Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Česká televize točí finále výpravné minisérie Marie Terezie

Česká televize točí finále výpravné minisérie Marie Terezie

Tana Pauhofova

Pátý a záro­veň závě­reč­ný díl mini­sé­rie Marie Terezie, o jedi­né ženě na čes­kém trů­nu, při­pra­vu­je štáb reži­sé­ra Roberta Dornhelma. Filmaři se v dub­nu vrá­tí do Valtic a do Kroměříže, aby zde padla prv­ní klap­ka finá­le nej­roz­sáh­lej­ší­ho kopro­dukč­ní­ho pro­jek­tu České tele­vi­ze, na kte­rém se kdy podí­le­la. Premiérový díl série si před tře­mi lety nene­cha­lo ujít 2,1 mili­o­nu divá­ků.

Scénář vzni­ka­jí­cí epi­zo­dy zachy­cu­je posled­ních dva­cet let živo­ta habsbur­ské panov­ni­ce Marie Terezie. Jde o obdo­bí tak­zva­né sňat­ko­vé poli­ti­ky, výcho­vy Marie Antoinetty pro fran­couz­ský trůn, ces­ty Josefa II. k pře­vze­tí moci a rov­něž něko­li­ka úmr­tí. Nejprve Františka Štěpána, a nako­nec i titul­ní hrdin­ky mini­sé­rie.

 

Rakousko-uherskou panov­ni­ci si v závě­reč­ném dílu zahra­je hereč­ka Ursula Straussová a Josefa II. ztvár­ní Aaron Friesz. Z čes­kých a slo­ven­ských her­ců se divá­ci opět mohou těšit na Vojtěcha Kotka, Davida Švehlíka, Tatianu Pauhofovou nebo Igora Bareše. Výraznou novou posta­vou bude napří­klad hra­bě Kounic v podá­ní Stanislava Majera. V pokra­čo­vá­ní Marie Terezie se nově před­sta­ví i slo­ven­ský herec Maroš Kramár.

 

V těch­to dnech pro­bí­há pří­pra­va na natá­če­ní. V budo­vách Barrandovských ate­li­é­rů vzni­ka­jí kos­týmy, chys­ta­jí se paru­ky a mas­ké­ři spe­ci­ál­ních efek­tů pra­cu­jí na odlit­cích pro ztvár­ně­ní stár­nu­tí hlav­ních postav. „Mám vel­kou radost, že se díky mas­kér­ské­mu řemeslu naše­ho týmu, mohu oct­nout v kůži Františka Štěpána i v jeho posled­ních letech živo­ta. Je to pro mě obrov­ská výzva, se kte­rou se herec nepo­tká­vá kaž­dý den, a na kte­rou se moc těším, pro­to­že samot­ná mas­ka, ač doko­na­lá, k uvě­ři­tel­nos­ti roz­hod­ně sta­čit nebu­de. I když je to úkol neleh­ký, jsem šťast­ný, že se ho můžu zhos­tit, pro­to­že mi posta­va Františka oprav­du hod­ně při­rost­la k srd­ci a jen s tíhou na něm, bych se s tímhle kava­lí­rem teď – těs­ně před cílo­vou rovin­kou – lou­čil,“ říká před­sta­vi­tel jed­né z hlav­ních rolí Vojtěch Kotek.

 

První klap­ka posled­ní­ho dílu Marie Terezie, kte­rý vzni­ká v kopro­duk­ci České tele­vi­ze, rakous­ké ORF, slo­ven­ské RTVS, německo-francouzské ARTE a ve spo­lu­prá­ci se spo­leč­nost­mi Maya Production a Beta Film, pad­ne v polo­vi­ně dub­na ve Valticích. Poté se štáb pře­su­ne do Kroměříže. Natáčet se bude také na zám­cích Slavkov, Milotice, Jaroměřice a v kláš­te­ře Plasy.

 

„Vymyslet, napsat a vyro­bit pět set minut výprav­né dra­ma­ti­ky o Marii Terezii je vel­ké dob­ro­druž­ství. Když jsme s Mirkou Zlatníkovou a Radkem Bajgarem před šes­ti lety popr­vé hovo­ři­li o myš­len­ce nato­čit něco o této panov­ni­ci, urči­tě jsme si nic tako­vé­ho nedo­ká­za­li před­sta­vit. Až poté, co jsem před­sta­vil námět šéfo­vi Beta Filmu začal pro­jekt nabí­rat kon­krét­ní mezi­ná­rod­ní obry­sy. Pořád nás ale čeka­la dlou­há ces­ta, zejmé­na k sou­hla­su rakous­ké sta­ni­ce ORF s účas­tí na pro­jek­tu,“ vzpo­mí­ná kre­a­tiv­ní pro­du­cent mini­sé­rie Jan Maxa a pokra­ču­je: „Velmi nároč­né a pouč­né byly deba­ty nad scé­ná­ři, kde jsme muse­li vzá­jem­ně pocho­pit, jak odliš­ně vní­má­me někte­ré his­to­ric­ké momen­ty a roli či význam kon­krét­ních postav v nich. Cesta to byla slo­ži­tá, ale byla odmě­ně­na mimo­řád­ným divác­kým úspě­chem a také něko­li­ka mezi­ná­rod­ní­mi nomi­na­ce­mi, napří­klad Rose d´Or. Nyní sto­jí­me na pra­hu rea­li­za­ce závě­reč­né­ho dílu, v němž naše hrdi­ny vypra­ví­me na posled­ní ces­tu a říši pře­dá­me jejich nej­star­ší­mu syno­vi.“

 

První dvě epi­zo­dy série vnik­ly v roce 2017 u pří­le­ži­tos­ti třís­té­ho výro­čí naro­ze­ní čes­ké krá­lov­ny, jejich pre­mi­é­ru si na obra­zov­ce ČT nene­cha­ly ujít více než dva mili­o­ny divá­ků.

 

scé­nář: Mirka Zlatníková // režie: Robert Dornhelm // dra­ma­tur­gie: Radek Bajgar // kame­ra: Tomáš Juríček // archi­tekt: Ondřej Lipenský // hud­ba: Roman Kariolu // kos­tým­ní výtvar­ník: Ján Kocman // umě­lec­ký mas­kér: Ivo Strangmuller // kopro­duk­ce: Česká tele­vi­ze, ORF, RTVS, ARTE, Maya, Beta Film // pro­du­cent: Jan Novotný // výkon­ná pro­du­cent­ka ČT: Veronika Slámová // kre­a­tiv­ní pro­du­cent ČT: Jan Maxa // hra­jí: Vojtěch Kotek, Ursula Straussová, Aaron Friesz, Táňa Pauhofová, David Švehlík, Stanislav Majer, Igor Bareš, Maroš Kramár a dal­ší

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,03436 s | počet dotazů: 221 | paměť: 54343 KB. | 17.04.2021 - 15:47:04
X