Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Česká televize natočila nový šestidílný seriál

Česká televize natočila nový šestidílný seriál

DSC 0730

Ve čtvr­tek 17. srp­na se kona­la v Kině Mat novi­nář­ská pro­jek­ce 1.dílu ze série Světský, kte­rý bude ČT  vysí­lat v září letoš­ní­ho roku. Po pro­jek­ci pro­běh­lo setká­ní s tvůr­ci, kte­ré­ho se zúčast­ni­li autor­ka a vedou­cí pro­jek­tu Bára Kopecká, reži­sér a scé­náris­ta Marek Dušák a dra­ma­turg Jakub Režný.

Šestidílný docu­so­ap (doku­men­tár­ní pro­jekt sle­du­jí­cí oby­čej­né lidi v reál­ném pro­stře­dí, kte­rý se natá­čí a ihned dále zpra­co­vá­vá) se natá­čel během jed­no­ho roku a v tom­to obdo­bí sle­do­val něko­lik rodin, kte­ré se živí svět­ským, putov­ním zaměst­ná­ním.

Autoři chtě­li zachy­tit život, kte­rý pře­ží­vá v dneš­ním hyper­mo­der­ním svě­tě a jehož akté­ři se kaž­do­roč­ně vydá­va­jí na svou pouť po Česku a okol­ních zemích. Jednalo se o observač­ní styl natá­če­ní, tzn. tvůr­ci se nesna­ži­li vytvo­řit dra­ma­tic­ké situ­a­ce, ale pozo­ro­va­li běž­ný život zúčast­ně­ných rodin během roku. Šlo jim o zachy­ce­ní běž­né­ho živo­ta svět­ských, kte­rý zven­ku vypa­dá dost exo­tic­ky. Během natá­če­ní pak zjis­ti­li, že život svět­ských se vel­mi podo­bá živo­tům uměl­ců, fil­ma­řů na vol­né noze, pro­to­že musí hlav­ně pra­co­vat. Neplatí pro ně nemo­cen­ská, lidé jsou zce­la závis­lí sami na sobě. Aktivita a schop­nost pře­žít při­šly tvůr­cům zají­ma­věj­ší, než se pokou­šet zjis­tit něja­ké tem­né strán­ky, ze kte­rých jsou vět­ši­nou svět­ští pode­zí­rá­ni. Rozdíl mezi svět­skou a běž­nou rodi­nou je i v tom, že jejich plá­no­vá­ní se neří­dí stej­ně. Světští musí rea­go­vat na poča­sí, aktu­ál­ní situ­a­ci, atd.

Nejvýraznější roz­díl mezi svě­tem svět­ským a ostat­ním svě­tem vidě­li tvůr­ci v rodin­né soudrž­nos­ti. Ta fun­gu­je sama za sebe, to je v kon­tras­tu vůči ostat­ní­mu svě­tu. Musí stej­ně jako ostat­ní pra­co­vat, ale více spo­lé­ha­jí sami na sebe, pomá­ha­jí si.

Vedle hlav­ních pro­ta­go­nis­tů se v seri­á­lu obje­vu­je i mno­ho dal­ších cir­ku­sá­ků, kome­di­an­tů, trhov­ců a kolo­to­čá­řů, kte­ří měli růz­ný vztah k natá­če­ní. Když ale potře­bo­va­li fil­ma­ři řešit něja­kou situ­a­ci, obrá­ti­li se na hlav­ní­ho zástup­ce rodi­ny.

Při výbě­ru rodin kon­tak­to­val scé­náris­ta Marek Dušák his­to­ri­ka Hanuše Jordana a spo­lu vymýš­le­li tipy. Chtěli mít zastou­pe­ny hod­ně roz­díl­né cha­rak­te­ry, tj. malý rodin­ný cir­kus, zpě­vák pochá­ze­jí­cí se svět­ské rodi­ny, vel­ký cir­kus, kolo­to­čá­ři a pou­ťa­ři.

Seriál vzni­kl díky tomu, že dra­ma­tur­ga Jakuba Režného a vedou­cí pro­jek­tu Báru Kopeckou zají­ma­jí svě­ty, do kte­rých nor­mál­ně nevi­dí­me. Stejně to bylo i v doku­men­tu Doktoři, kde sle­do­va­li, jak pře­mýš­le­jí a žijí dok­to­ři a jejich nej­bliž­ší. Seriál Světský by mohl divá­ky zaujmout, pro­to­že sle­du­je sku­teč­ný život lidí v dneš­ní době, a to bude vždy zají­ma­vé a pou­ta­vé.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,35779 s | počet dotazů: 238 | paměť: 53169 KB. | 04.12.2021 - 04:40:18