ingre­di­en­cích
Česnek – je to jed­na z nej­zdra­věj­ších suro­vin po celém svě­tě. Má vel­mi dob­ré anti­bak­te­ri­ál­ní účin­ky. Zabrání prochlad­nu­tí a viróze. Česnek vám pomů­že nakop­nout váš imu­nit­ní sys­tém a je to jed­no z nej­zdra­věj­ších anti­bi­o­tik. Každý den by se česnek měl kon­zu­mo­vat abychom ty úžas­né slož­ky měly v těle a pro­ti cho­ro­bám efek­tiv­ně bojo­va­li.

Med – má také výbor­né anti­bak­te­ri­ál­ní účin­ky a je to super zdra­vá ingre­di­en­ce a lidé ji zvyk­nou pou­ží­vat, aby je ochrá­ni­li před chro­nic­kým kaš­lem.

Jablečný ocet – je plný phy­to­nu­tri­en­ty, což je vel­mi úspěš­né a pro­duk­tiv­ní, jako pre­ven­ce rako­vi­ny. Obsahuje mno­ho cit­ric­kých kyse­lin, kte­ré pomo­hou i vaším led­vi­nám.


Česnekový sirup je 10x silnější než penicilin a poradí si s rakovinou a jinými chorobami
Hodnocení: 3.6 - ‎9 hl.


Profilový obrázek

Článek byl převzat z webu  Dnešnídoba.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: