Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > České dějiny - 100 památných míst

České dějiny - 100 památných míst

ceske dejiny
ceske dejiny
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ráda bych se s vámi podě­li­la o čte­nář­ský záži­tek z kni­hy České ději­ny - 100 památ­ných míst, jejíž auto­rem je Jan Kvirenc. Kniha má úcti­hod­ných 456 stran. Pojďte se vypra­vit na neko­neč­nou ces­tu památ­ný­mi mís­ty v České repub­li­ce. Rozhodně nebu­de­te lito­vat. 

Kniha před­sta­vu­je více než sto míst v České repub­li­ce, kam se může­te zajet podí­vat. Obsahuje auten­tic­ké dobo­vé tex­ty. Kapitoly jsou řaze­ny chro­no­lo­gic­ky, v tex­tu se opa­ku­jí růz­né odka­zy, vysvět­liv­ky, jazy­ko­vé úpra­vy dobo­vých tex­tů pro lep­ší pocho­pe­ní, cita­ce v tex­tu jsou uve­de­ny kur­zí­vou. V tex­tu jsou pou­ži­ty úryv­ky z Kosmovy a Dalimilovy kro­ni­ky.

Jaká mís­ta vlast­ně může­te díky této pub­li­ka­ci navští­vit? Jedná se o Říp, Mikulčice, Žatec, Sázavu, Chrudim, Mikulov, Pardubice, Třeboň, Kutnou horu, Litomyšl, Polnou, Jihlavu, Třebíč, Ratibořice, Kralice, Jičín, Konopiště, Břeclav, České Budějovice, Český Krumlov a mno­ho dal­ších zají­ma­vých míst.

Na kon­ci kni­hy je umís­těn výbě­ro­vý míst­ní rejstřík a dále abe­ced­ní seznam kapi­tol a pou­ži­té pra­me­ny a lite­ra­tu­ra.

Tuto ency­klo­pe­dii bych dopo­ru­či­la všem milov­ní­kům ces­to­vá­ní, jak dět­ským, tak i dospě­lým čte­ná­řům. Pokud milu­je­te kni­hy, kte­ré vás něco zají­ma­vé­ho nau­čí, pak je tato pub­li­ka­ce urče­na prá­vě vám.

Knihy s ces­to­va­tel­ským námě­tem mám moc ráda. Tato ency­klo­pe­die je doslo­va „nabi­tá“ zají­ma­vost­mi z růz­ných míst naší vlas­ti. Autor si dal vel­kou prá­ci, aby se tato pub­li­ka­ce líbi­la. Obsahuje vel­ké množ­ství krás­ných foto­gra­fií, kte­ré doslo­va láka­jí dané mís­to navští­vit. Velice mě zau­ja­ly mís­ta, kte­rá jsem se svou rodi­nou ješ­tě nena­vští­vi­la. je to např. Hostýn, Karlštejn, Mariánské láz­ně, Konopiště či Břeclav. Moc ráda bych se tam vypra­vi­la. Tato ency­klo­pe­die je oprav­du vyjí­meč­ná tím, že na dvou či třech stra­nách, kte­ré se věnu­jí dané­mu mís­tu, je oprav­du vyčer­pá­va­jí­cí množ­ství infor­ma­cí. Čtenář se dozví zají­ma­vá fak­ta, ale i cita­ce z růz­ných kro­nik či pra­me­nů. Můžete si v kni­ze jen tak lis­to­vat, pro­hlí­žet fot­ky a vzpo­mí­nat, kde jste tře­ba byli na výle­tě či dovo­le­né.

Jan Kvirenc vystu­do­val filo­so­fic­kou fakul­tu UK, obor čes­ký jazyk - děje­pis a pra­cu­je jako gym­na­zi­ál­ní pro­fe­sor děje­pi­su. Zabývá se meto­di­kou výu­ky děje­pi­su a popu­la­ri­za­cí his­to­rie, recen­zent děje­pis­ných pub­li­ka­cí. Spolupracuje s národ­ním peda­go­gic­kým muze­em a kni­hov­nou J. A. Komenského. Spolupracuje s národ­ním peda­go­gic­kým muze­em a kni­hov­nou J. A. Komenského. Autorky, edi­tor­sky či lek­tor­sky se podí­lel na řadě děje­pis­ných učeb­nic, atla­sů a sbor­ní­ků.

Autor: Jan Kvirenc

Žánr: pří­ruč­ka

Vydáno: 2018, Grada, Praha

Počet stran: 456

Vazba kni­hy: pev­ná

ISBN 978-80-271-0656-1


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,89440 s | počet dotazů: 253 | paměť: 59887 KB. | 18.08.2022 - 15:46:28