Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Česká televize uvede v HD velkolepou filmovou epopej, která Formana připravila o Oscara

Česká televize uvede v HD velkolepou filmovou epopej, která Formana připravila o Oscara

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Od nato­če­ní prv­ní­ho dílu čtyř­díl­né epo­pe­je Vojna a mír uply­ne letos přes­ně pade­sát let. Přesto je ten­to zřej­mě nej­zná­měj­ší rus­ký film i v dneš­ní době stá­le mimo­řád­ným divác­kým zážit­kem. Strhující je zejmé­na tře­tí část nazva­ná Rok 1812, kte­rá vstou­pi­la do his­to­rie svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie vel­ko­le­pým ztvár­ně­ním bitvy u Borodina za účas­ti více než dva­ce­ti tisíc kom­par­zis­tů v dél­ce trvá­ní téměř pět­a­čty­ři­ce­ti minut. Česká tele­vi­ze adap­ta­ci nesmr­tel­né­ho romá­nu L. N. Tolstého uve­de v hlav­ním vysí­la­cím čase na dru­hém pro­gra­mu po násle­du­jí­cí čty­ři sobot­ní veče­ry. Diváci si navíc ten­to osca­ro­vý počin reži­sé­ra Sergeje Bondarčuka vychut­na­jí v HD roz­li­še­ní.

 Když se Miloš Forman v roce 1969 uchá­zel o Oscara za nej­lep­ší zahra­nič­ní film, byl se svou hoř­kou kome­dií Hoří, má panen­ko pora­žen rus­kým obrem v podo­bě již kom­plet­ní­ho epo­su Vojna a mír, kte­rý ve své době rov­něž zís­kal Zlatý Globus či Cenu newy­or­ských fil­mo­vých kri­ti­ků.

 Režisér Sergej Bondarčuk, jež sám sebe obsa­dil do role jed­né z hlav­ních postav Pierra Bezuchova, měl při rea­li­za­ci díla neleh­kou úlo­hu, neboť natá­če­ní bed­li­vě stře­ži­ly oči celé­ho kul­tur­ní­ho Ruska. Vojna a mír však k jejich spo­ko­je­nos­ti vyrost­la ve sku­teč­nou epo­pej, vel­ko­film v širo­ko­úhlém for­má­tu, v němž Tolstého román ožil téměř slo­vo od slo­va. Sugestivní líče­ní váleč­ných bitev rus­kých vojsk s Napoleonem, v romá­nu širo­ce roze­psa­né, pře­ne­sl Bondarčuk na plát­no vel­ko­rysým ges­tem, za účas­ti davů kom­par­zis­tů, koní a kame­ro­vých efek­tů.

Česká tele­vi­ze uve­de prv­ní část Vojny a míru nazva­nou Andrej Bolkonskij již tuto sobo­tu od 20 hodin na ČT2.

14. 03. 2015 sobo­ta             ČT2                 20:00

Vojna a mír I: Andrej Bolkonskij               

V prv­ní čás­ti fil­mu se oci­tá­me v Petrohradě roku 1805. Osvícená rus­ká spo­leč­nost je zne­po­ko­je­na zprá­va­mi z neklid­né Evropy, Napoleon Bonaparte koná vojen­ské pří­pra­vy, vál­ka je nevy­hnu­tel­ná. Mladý kní­že Andrej Bolkonskij odchá­zí do vál­ky. Svou mla­dou ženu, těhot­nou Lízu, odvá­ží na ven­kov k otci. Mezitím se Pierre Bezuchov popr­vé setká­vá s Natašou na ple­se u Rostovových u pří­le­ži­tos­ti Natašiných naro­ze­nin. Andrej se lou­čí se svým přís­ným otcem, odjíž­dí na fron­tu a stá­vá se poboč­ní­kem gene­rá­la Kutuzova.

21. 03. 2015 sobo­ta             ČT2                 20:00

Vojna a mír II: Nataša Rostovová             

Andrej Bolkonskij pro­ká­zal své vojen­ské schop­nos­ti po boku gene­rá­la Kutuzova v bitvě u Slavkova, byl však váž­ně zra­něn a od té doby se k němu štěs­tí obra­cí zády. Poznal rub vojen­ské slá­vy a na rodin­né pan­ství se zra­ně­ný vra­cí ve chví­li, kdy jeho mla­dá žena Líza umí­rá při poro­du. I jeho pří­tel Pierre Bezuchov si pro­žil své. Poté, co zdě­dil po svém otci vel­ký maje­tek i šlech­tic­ký titul, se ože­nil doslo­va s kra­sa­vi­cí. Brzy ale poznal, že se pro­vda­la pou­ze za jeho maje­tek a posta­ve­ní, a tak se s ní roze­šel. Vypadá to, že obě­ma přá­te­lům se život zhrou­til. Osud má však vždy ješ­tě něco v ruká­vu. Přichází nové jaro a s ním i nová setká­ní…

28. 03. 2015 sobo­ta             ČT2                 20:00

Vojna a mír III: Rok 1812  

Tato bitva má v Tolstého romá­nu, ale i v Bondarčukově pře­pi­su vel­mi význam­né mís­to. Díky vel­ko­le­posti i dél­ce bitev­ních scén vstou­pil Bondarčukův vel­ko­film do his­to­rie svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie. Účast více než 20 000 sta­tis­tů, sed­mi sou­běž­ně jedou­cích kamer, měsí­ce zkou­še­ní někte­rých scén bitvy umož­ni­ly reži­sé­ro­vi nato­čit téměř tři­čtvrtě­ho­di­no­vou stu­dii váleč­né­ho běs­ně­ní, ne nepo­dob­né­ho apo­ka­ly­p­se. Na roz­díl od váleč­ných sním­ků „akč­ní­ho“ typu je však toto stu­die o sku­teč­ném lid­ském utr­pe­ní, o absur­di­tě nási­lí a nedob­ro­vol­né smr­ti.

04. 04. 2015 sobo­ta             ČT2                 20:00

Vojna a mír IV: Pierre Bezuchov    

Krutá a krva­vá bitva u Borodina zna­me­na­la roz­ho­du­jí­cí moment pro Napoleonovu poráž­ku v Rusku. V závě­reč­né čás­ti roli hrdi­ny ten­to­krát zasta­ne dosud nená­pad­ný pří­tel Andreje Bolkonského i Nataši Rostovové. Tento míru­mi­lov­ný a pla­chý muž se roz­hod­ne zůstat ve vše­mi opuš­tě­né Moskvě, stra­vo­va­né pla­me­ny požá­ru, a spáchat aten­tát na Napoleona. Věci se dějí v pra­vý čas a finá­le nesmr­tel­né­ho pří­bě­hu pat­ří Pierrovi…


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,89593 s | počet dotazů: 262 | paměť: 59823 KB. | 18.08.2022 - 14:56:28