Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Festivaly > Česko-německý film Schmitke se po úspěšné světové premiéře na MFF v Jižní Koreji představí na letošním Febiofestu

Česko-německý film Schmitke se po úspěšné světové premiéře na MFF v Jižní Koreji představí na letošním Febiofestu

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Schmitke, níz­ko­roz­počto­vý absol­vent­ský film reži­sé­ra Štěpána Altrichtera, čeká po svě­to­vé pre­mi­é­ře na mezi­ná­rod­ním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Busanu v Jižní Koreji čes­ká pre­mi­é­ra na letoš­ním Febiofestu. Návštěvníci se mohou těšit na tři pro­jek­ce (23.3. v 19:15, 24.3. v 16:45, 25.3. ve 21:45) a k fil­mu 24.3. od 12:45 hodin pro­běh­ne i tis­ko­vá kon­fe­ren­ce. Tiskové kon­fe­ren­ce a pro­jek­cí se zúčast­ní před­sta­vi­tel hlav­ní role Peter Kurth, her­ci Helena Dvořáková a Petr Vršek, reži­sér Štěpán Altrichter a pro­du­cent Tomáš Vach.

Film Schmitke má za sebou také prv­ní úspěch: na fes­ti­va­lu v Cottbusu, kte­rý se konal od 4. do 11. lis­to­pa­du 2014, sní­mek vyhrál cenu za nej­lep­ší debut. V kině jej pak čeští divá­ci uvi­dí v létě 2015 v dis­tri­buci spo­leč­nos­ti Artcam. Producent Tomáš Vach k čes­ké pre­mi­é­ře dodá­vá: “Schmit­ke byl zatím vel­mi vře­le při­jat divá­ky v korej­ském Busanu a na fes­ti­va­lech v Německu. Každé pub­li­kum vyzdvi­ho­va­lo tro­chu jinou polo­hu fil­mu, což urči­tě sou­vi­sí s kul­tur­ní­mi roz­dí­ly obou zemí. Jsme tudíž moc zvě­da­vi, jak bude při­jat u nás v ČR. Bude to tako­vý test před dis­tri­bucí v kinech, na kte­rou se v létě chys­tá­me se spo­leč­nos­tí Artcam. V kaž­dém pří­pa­dě je pro nás vel­kou ctí zúčast­nit se tako­vé­ho fes­ti­va­lu jako je Febiofest a moc se na něj těší­me.

Příběh neotře­le a ori­gi­nál­ně vyprá­vě­né­ho fil­mu se ode­hrá­vá v sou­čas­ném Německu a Česku, jeho hlav­ní část pak na pome­zí – v malém měs­teč­ku upro­střed lesů na hře­be­nech Krušných hor. Julius Schmitke je postar­ší kon­struk­tér, jehož osa­mě­lý život se sklá­dá z nevzru­ši­vé prá­ce, uke­ca­né­ho mla­dé­ho kole­gy a občas­né­ho vábi­vé­ho sně­ní o hlu­bo­kém lese. Když je jed­no­ho dne pově­řen opra­vou nevy­svět­li­tel­ně skří­pa­jí­cí sta­ré tur­bí­ny, již kdy­si navr­hl, není z výle­tu na čes­kou stra­nu Krušných hor pří­liš nad­šen. Podivný, atmo­sfé­ric­ký kraj hlu­bo­kých lesů, zchát­ra­lých dolů a nemé­ně podiv­ných lidí v něm mno­ho důvě­ry nevy­vo­lá, ale když se mu kole­ga přes noc záhad­ně ztra­tí, musí i Schmitke vstou­pit mezi mlhou zaha­le­né stro­my. Snímek spo­ju­jí­cí kome­di­ál­ní nad­sáz­ku a mys­te­ri­óz­ní atmo­sfé­ru vzni­kl v česko-německé kopro­duk­ci.

“Jsem rád, že náš neo­hra­ba­ný důchod­ce Schmitke koneč­ně dora­zí i do měs­ta, kde jsem vyros­tl. Taky jsem zvě­da­vý na reak­ce čes­ké­ho pub­li­ka, jak tře­ba při­jmou humor, kte­rý si nebe­re ser­vít­ky z Němců ani Čechů”, sdě­lil reži­sér Štěpán Altrichter.

Štěpán Altrichter, mla­dý čes­ký reži­sér žijí­cí v Berlíně, si ke spo­lu­prá­ci při­zval mezi­ná­rod­ní tým talen­to­va­ných tvůr­ců, jako je napří­klad rumun­ský kame­ra­man Cristian Pîrjol, kte­rý spo­lu­pra­cu­je na fil­mo­vých pro­jek­tech iránsko-francouzské reži­sér­ky Marjane Satrapi. Roli Julia Schmitkeho ztvár­nil zku­še­ný němec­ký diva­del­ní a fil­mo­vý herec Peter Kurth, kte­rý čer­s­tvě zís­kal diva­del­ní cenu kri­ti­ků pro nej­lep­ší­ho her­ce v adap­ta­ci Čechova Strýčka Váni. Z čes­kých zná­mých jmen ve fil­mu hra­jí Helena Dvořáková, Jakub Žáček a Petr Vršek.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,50387 s | počet dotazů: 254 | paměť: 58099 KB. | 11.08.2022 - 14:35:01