Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Česká televize se na jaře zaměří na originální hranou tvorbu

Česká televize se na jaře zaměří na originální hranou tvorbu

RAPL II 1

Česká tele­vi­ze nabíd­ne na jaře řadu nových původ­ních seri­á­lů, fil­mů a mini­sé­rií. Divákům se před­sta­ví dva nové kome­di­ál­ní for­má­ty – jeden od tvůr­čí dvo­ji­ce Prušinovský – Kolečko, dru­hý od reži­sé­ra Miroslava Krobota s celým sou­bo­rem Dejvického diva­dla v hlav­ní roli. V nové sezo­ně se také uza­vře cyk­lus Detektivové od Nejsvětější tro­ji­ce pod režií Jana Hřebejka a Viktora Tauše. Diváci se vrá­tí se do bes­kyd­ské­ho Protějova ve Strážmistru Topinkovi a Česká tele­vi­ze nabíd­ne i tři nové tele­viz­ní fil­my pod­le knih Hany Proškové s Viktorem Preissem, dru­hou řadu Rapla a desít­ku pre­mi­ér nej­no­věj­ších čes­kých fil­mů. Poprvé se před­sta­ví také nová talk show Václava Kopty.

 „Pro prv­ní polo­vi­nu příští­ho roku jsme nato­či­li sérii výji­meč­ných původ­ních pro­jek­tů, na kte­rých jsme spo­lu­pra­co­va­li s reži­sé­ry, jako je Jan Hřebejk, Jan Prušinovský, Miroslav Krobot, Viktor Tauš nebo Jan Pachl. Důraz jsme ten­to­krát klad­li na ori­gi­na­li­tu, na původ­ní čes­ké lát­ky a spe­ci­fic­ký humor, což se pro­je­ví pře­de­vším v seri­á­lech Most! a Zkáza Dejvického diva­dla. Navíc na jaře před­sta­ví­me dva původ­ní spin-offy České tele­vi­ze, tedy seri­á­ly, ve kte­rých hlav­ní roli hra­je posta­va, jež se už ve ved­lej­ší úlo­ze obje­vi­la v někte­rém z pře­de­šlých pořa­dů. Odvysíláme tak dru­hou řadu Rapla, ale i Strážmistra Topinku, což je celo­svě­to­vě prv­ní for­mát nava­zu­jí­cí na Doktora Martina,“ říká gene­rál­ní ředi­tel České tele­vi­ze Petr Dvořák a dodá­vá: „Dalším výraz­ným rysem násle­du­jí­cí sezo­ny je zasa­ze­ní nových pro­jek­tů do reá­lií čes­kých regi­o­nů, Ústecka, Beskyd, Mostu nebo do oko­lí Olomouce.“

 

Již šes­tou spo­lu­pra­cí dvo­ji­ce Prušinovský a Kolečko je kome­di­ál­ní, osmi­díl­ný seri­ál Most!. V pro­jek­tu, kte­rý si s nad­sáz­kou bere na paškál slo­ži­tá téma­ta jako nesná­šen­li­vost a xeno­fo­bie, si hlav­ní roli zahrál Martin Hofmann. „Není moc měst, kde se snou­bí krás­ná pří­ro­da s ryze socre­a­lis­tic­kou archi­tek­tu­rou,“ říká Jan Prušinovský a k téma­tům, kte­rá seri­ál tema­ti­zu­je, dodá­vá: „Když jsem se pro­chá­zel po Mostě, tak ona raso­vá nená­vist najed­nou půso­bi­la spíš jako titu­lek z bul­vá­ru. Člověk tam potká­vá smí­še­né dvo­ji­ce, démo­ni­zo­va­ný Chanov není žád­ný slum, ale jen pár dál­ni­cí izo­lo­va­ných pane­lá­ků. Chodil jsem tam na začát­ku úpl­ně sám a nikdo mi do drž­ky nedal. Každodenní rea­li­ta je pros­tě mno­hem barev­něj­ší než repor­tá­že v tele­vi­zi.“

 

Vedení slav­né­ho Dejvického diva­dla je vysta­ve­no neče­ka­né, exis­tenč­ní zkouš­ce. Divadlo totiž nezís­ká grant, musí sehnat pení­ze na svůj pro­voz a nesle­vit při­tom ze svých umě­lec­kých ambi­cí. Tak začí­ná šes­ti­díl­ný kome­di­ál­ní seri­álZkáza Dejvického diva­dla, jehož hlav­ním a jedi­ným hrdi­nou je kolek­tiv této kul­tov­ní scé­ny. „Série má cha­rak­ter pohle­du pod poklič­ku. Velmi rádi si udě­lá­me legra­ci sami ze sebe, pro­to­že to je jed­na z mož­nos­tí, jak čelit sku­teč­né kri­zi diva­dla, oddá­lit jeho zkost­na­tě­ní a zame­zit tvor­bě z pod­sta­ty,“ říká reži­sér Miroslav Krobot a pokra­ču­je: „Z toho­to úhlu pohle­du bude humor série lehce absurd­ní, sebe­i­ro­nic­ký, neko­rekt­ní, ale niko­liv vul­gár­ní.“

Cyklus Detektivové od Nejsvětější tro­ji­ce se na jaře uza­vře posled­ní­mi dvě­ma mini­sé­ri­e­mi. Variaci na erbe­nov­ský motiv s názvem Vodník nato­čil pod­le scé­ná­ře Petra Jarchovského a auto­ra kniž­ní před­lo­hy Michala Sýkory reži­sér Viktor Tauš. „Vodník je kla­sic­ká inves­ti­ga­tiv­ní detek­tiv­ka opí­ra­jí­cí se o míst­ní horo­ro­vou legen­du – Vodníka Karla Jaromíra Erbena,“ vysvět­lu­je Viktor Tauš a dodá­vá: „Pro mě je však pře­de­vším stu­dií toho, co s člo­vě­kem udě­lá kon­fron­ta­ce se zlem, kte­ré není pojme­no­vá­no a objas­ně­no.“ Posledním pří­pa­dem Marie Výrové v podá­ní Kláry Melíškové budou Živé ter­če v režii Jana Hřebejka. „Specifické na celém cyk­lu je, že kaž­dý pří­pad je tak troš­ku jiný žánr a pode­pi­su­je se na něm i odliš­ný pří­stup reži­sé­ra. Zároveň se v kaž­dé mini­sé­rii kla­de důraz na jiné posta­vy. V Živých ter­čích jsem se zamě­řil pře­váž­ně na osu­dy obě­tí a pode­zře­lých,“ dopl­ňu­je Jan Hřebejk. Adaptací lite­rár­ní před­lo­hy jsou také tři nové fil­my pod­le detek­ti­vek Hany Proškové – Případ dvou sester, Případ dvou bás­ní­ků a Případ dvou man­že­lek s Viktorem Preissem a Davidem Matáskem v hlav­ních rolích. „Detektivky od Proškové jsou pri­már­ně psy­cho­lo­gic­ké pří­běhy s kri­mi­nál­ní záplet­kou. V cen­t­ru její pozor­nos­ti jsou lid­ské bytos­ti, niko­liv akce. Vypráví vzta­ho­vé slo­ži­tos­ti a pro­ple­ten­ce mezi jed­not­li­vý­mi posta­va­mi, zají­má ji, jak lidé mys­lí, cítí a jed­na­jí za urči­tých okol­nos­tí,“ vysvět­lu­je reži­sér­ka Lucie Bělohradská.

Z Krušných hor na Ústecko se pře­su­ne major Kuneš v podá­ní Hynka Čermáka ve dru­hé sérii oce­ňo­va­né­ho seri­á­lu Rapl. „Měli jsme chuť a vůli udě­lat dru­hou řadu, pro­to­že nám při­šlo, že s posta­va­mi se dá ješ­tě pra­co­vat,“ uvá­dí reži­sér a sce­náris­ta Jan Pachl a dodá­vá: „Jak už ty posta­vy ale zná­me, tak jsme si dovo­li­li více pra­co­vat s jejich cha­rak­te­ry a dru­hou řadu jsme posta­vi­li na humor­něj­ších situ­a­cích. Prostě se seri­ál nebe­re tolik váž­ně, má odstup a nad­hled.“ Naopak Strážmistr Topinka, divá­kům zná­mý ze seri­á­lu Doktor Martin, zůstá­vá stá­le na svém mís­tě, v bes­kyd­ském Protějově a ve stej­no­jmen­ném seri­á­lu bude objas­ňo­vat nej­růz­něj­ší kri­mi­nál­ní pří­pa­dy. „Natáčeli jsme ve stej­ném pro­stře­dí, ale troš­ku se změ­nil žánr. Nyní v kaž­dém díle řeší­me něja­kou ves­nic­kou detek­tiv­ní záplet­ku. Takže se tem­po tro­chu zrych­li­lo,“ vysvět­lu­je reži­sér Petr Zahrádka a uza­ví­rá: „Topinkův cha­rak­ter se roz­ví­jí, stá­vá se mno­hem plas­tič­těj­ší.“ Vedle před­sta­vi­te­le Topinky, Roberta Mikluše, se v seri­á­lu obje­ví i posta­vy divá­kům zná­mé už z Doktora Martina – Miroslav Donutil, Gabriela Marcinková, nebo Norbert Lichý, ale také nové posta­vy v podá­ní Jiřího Bartošky, Veroniky Freimanové, nebo Jenovéfy Bokové.

Další novin­kou bude pra­vi­del­ná talk show Václava Kopty Kopta Show, kam si herec a mode­rá­tor bude zvát vždy tři zná­mé osob­nos­ti, na něž spo­lu se svým „detek­tiv­ním týmem“ vypá­t­rá něja­ké pro­po­je­ní, o němž ani sami hos­té nema­jí tuše­ní.

Jarní vysí­la­cí sché­ma České tele­vi­ze nabíd­ne cel­kem deset pre­mi­ér nej­no­věj­ších fil­mů – sní­mek Jan Palach reži­sé­ra Roberta Sedláčka pod­le scé­ná­ře Evy Kantůrkové, Hmyz slav­né­ho čes­ké­ho surre­a­lis­ty Jana Švankmajera, horo­ro­vě ladě­ný milost­ný pří­běh Ondřeje Havelky Hastrman s Karlem Dobrým, ani­mo­va­ný sci-fi muzi­kál Lajka Aurela Klimta, tragi­ko­mic­kou road movie s Jiřím Menzelem Tlumočník, slo­ven­ský thriller Čiara reži­sé­ra Petera Bebjaka, dra­ma Na krát­ko8 hlav šílen­ství s Anetou Langerovou, film z pro­stře­dí urban par­kou­ru Ani ve snu!. Z kin zpát­ky na tele­viz­ní obra­zov­ku se vrá­tí Miroslav Donutil ve fil­mu Doktor Martin – Záhada v Beskydech.


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...