Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Český dokument: Show!

Český dokument: Show!

vlcsnap 2014 07 06 10h16m18s78
vlcsnap 2014 07 06 10h16m18s78
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Rok od roku se čes­ký doku­men­tár­ní film zlep­šu­je. Za posled­ních něko­lik let vypro­du­ko­val spous­tu kva­lit­ních sním­ků, kte­ré měly sil­ný ohlas ve spo­leč­nos­ti. Šmejdům se dokon­ce poda­ři­lo změ­nit legisla­ti­vu stá­tu a tomu už se říká sak­ra úspěch. Protože, co víc si může doku­men­ta­ris­ta přát, než aby jeho dílo rezo­no­va­lo napříč soci­ál­ní­mi vrsta­va­mi a vyvo­la­lo sil­nou dis­ku­zi, ba dokon­ce uved­lo věci do pohy­bu.

Letošní rok je opět ve zna­me­ní kva­lit­ních fil­mů, avšak v tom­to člán­ku bych chtěl při­po­me­nout debut Bohadana Bláhovce, SHOW!. Proč jsem vybral prá­věh tenhle sní­mek? Myslím si, že je z hle­dis­ka obsa­ho­vá strán­ky veli­ce poda­ře­ný a jeho hloub­ko­vá ana­lý­za osob­nos­ti Michala Mertla je pří­mo bra­vůr­ní. Leckdo by mohl oče­ká­vat plyt­ký doku­ment z hudeb­ní­ho záku­li­sí, kde (pod­le oče­ká­vá­ní) bude mora­li­zo­vat hloupý život pseu­do hvěz­di­ček. Bláhovec se sta­ví do role nezá­vis­lé­ho pozo­ro­va­te­le a vlast­ně až v prů­bě­hu sním­ku se utvá­ří záměr toho, kdo je vlast­ně je objek­tem zájmu.

Show!

Ve sním­ku vystu­pu­jí jed­nak „zpě­vač­ky“ z usku­pe­ní 5Angels, jejich rodi­če, pan Mertl, ale i zná­mé osob­nos­ti, kte­ré s mým podi­vem pří­j­ma­jí toto usku­pe­ní za regu­lér­ní pěvec­kou sku­pi­nu. Na jed­né stra­ně je pocho­pi­tel­né, že hol­ky si jen plní svůj vlast­ní sen, kdo by nechtěl být slav­ný, oble­to­va­ný a tykat si s Kájou, ovšem otáz­ka je za jakou cenu je toto usku­teč­ňo­vá­no.

Show! v prů­bě­hu celé sto­pá­že nasta­vu­je množ­ství otá­zek, na kte­ré sice neod­po­ví a vlast­ně ani nemů­že, pro­to­že nemá tako­vý pro­stor ani mož­nos­ti. Spíše před­klá­dá v plén sku­teč­nos­ti, o kte­rých je nut­no mlu­vit. Jako je čes­ký hudeb­ní main­stre­am, dět­ské hvězdy a tak dále.

Show!

Co mě ovšem upou­ta­lo nej­ví­ce a mys­lím si, že to byl i auto­rův záměr, je stu­die Michala Mertla, kte­rý není ničím jiným než pod­ni­ka­te­lem. Bude to mož­ná znít pře­hna­ně cynic­ky, ale sku­pi­na 5Angels je jeho vývoz­ním arti­k­lem, jeho komo­di­tou, se kte­rou obcho­du­je na trhu. V koneč­ném důsled­ku nejsou ty hol­ky nic jiné­ho než nástro­je pro to aby byz­nys fun­go­val. Tady už nejde o něja­kou mož­nost utvo­řit kva­lit­ní kape­lu, dělat dobrou muzi­ku a díky svým schop­nos­tem za to dostat zapla­ce­no. 5Angels jsou jis­tým tra­de­mar­kem, se kte­rým Mertl pra­cu­je. Jedna věc je jak on sám se cho­vá k dív­kám v kape­le, kte­ré vůbec nezná, ale také se tu ote­ví­rá pro­past mezi ním a jeho dce­rou, kte­rá evi­dent­ně trpí a jen budouc­nost uká­že jak se tenhle vztah vyvi­ne.

Show! je zajís­té výbor­ným fil­mem, kte­rý vás nene­chá chlad­ný­mi a tak tro­chu vám nasa­dí brou­ka do hla­vy a to je dob­ře, pro­to­že to má přes­ně doku­ment dělat, donu­tit pře­mýš­let o daném téma­tu. Proto si mys­lím, že tenhle film roz­hod­ně sto­jí za vaši pozor­nost.

„Dětskej byz­nys je nej­lep­ší... hol­ky dělaj rekla­my... byl bych rád, kdy­by to vydr­že­lo, pro­to­že mě to živí, že jo... “


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,17953 s | počet dotazů: 249 | paměť: 59858 KB. | 17.08.2022 - 21:45:30