Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Česká televize prodlužuje nejméně do jara vysílání programu ČT3

Česká televize prodlužuje nejméně do jara vysílání programu ČT3

Logo CT3
Logo CT3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V sou­vis­los­ti s dru­hou vlnou pan­de­mie koro­na­vi­ru pro­dlu­žu­je Česká tele­vi­ze vysí­lá­ní pro­gra­mu ČT3, kte­rým již od břez­na pomá­há nej­o­hro­že­něj­ší sku­pi­ně oby­va­tel, star­ším lidem, jež jsou nuce­ni zůstá­vat doma. Stanice navíc od 12. pro­sin­ce roz­ší­ří své vysí­lá­ní. Nyní ji mohou divá­ci sle­do­vat den­ně od deví­ti do 17:25 hodin, nově bude po 12. pro­sin­ci vysí­lat až do 22 hodin večer.

 

„Program ČT3 se ihned po spuš­tě­ní dočkal mimo­řád­ně pří­z­ni­vé divác­ké ode­zvy, v rám­ci své­ho vysí­la­cí­ho času byl pátou nej­sle­do­va­něj­ší sta­ni­cí v Česku a ve sku­pi­ně divá­ků star­ších pět­a­še­de­sá­ti let dokon­ce tře­tí nej­vy­hle­dá­va­něj­ší. I nyní, po sed­mi měsí­cích vysí­lá­ní, oslo­vu­je týd­ně více než půl mili­o­nu divá­ků star­ších pět­a­še­de­sá­ti let a spo­leč­ně s ČT art se jed­ná o nej­lé­pe hod­no­ce­ný kanál České tele­vi­ze,“ vysvět­lu­je gene­rál­ní ředi­tel Petr Dvořák a dodá­vá: „Stejně jako v pří­pa­dě návra­tu UčíTelky na obra­zov­ky rea­gu­je­me na sou­čas­nou situ­a­ci i v pří­pa­dě ČT3, a pro­to dokud nám to dovo­lí pro­gra­mo­vé a finanč­ní pod­mín­ky, bude­me pokra­čo­vat ve vysí­lá­ní, a to nejmé­ně do břez­na.“

Vysoké hod­no­ce­ní v pořa­dí již sed­mé­mu čes­ko­te­le­viz­ní­mu kaná­lu vyjá­d­ři­la i Rada seni­o­rů ČR, kte­rá se vyslo­vi­la jed­no­znač­ně pro jeho dal­ší pokra­čo­vá­ní. Zařazením pro­gra­mu Česká tele­vi­ze dle rady posi­lu­je úlo­hu média jakož­to význam­né pamě­ťo­vé insti­tu­ce.  

V hlav­ním vysí­la­cím čase bude na kaná­lu vysí­lá­ní archiv­ních fil­mů České tele­vi­ze, dopl­ně­né o pro­gra­mo­vé okno nazva­né ‚Zlatý fond zahra­nič­ních fil­mů a seri­á­lů‘. V rám­ci něho budou uvá­dě­ny série jako Haló, haló!, Jistě, pane ministře, Randall a Hopkirk a dal­ší. Rozšíření vysí­la­cí­ho času tak efek­tiv­ně vyu­ží­vá reprí­zo­vé­ho poten­ci­á­lu pořa­dů čes­ké i zahra­nič­ní pro­duk­ce zapa­da­jí­cích do pro­gra­mo­vé­ho pro­fi­lu ČT3,“ dopl­ňu­je pro­gra­mo­vý ředi­tel České tele­vi­ze Milan Fridrich.

Programová sklad­ba ČT3 na Vánoce

Program ČT3 již má při­pra­ve­nou i vánoč­ní pro­gra­mo­vou nabíd­ku. Diváci se mohou těšit na hudeb­ní kome­dii Světáci, povíd­ko­vé Arabesky nebo na vánoč­ní kon­cer­ty s Karlem Gottem či Helenou Vondráčkovou. Zároveň pro­gram v pro­sin­ci při­po­me­ne výro­čí význam­ných reži­sé­rů a uměl­ců spo­je­ných s tele­viz­ní a fil­mo­vou tvor­bou. U pří­le­ži­tos­ti jubi­lej­ních deva­de­sá­tin fil­ma­ře Františka Filipa odvy­sí­lá ČT3 sním­ky Ikarův pád, Tažní ptá­ci nebo kome­di­ál­ní tri­lo­gie Podnájemníci a Dopis psa­ný špa­něl­sky. Dále uve­de také Veselé pří­ho­dy z natá­če­ní a dra­ma Počítaní ove­ček s Vlastimilem Brodským, jenž by letos osla­vil sté naro­ze­ni­ny, i dvou­díl­nou adap­ta­ci Babičky Boženy Němcové, kte­rá při­po­me­ne nedo­ži­té deva­de­sá­ti­ny reži­sé­ra a sce­náris­ty Antonína Moskalyka.

 

Programová nabíd­ka sta­ni­ce ČT3 se opí­rá o výběr ze zla­té­ho tele­viz­ní­ho fon­du, kte­rý dopl­ňu­je zpra­vo­daj­ský obsah. Ve vysí­lá­ní je kaž­dý den v poled­ne zpra­vo­daj­ský blok, sdí­le­ný s Jedničkou a zpra­vo­daj­skou Čtyřiadvacítkou, nově jej od pro­sin­ce dopl­ní také hlav­ní rela­ce Události, násle­do­va­ná pořa­dem Branky, body, vte­ři­ny.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • HOTD: Oficiální podcast Ep. 4 "King of the Narrow Sea" s Fabienem Frankelem |House of the Dragon (HBO)12. září 2022 HOTD: Oficiální podcast Ep. 4 "King of the Narrow Sea" s Fabienem Frankelem |House of the Dragon (HBO) Posted in Videa
  • Čajové směsi na průduškový katar25. října 2010 Čajové směsi na průduškový katar Čajová směs číslo jedna: Rozrazil, list podbělu, plicník a jitrocel smícháme stejným dílem. Na jeden šálek čaje vezmeme vrchovatou čajovou lžičku směsi. Spaříme horkou vodou a necháme půl […] Posted in Domácí rady
  • Behind the Frame4. dubna 2023 Behind the Frame Fotky, které mění realitu ve skutečnost je celkem fajn nápad, který by se dal zrealizovat i do celovečeráku. Na téměř zero cost kraťas snaživé. Nápady a místy atmosféra v pohodě. […] Posted in Krátké recenze
  • Zlodějka knih - VŠEVIDOUCÍ VYPRAVĚČ7. ledna 2014 Zlodějka knih - VŠEVIDOUCÍ VYPRAVĚČ Další ústřední postavou příběhu je neviditelný, vševědoucí vypravěč – Smrt. Její jízlivé přemítání o lidském údělu a její úloze v něm jsou nepředvídatelné, přímočaré, vtipné a nám nečekaně […] Posted in Filmové premiéry
  • Antibiotika a alkohol27. února 2010 Antibiotika a alkohol Antibiotika vynalezl v roce 1922 Alexander Fleming. Prvním známým antibiotikem se stala plíseň, z rodu štětičkovec, která ničí bakterie. Během 100 let vniklo více 6000 látek, které známe […] Posted in Domácí rady
  • Kozí příběh - pověsti staré Prahy30. října 2009 Kozí příběh - pověsti staré Prahy Režie:                                           Jan TománekNatočeno:                                     ČR, 2008Premiéra:                                     16.10.2008Scénář:           […] Posted in Články
  • Jednej správně1. července 2021 Jednej správně Roznašeč pizzy Mookie (Spike Lee) si v převážně černošské čtvrti našel práci u Itala Sala (Danny Aiello). Průběh všedních letních dní začne stále více narušovat jeden ze Salových synků - […] Posted in Retro filmové recenze
  • The Rescue (2020)10. února 2021 The Rescue (2020) Dante Lam! Můj nejoblíbenější režisér z Číny současnosti vystřídal akci za katastrofy a natočil nejlepší katastrofický film za posledních pár let, kde exceluje čínská hvězda Eddie […] Posted in Krátké recenze
  • Star Wars: Vzestup Skywalkera23. února 2023 Star Wars: Vzestup Skywalkera I po letech si vybavuji ten pocit znechucení a promrhání několika hodin nedělního odpoledne v kině u tohoto spektáklu. Děsivé tempo, užvaněnost postav, nedotažené scény, bezcílné […] Posted in Krátké recenze
  • Štíhlá do plavek24. března 2016 Štíhlá do plavek Zdroj Foto: 1 Článek je součástí webu target="_blank" rel="noopener">Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, […] Posted in Domácí rady
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,94260 s | počet dotazů: 260 | paměť: 61766 KB. | 28.09.2023 - 20:39:19