České čtenáře už Covid nebaví. Knihy o epidemii neletí, zájem je naopak o učebnice

KNIHOBOT dominik gazdos

Zatímco na jaře letoš­ní­ho roku knih­ku­pec­tví ohla­šo­va­la rapid­ně zvý­še­né pro­de­je lite­ra­tu­ry o pan­de­mii, dnes se nic podob­né­ho neko­ná. Zvědavost a pocit napě­tí z jara vystří­da­la úna­va z kaž­do­den­ní rea­li­ty živo­ta za pan­de­mie.

 

“V břez­nu a dub­nu jsme oka­mži­tě vypro­da­li veš­ke­rou lite­ra­tu­ru o epi­de­mii, moru a podob­ných téma­tech a zvý­še­ný zájem byl také o kni­hy věnu­jí­cí se imu­ni­tě a zdra­vé­mu život­ní­mu sty­lu. Dnes podob­né tren­dy vůbec neza­zna­me­ná­vá­me. Vypadá to, že lidé jsou již pan­de­mií vyčer­pa­ní a chtě­jí pře­de­vším klid. Proto v objed­náv­kách nej­čas­tě­ji nachá­zí­me kni­hy k roz­ptý­le­ní, tře­ba fan­ta­sy nebo lite­rár­ní kla­si­ku,” popi­su­je roz­díl­nost pod­zim­ní­ho tren­du ve srov­ná­ní s jarem Pavel Pekař, spo­luza­kla­da­tel inter­ne­to­vé­ho obcho­du Knihobot, lea­de­ra čes­ké­ho trhu s kni­ha­mi z dru­hé ruky. “Značně ale při­by­lo objed­ná­vek učeb­nic pro samou­ky, což nazna­ču­je, že jar­ní sna­ha o zužit­ko­vá­ní uvol­ně­né­ho času sebe­vzdě­lá­vá­ním pře­tr­vá­vá.”

 

Zájem o kni­hy se zpřís­ně­ním opat­ře­ní stá­le ros­te a Knihobot teď měsíč­ně vra­cí kolem desít­ky tun knih zpát­ky do obě­hu: “Tržby nám stou­pa­jí týden od týd­ne. To je trend, kte­rý nás v sou­čas­né hos­po­dář­ské situ­a­ci poměr­ně pře­kva­pil. Vánoce ješ­tě nejsou tak blíz­ko, a tak před­po­klá­dá­me, že Češi chtě­jí čas v izo­la­ci své­ho domo­va vyu­žít pro­duk­tiv­ně,” pozna­me­ná­vá Pekař. “Nárůst zákaz­ní­ků také může sou­vi­set s obec­ným tren­dem, kdy lidé trá­ví více času brouz­dá­ním po inter­ne­tu. Poslední dobou si vší­má­me, že na našich strán­kách někte­ří lidé trá­ví klid­ně i hodi­ny výbě­rem knih. To dří­ve nebý­va­lo tolik běž­né,” dopl­ňu­je Pekař.

 

O Knihobot.cz

 

Knihobot.cz je nej­vět­ší čes­ký inter­ne­to­vý obchod s kni­ha­mi z dru­hé ruky. Kombinuje moder­ní tech­no­lo­gie se zod­po­věd­ným pří­stu­pem ke kni­hám. Jeho hlav­ní misí je změ­nit fun­go­vá­ní antikvár­ní­ho trhu a nau­čit Čechy vra­cet nepo­třeb­né kni­hy zpět do obě­hu. Funguje po celé repub­li­ce – kni­hy doká­že vyzved­nout na jaké­ko­li adre­se a stej­ně tak je kam­ko­li zaslat. Tituly pro­dá­vá na bázi komis­ní­ho pro­de­je a díky dlou­ho­do­bé prá­ci s daty může vždy zajis­tit tu nej­lep­ší pro­dej­ní cenu i rych­lost pro­de­je.

Pod znač­kou Knihobot fun­gu­je do roku 2019, kdy navá­zal na před­cho­zí antikvár­ní pro­jekt Dominika Gazdoše a Pavla Pekaře. Měsíčně pro­to­čí asi 10 tun knih a v letoš­ním roce oče­ká­vá pro­dej přes 100 000 titu­lů v cel­ko­vé hod­no­tě kolem 15 mili­o­nů korun.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,95132 s | počet dotazů: 223 | paměť: 46976 KB. | 23.01.2021 - 17:42:01