Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Český epos „Medieval“ („Jan Žižka“) má před premiérou příští týden krvavý trailer.

Český epos „Medieval“ („Jan Žižka“) má před premiérou příští týden krvavý trailer.

Photo © J.B.J. Film
Photo © J.B.J. Film
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Týden před pre­mi­é­rou v České repub­li­ce a dal­ších zemích se čes­ký epos Jan Žižka  sna­ží vzbu­dit roz­ruch hrů­zostraš­ným trai­le­rem v čer­ve­ném pás­mu, kte­rý uka­zu­je někte­ré z krva­vých prak­tic­kých efek­tů pou­ži­tých ve fil­mu.

V nej­no­věj­ším trai­le­ru k fil­mu, kte­rý zřej­mě dosto­jí své­mu názvu, se řežou kon­če­ti­ny, pod­ře­zá­va­jí hrd­la a roz­bí­je­jí leb­ky. V roli čes­ké­ho hrdi­ny Jana Žižky, kte­rý ve 14. sto­le­tí brá­nil Prahu před nájezd­ní­ky, se v Medievalu před­sta­ví Ben Foster.

Zatímco před­cho­zí trai­ler Medievalu se sou­stře­dil na fik­tiv­ní děj fil­mu, ten­to jde po krku. Celý trai­ler si může­te pro­hléd­nout níže, ale pro ově­ře­ní věku se musí­te při­hlá­sit na YouTube:

V roli legen­dár­ní­ho čes­ké­ho gene­rá­la se ved­le Fostera obje­ví také Michael Caine, Til Schweiger, Sophie Lowe, Roland Møller, Matthew Goode, Karel Roden a William Moseley.

S roz­poč­tem při­bliž­ně 500 mili­o­nů korun (20 mili­o­nů dola­rů) je Medieval ozna­čo­ván za nej­draž­ší čes­ký film všech dob. Film se natá­čel před čtyř­mi lety a kvů­li pan­de­mii a dal­ším pře­káž­kám se opa­ko­va­ně odklá­dal v post­pro­duk­ci.

Kromě nové­ho krva­vé­ho trai­le­ru byl pro míst­ní divá­ky zve­řej­něn i čes­ky mlu­ve­ný fea­tu­ret­te, kte­rý podrob­ně popi­su­je, jak tvůr­ci dosáh­li inten­ziv­ních akč­ních scén.

„Žižka dob­ře věděl, že nemů­že kon­ku­ro­vat množ­ství a kva­li­tě výzbro­je svých pro­tiv­ní­ků, a tak pou­ží­val zbra­ně, kte­ré byly jeho lidem blíz­ké - upra­ve­né srpy, pal­cá­ty, cepy, věci, se kte­rý­mi moh­li zachá­zet, uvá­dí stře­do­vě­ký reži­sér Petr Jákl. „Používal je, pře­dě­lá­val je a dělal z nich bojo­vé zbra­ně.“

Podle reži­sé­ra byl Jan Žižka nej­vět­ším ino­vá­to­rem vojen­ské stra­te­gie na svě­tě. Za svou dlou­hou vojen­skou kari­é­ru prý nikdy nepro­hrál žád­nou bitvu, přes­to­že byl po vět­ši­nu její­ho trvá­ní sle­pý na jed­no oko a v posled­ních letech zce­la osle­pl.

„Ještě dnes je [Žižka] osla­vo­ván jako jeden z nej­vět­ších gene­rá­lů na svě­tě,“ dodá­vá Jákl. „Chtěl jsem, aby se tyto detai­ly ve fil­mu obje­vi­ly, a během pří­bě­hu jsme uká­za­li jeho chyt­rost, jak doká­zal bojo­vat a jak pou­ží­val zbra­ně.“

Natáčení bojo­vých scén bylo nároč­né zejmé­na pro rekvi­zi­tář­ské oddě­le­ní spo­leč­nos­ti Medieval, kte­ré pro pou­ži­tí ve fil­mu zaměst­na­lo stov­ky zbra­ní.

„Herců bylo kolem stov­ky, cel­kem se ve fil­mu pou­ži­lo přes šest set zbra­ní. Rekvizity zbra­ní byly vyro­be­ny z dura­lu a hli­ní­ku, aby byly leh­čí, někte­ré měly dokon­ce gumo­vé čás­ti. Vyráběly se také jejich kopie,“ uve­dl jeden ze zpra­co­va­te­lů zbra­ní Středozemě.

„Typ zbra­ní se také vybí­ral pod­le typu posta­vy. Někdo má ve fil­mu dva meče, někdo vel­kou seke­ru, někdo pal­cát, někdo kyj.“

Režisér Jákl, býva­lý kaska­dér, byl na bojo­vé scé­ny Středozemě hrdý, stej­ně jako na to, že na pla­ce nedo­šlo k žád­né­mu váž­něj­ší­mu zra­ně­ní.

„Čím men­ší je počet lidí na pla­ce, tím lep­ší musí být cho­re­o­gra­fie. Souboje musí být pro­pra­co­va­něj­ší a my kla­de­me vel­ký důraz na to, aby her­ci a kaska­dé­ři tré­no­va­li spo­leč­ně,“ řekl.

„Postupně jsme vytvo­ři­li zají­ma­vé sou­bo­je, při kte­rých se naštěs­tí nikdo nezra­nil, což je samo o sobě doce­la zázrak. Chvílemi to byl neu­vě­ři­tel­ný počin, ale díky tomu, že byl dob­ře při­pra­ve­ný, nedo­šlo k žád­ným vět­ším zra­ně­ním.“

Ačkoli je film nato­čen v ang­lič­ti­ně, na vět­ši­ně míst­ních plá­ten se bude Jan Žižka pro­mí­tat v čes­kém dabin­gu - původ­ní ang­lic­kou ver­zi hle­dej­te v nabíd­ce míst­ních kin. Film Medieval má v Praze pre­mi­é­ru od 8. září a poté se od 9. září v ome­ze­ném počtu pro­mí­tá ve Spojených stá­tech.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Jan Žižka (2022)13. září 2022 Jan Žižka (2022) Jan Žižka je dlouho očekávaným filmem Petra Jákla, který se již stihl proslavit (či "proslavit") díky filmům jako horor Ghoul nebo konspirační thriller Kajínek. Tentokrát se tento bývalý […] Posted in Filmové recenze
  • Jan Žižka: Ben Foster jako stoický Jan Žižka v brutálním českém eposu.13. září 2022 Jan Žižka: Ben Foster jako stoický Jan Žižka v brutálním českém eposu. O začátcích českého hrdiny a jednoho z největších vojenských stratégů historie vypráví film Jan Žižka , který tento víkend vstoupil do kin po celém světě s rozhodně smíšenými výsledky. […] Posted in Filmové recenze
  • Neznámá tvář vojevůdce Žižky8. září 2022 Neznámá tvář vojevůdce Žižky Jan Žižka se svou skupinou se odvážně vrhá do boje, když dostane zaplaceno nebo je přesvědčen, že jeho boj je spravedlivý. Husité jsou ještě v nedohlednu, ale ve společnosti se stále něco […] Posted in Filmové recenze
  • Nový film představuje zrod silného vojevůdce5. září 2022 Nový film představuje zrod silného vojevůdce O dnešní novinářskou projekci nového filmu Žižka od režiséra Petra Jákla byl velký zájem. Jan Žižka byl dosud vnímán veřejností jako jeden z představitelů husitského hnutí, ale současný […] Posted in Filmové premiéry
  • Jan Žižka5. září 2022 Jan Žižka Za tři dny bude mít premiéru největší český velkofilm Jan Žižka. Projekce a následné novinářské konference se zúčastnil redaktor našeho webu, a tak dojmy, fotografie a následnou recenzi […] Posted in Filmové premiéry
  • Jan Žižka představí i německé hvězdy17. října 2018 Jan Žižka představí i německé hvězdy Už čtvrtý týden pokračuje režisér a producent Petr Jákl v natáčení historického velkofilmu Jan Žižka. Vedle hvězdných herců Michaela Caina či Bena Fostera odhalil již několik dalších […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Petr Jákl představil herecké hvězdy připravovaného filmu Jan Žižka13. září 2018 Petr Jákl představil herecké hvězdy připravovaného filmu Jan Žižka Na dnešní tiskové konferenci představil režisér Petr Jákl zahraniční hvězdy historického filmu, který bude dalším pohledem na postavu známého vojevůdce. Ačkoliv v zahraniční není tato […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Jan Žižka13. září 2018 Jan Žižka Videa z novinářské konference 13.9.2018 https://youtu.be/0Z_hRKqKSdk https://youtu.be/m4kcZ1VEQVY https://youtu.be/fL-0QyfLpJA Posted in Videa
  • Speed Racer3. listopadu 2022 Speed Racer Když jsem jednoho krásného dne viděl první obrázky z nového filmového projektu režisérské dvojice Larry a Andy Wachowskych, upřímně, byl jsem docela zaskočen a v šoku. Taková škála […] Posted in Retro filmové recenze
  • Atomic Blonde: Bez lítosti - 60 %3. listopadu 2022 Atomic Blonde: Bez lítosti - 60 % Je rok 1989 a v Evropě právě probíhá studená válka, kde na jedné straně stojí Sovětský svaz a jeho satelitní státy, na straně druhé Spojené státy americké a jejich spojenci. Toto období […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,71062 s | počet dotazů: 266 | paměť: 61773 KB. | 08.12.2022 - 17:13:20