Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Festivaly > České filmy v Cannes 2017

České filmy v Cannes 2017

Už za pár dní odstar­tu­je ve fran­couz­ském pří­moř­ském leto­vis­ku nej­vět­ší fil­mo­vá udá­lost roku - Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val v Cannes (17. -28. 5. 2017). V ofi­ci­ál­ním pro­gra­mu a dal­ších důle­ži­tých sek­cích budou opět zastou­pe­ni i čeští tvůr­ci, letos pře­de­vším for­mou kopro­duk­cí.

Český film a fil­mo­vý prů­my­sl na nej­vět­ším fil­mo­vém trhu repre­zen­tu­je Czech Film Center a Czech Film Commission, kte­ré jsou od letoš­ní­ho roku sou­čás­tí Státního fon­du kine­ma­to­gra­fie, a česko-slovenský pavi­lon.

Dva fil­my s čes­kou účas­tí jsou zařa­ze­ny do pres­tiž­ních sou­těž­ních sek­cí: celo­ve­čer­ní sní­mek Out (režie György Kristóf, nato­če­ný ve slovensko-maďarsko-české kopro­duk­ci) byl vybrán do sek­ce Un Certain Regard, krát­ko­me­tráž­ní Atlantida, 2003 (režie Michal Blaško, slovensko-česká kopro­duk­ce) bude uve­de­na v sek­ci stu­dent­ských fil­mů Cinéfondation. Další čty­ři sním­ky se budou pro­mí­tat na fil­mo­vém trhu Marché du Film, kde bude v rám­ci DocCorner k vidě­ní on-line také kolek­ce čes­kých doku­men­tů. Dalším úspě­chem je zařa­ze­ní pro­du­cent­ky Pavly Janouškové Kubečkové do pro­gra­mu pro slib­né fil­mo­vé pro­du­cen­ty Producers on the Move, kte­rý v Cannes pořá­dá mezi­ná­rod­ní orga­ni­za­ce European Film Promotion. Ke slo­vu se dosta­ne i čeká ani­ma­ce – v rám­ci akce Annecy Goes to Cannes bude fil­mo­vým pro­fe­si­o­ná­lům pre­zen­to­ván při­pra­vo­va­ný pro­jekt pod­le kni­hy Ivy Procházkové Myši pat­ří do nebe.

Letošní roč­ník fes­ti­va­lu má pro Českou repub­li­ku ješ­tě jeden spe­ci­ál­ní aspekt - popr­vé od roku 2004 bude čes­ká účast v Cannes pod­po­ře­na návště­vou minis­t­ra kul­tu­ry. Třináct let po Pavlu Dostálovi při­je­de na can­ne­ský fes­ti­val minis­tr kul­tu­ry Daniel Herman, kte­rý se v prů­bě­hu uply­nu­lých let význam­ně podí­lel na zefek­tiv­ně­ní pod­po­ry kine­ma­to­gra­fie.

Filmy v sou­těž­ních sek­cích

OUT (režie György Kristóf) Road movie Out je debu­to­vým fil­mem sce­náris­ty a reži­sé­ra Györgyho Kristófa, stu­den­ta praž­ské FAMU (nar. 1982 v Košicích). Vypráví o pade­sát­ní­ko­vi Ágostonovi, kte­rý se vydá na ces­tu východ­ní Evropou v zou­fa­lé sna­ze najít prá­ci a spl­nit si sen - chy­tit vel­kou rybu -, ces­ta ho však posou­vá stá­le hlou­bě­ji do moře bizar­ních udá­los­tí a setká­ní.

Vznik fil­mu Out byl ve fázi výro­by pod­po­řen jako mino­rit­ní kopro­duk­ce Státním fon­dem kine­ma­to­gra­fie část­kou 3 500 000 Kč. „Film nabí­zí suges­tiv­ní ody­seu star­ší­ho neza­měst­na­né­ho muže, kte­rý se ze Slovenska vydá­vá za pra­cí na sever Evropy a dochá­zí při­tom k napl­ně­ní své­ho život­ní­ho snu. Jedná se o pro­jekt, kte­rý výsost­ně umě­lec­ký­mi pro­střed­ky reflek­tu­je pro­mě­nu naše­ho šir­ší­ho

regi­o­nu a dis­po­nu­je výraz­ným fes­ti­va­lo­vým poten­ci­á­lem,“ zazně­lo ve vyjá­d­ře­ní Rady Státního fon­du kine­ma­to­gra­fie v roce 2015, kdy byla dota­ce udě­le­na. Film byl také pod­po­řen slo­ven­ským Audiovizuálním fon­dem a maďar­ským Národním fil­mo­vým fon­dem (The Hungarian National Film Fund).

„Na fil­mu se podí­le­la řada čes­kých sub­jek­tů,“ říká čes­ký kopro­du­cent sním­ku Jiří Konečný. „Střihačem byl Adam Brothánek, mis­trem zvu­ku Jan Richtr, kom­plet­ní post­pro­duk­ce se děla­la v Praze, reži­sér György Kristóf stu­do­val FAMU. Po dlou­hé době je tedy v hlav­ním sou­těž­ním pro­gra­mu fes­ti­va­lu v Cannes film s výraz­nou účas­tí čes­kých tvůr­ců, kte­rá by neby­la mož­ná bez pod­po­ry Státního fon­du kine­ma­to­gra­fie. Díky jeho kon­cepč­ní­mu pří­stu­pu k finan­co­vá­ní mino­rit­ních kopro­duk­cí zazna­me­na­la Česká repub­li­ka v posled­ní době řadu význam­ných mezi­ná­rod­ních úspě­chů a dosta­la se takří­ka­jíc do prv­ní ligy.“

„Jsem ráda, že jsme film jako Státní fond kine­ma­to­gra­fie pod­po­ři­li,“ říká ředi­tel­ka Fondu Helena Bezděk Fraňková. „Ukazuje se, že zájem o mino­rit­ní kopro­duk­ce s ČR sou­stav­ně ros­te a navíc se vra­cí pro­du­cen­ti, kte­ří už spo­lu dří­ve úspěš­ně kopro­du­ko­va­li. Jako napří­klad prá­vě Jiří Konečný s pro­jek­ty rumun­ské­ho reži­sé­ra Radua Judeho. Systematická pod­po­ra mino­rit­ních kopro­duk­cí tak pomá­há čes­kým fil­ma­řům podí­let se na mezi­ná­rod­ních pro­jek­tech, kte­ré se násled­ně obje­vu­jí na těch nej­vý­znam­něj­ších fes­ti­va­lech jako je Cannes.“

„Zařazení fil­mu Out do sek­ce Un Certain Regard je vel­kým úspě­chem, kte­rý má šan­ci navá­zat na dal­ší zda­ři­lé kopro­dukč­ní poči­ny z posled­ní doby, na nichž se podí­le­la Česká repub­li­ka, a kte­ré sbí­ra­jí ceny na fes­ti­va­lech, jako fil­my Přes kos­ti mrtvých (Stříbrný med­věd - Cena Alfreda Bauera na Berlinale 2017), Pátá loď (Křišťálový med­věd na Berlinale 2017), Aferim! (Stříbrný med­věd za nej­lep­ší režii na Berlinale 2015), ane­bo fil­my uve­de­né v Cannes v loň­ském roce – Superbia (Semaine de la Critique), Personal Shopper (hlav­ní sou­těž – cena za režii) či Tanečnice (Un Certain Regard),“ dodá­vá vedou­cí Czech Film Center Markéta Šantrochová.

ATLANTIDA, 2003 (režie Michal Blaško)

Píše se rok 2012 a mla­dý ukra­jin­ský pár se sna­ží dostat přes Slovensko do západ­ní Evropy. Není to ale tak snad­né, jak si dvo­ji­ce před­sta­vo­va­la… Téma z nedáv­né minu­los­ti stře­do­ev­rop­ské­ho regi­o­nu si pro svůj krát­ko­me­tráž­ní hra­ný film nato­če­ný ve slovensko-české kopro­duk­ci vybral stu­dent Vysoké ško­ly múzic­kých umě­ní v Bratislavě Michal Blaško (nar. 1989). Film vzni­kl v kopro­duk­ci bra­ti­slav­ské VŠMU a praž­ské FAMU, z čes­ké stra­ny se na něm pro­dukč­ně podí­le­la stu­dent­ka FAMU Veronika Jelšíková, stři­hač Petr Hasalík a dal­ší.

Účast čes­kých fil­mů ve stu­dent­ské sek­ci Cinéfondation má boha­tou tra­di­ci. V posled­ních letech byl do sek­ce zařa­zen napří­klad hra­ný sní­mek Retriever reži­sé­rů Tomáše Kleina a Tomáše Merty (2015), ani­mo­va­ná fan­ta­zie O šun­ce (režie Eliška Chytková, 2013), eko­lo­gic­ky anga­žo­va­né Pandy (Matúš Vizár, 2013), hra­né dra­ma Tambylles (režie Michal Hogenauer, 2012), tragi­ko­me­die Cagey Tigers (režie Aramisova, 2011), nebo psy­cho­lo­gic­ké dra­ma Bába (režie Zuzana Špidlová), kte­ré si v roce 2009 odnes­lo hlav­ní cenu.

Českou sto­pu nese i írán­ský celo­ve­čer­ní film A Man of Intergity reži­sé­ra Mohammada Rasoulofa, kte­rý byl vybrán do sou­těž­ní sek­ce Un Certain Regard. Na jeho výro­bě se podí­le­la čes­ká pro­dukč­ní spo­leč­nost Europe Media Nest, zvu­ko­vé stu­dio Bystrouška a post­pro­dukč­ní stu­dio Magic Lab.

Česko-slovenský pavi­lon a čin­nost Czech Film Center Oficiálním repre­zen­tan­tem čes­ké kine­ma­to­gra­fie na fes­ti­va­lu a na fil­mo­vém trhu Marché du Film je Czech Film Center, jehož zástup­ci budou po celou dobu k dis­po­zi­ci zahra­nič­ním i čes­kým fil­mo­vým pro­fe­si­o­ná­lům na česko-slovenském pavi­lo­nu. Pavilon posky­tu­je funkč­ní pro­stře­dí pro schůz­ky, nabí­zí mož­nost uspo­řá­dá­ní pre­zen­ta­cí či networ­kin­go­vých setká­ní. CFC zde pra­vi­del­ně v prů­bě­hu fes­ti­va­lu pořá­dá růz­né akce, vět­ši­nu ve spo­lu­prá­ci s dal­ší­mi čes­ký­mi či zahra­nič­ní­mi sub­jek­ty, a posky­tu­je záze­mí všem čes­kým a slo­ven­ským návštěv­ní­kům. Účast v Cannes umož­ňu­je pre­zen­to­vat čes­kou kine­ma­to­gra­fii a fil­mo­vý prů­my­sl na nej­vyš­ší celo­svě­to­vé úrov­ni a potvr­dit, že Česká repub­li­ka dlou­ho­do­bě na mapu fil­mo­vé­ho svět pat­ří.

„Festival v Cannes je kaž­do­roč­ně skvě­lou pří­le­ži­tos­tí potkat se s naši­mi zahra­nič­ní­mi pro­tějš­ky – se selek­to­ry fil­mo­vých fes­ti­va­lů, sales agen­ty, zástup­ci fil­mo­vých fon­dů a dal­ší­mi fil­mo­vý­mi pro­fe­si­o­ná­ly z celé­ho svě­ta,“ říká vedou­cí Czech Film Center Markéta Šantrochová.

„Festivalům nabí­zí­me fil­my do pro­gra­mu, kopro­dukč­ním trhům zase fil­mo­vé pro­jek­ty, kte­ré hle­da­jí kopro­du­cen­ty. Sledujeme také vývoj v ostat­ních zemích. Zároveň usi­lu­je­me o nava­zo­vá­ní nových mož­nos­tí spo­lu­prá­ce, ať už je to pre­zen­ta­ce čes­ké­ho fil­mu na mezi­ná­rod­ních trzích, nové vzdě­lá­va­cí či kopro­dukč­ní pří­le­ži­tos­ti, pře­hlíd­ky čes­kých fil­mů či nové indust­ry akti­vi­ty, do kte­rých bychom se moh­li zapo­jit,“ dodá­vá Šantrochová.

Kromě fes­ti­va­lo­vé­ho pro­gra­mu budou mít v Cannes někte­ré čes­ké fil­my pro­jek­ci také na fil­mo­vém trhu Marché du Film, kte­rý je pro fil­mo­vé pro­fe­si­o­ná­ly zásad­ní udá­los­tí spja­tou s fes­ti­va­lem. Prezentovány tu budou fil­my Masaryk (režie Julius Ševčík), Bába z ledu (režie Bohdan Sláma )

a kopro­dukč­ní fil­my Pátá loď (režie Ivety Grófová) a Přes kos­ti mrtvých (režie Agnieszka Holland).

Dobrou zprá­vou je, že všech­ny čes­ké fil­my uvá­dě­né v Cannes, ať už v rám­ci fes­ti­va­lo­vé selek­ce či na fil­mo­vém trhu, mají etablo­va­né mezi­ná­rod­ní pro­dej­ce.

České doku­men­ty na Doc Corner

V rám­ci fil­mo­vé­ho trhu Marché du Film fun­gu­je také plat­for­ma pro doku­men­tár­ní film – DocCorner, kte­rá akre­di­to­va­ným fil­mo­vým odbor­ní­kům nabíd­ne mož­nost on-line shléd­nout i vybra­né čes­ké doku­men­ty. Selekci fil­mů pro­vá­dí a komu­ni­ka­ci s fes­ti­va­lem zpro­střed­ko­vá­vá Czech Film Center. Letos bude v rám­ci DocCorner před­sta­ve­no tucet fil­mů: FC Roma, H*ART ON, Jmenuji se Hladový Bizon, Normální autis­tic­ký film, RINO - Příběh špi­o­na, Slepý Gulliver, Tajemství Divadla Sklep aneb Manuál na záchra­nu svě­ta, Výchova k vál­ce, Zákon Helena, Strnadovi, Nechte zpí­vat Mišíka a Český Alláh. K vidě­ní budou také dva kopro­dukč­ní sním­ky: Richard Müller: Nepoznaný a Díra v hla­vě.

Producers on the Move: Pavla Janoušková Kubečková V rám­ci fes­ti­va­lu se koná také pro­gram pro začí­na­jí­cí fil­mo­vé pro­du­cen­ty Producers on the Move. Vybraných 20 účast­ní­ků volí mezi­ná­rod­ní orga­ni­za­ce European Film Promotion, sdru­žu­jí­cí národ­ní fil­mo­vé insti­tu­ce. Za Českou repub­li­ku je jejím čle­nem Czech Film Center. Letos se mezi dvě desít­ky slib­ných evrop­ských pro­du­cen­tů dosta­la také zástup­ky­ně ČR Pavla Janoušková Kubečková (Pustina, Hořící keř).

Producers on the Move je tří­den­ní pro­gram pro začí­na­jí­cí fil­mo­vé pro­du­cen­ty, kte­ří jsou při­pra­ve­ni pro mezi­ná­rod­ní trh, ale nere­a­li­zo­va­li dosud více než 3 kopro­du­ko­va­né celo­ve­čer­ní fil­my. V minu­los­ti se pro­gra­mu za ČR účast­ni­li napří­klad Jan Macola, Tomáš Hrubý, Viktor Tauš, Radim Procházka, Jiří Konečný a dal­ší. Pavla Janoušková Kubečková (nar. 1985) stu­do­va­la žur­na­lis­ti­ku a medi­ál­ní stu­dia na Karlově uni­ver­zi­tě a fil­mo­vou pro­duk­ci na FAMU. V roce 2009 zalo­ži­la pro­dukč­ní spo­leč­nost nut­pro­duk­ce, spo­leč­ně s Tomášem Hrubým. Nutprodukce zís­ka­la něko­lik oce­ně­ní Český lev, napří­klad za sérii Hořící keř reži­sér­ky Agnieszky Holland. V roce 2013 zís­kal jejich ani­mo­va­ný film Pandy tře­tí cenu v sek­ci Cinéfondation v Cannes. V roce 2017 zís­ka­la Pustina, původ­ní seri­ál nato­če­ný pro HBO Europe, cenu Český lev pro nej­lep­ší TV sérii, a ve stej­ném roce zís­kal kopro­dukč­ní film Přes kos­ti mrtvých (režie Agnieszka Holland) Stříbrného med­vě­da na Berlinale 2017.

Myši pat­ří do nebe na Annecy Goes to Cannes V rám­ci fil­mo­vé­ho trhu Marché du Film se dru­hým rokem koná pre­zen­ta­ce při­pra­vo­va­ných ani­mo­va­ných fil­mů, kte­rou pořá­dá Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val ani­mo­va­ných fil­mů Annecy. Na akci nazva­né Annecy Goes to Cannes se před­sta­ví pou­ze pět vybra­ných pro­jek­tů z celé­ho svě­ta, jejichž pro­du­cen­ti dosta­nou šan­ci pre­zen­to­vat svůj chys­ta­ný film pří­tom­ným dis­tri­bu­to­rům, inves­to­rům a sales agen­tům. Mezi pět finál­ních pro­jek­tů se letos pro­bo­jo­val také čes­ký sní­mek Myši pat­ří do nebe, kte­rý pod­le kni­hy Ivy Procházkové při­pra­vu­jí reži­sé­ři Denisa Grimmová a Jan Bubeníček. Scénář k fil­mu napsa­la Alice Nellis a Richard Malatinský. Film, při­pra­vo­va­ný v česko-francouzsko-německé kopro­duk­ci budou na fes­ti­va­lu v Cannes pre­zen­to­vat pro­du­cen­ti Vladimír Lhoták (Fresh Films) a Alexandre Charlet (Les Films du Cygne). Film vyprá­ví o dvou úhlav­ních nepřá­te­lích, myš­ce a lišá­ko­vi, kte­ří se po nešťast­né udá­los­ti set­ka­jí ve zví­řát­kov­ském nebi. Díky absen­ci při­ro­ze­ných instink­tů se sta­nou nej­lep­ší­mi kama­rá­dy. Touha zví­ře­cích hrdi­nů být navždy spo­lu se vypl­ní i po návra­tu na svět, kam se ale naro­dí ve vymě­ně­ných rolích. S pomo­cí oprav­do­vé­ho přá­tel­ství však pře­ko­na­jí i zdán­li­vě nemož­né.

zdroj : Czech Film Center

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,22314 s | počet dotazů: 240 | paměť: 53187 KB. | 30.11.2021 - 11:04:03