Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Česká televize dnes začala natáčet Kancl

Česká televize dnes začala natáčet Kancl

Václav Kopta Pavla Vitázková.
Václav Kopta Pavla Vitázková.

Dnes padla prv­ní klap­ka čes­ké ver­ze kul­tov­ní­ho brit­ské­ho seri­á­lu sce­náris­tů Rickyho Gervaise a Stephena Merchanta The Office. Pořad s názvem Kancl natá­čí brněn­ské stu­dio České tele­vi­ze v režii Milana Šteindlera. Fiktivní doku­ment popi­su­je kan­ce­lář­ský život ve fir­mě Papír a Print. V seri­á­lu hra­jí Václav Kopta, Sára Venclovská, Michal Dalecký, Radim Novák, Pavla Vitázková a dal­ší.
Milan Šteindler
„Britský Kancl znám už dlou­ho a jsem jeho fanou­šek,“ říká reži­sér Milan Šteindler a dodá­vá: „Když za mnou při­šel pro­du­cent s nabíd­kou režie čes­ké ver­ze, mys­lel jsem, že se zbláz­nil. Ale bral jsem to jako výzvu a sou­hla­sil jsem, i když si nejsem jist, jest­li jsem se nezbláz­nil taky.“

Jsem vel­mi poli­cho­cen a nad­šen tím, že vznik­ne nová ver­ze The Office,“ uve­dl v závě­ru loň­ské­ho roku pro Českou tele­vi­zi Ricky Gervais, herec a spo­lu­au­tor for­má­tu a dodá­vá: „Klidně může­me začít vtip­ko­vat na téma dal­ší­ho tuč­né­ho šeku pro Gervaise.

Brněnská pobočka vel­ko­ob­cho­du s papí­rem, kde se děj čes­ké­ho seri­á­lu ode­hrá­vá, řídí vedou­cí Marek Chvála, neškod­ně sebestřed­ný a k jakým­ko­liv citům igno­rant­ský šéf. Pod rouš­kou péče o své pod­ří­ze­né se sna­ží ve firem­ní struk­tu­ře pře­žít co nejdéle, a pro­to neu­stá­le vymýš­lí nové klič­ky ve vzta­hu k vede­ní spo­leč­nos­ti. Dokumentární kame­ra fik­tiv­ní­ho štá­bu se zamě­řu­je i na osu­dy jeho kole­gů, kte­ří si dlou­hé chví­le v nud­né prá­ci sna­ží krá­tit kaž­dý svým ori­gi­nál­ním způ­so­bem.

„Kancl zob­ra­zu­je situ­a­ce důvěr­ně zná­mé kaž­dé­mu zaměst­nan­ci. Takže někte­ří divá­ci si mohou říkat, co na tom je pro­bo­ha vtip­né­ho, vždyť tak­to vypa­dal můj dneš­ní den. Přál bych si, abych tako­vých bylo co nejmé­ně,“ před­sta­vu­je seri­ál kre­a­tiv­ní pro­du­cent ČT David Ziegelbauer.

Štáb natá­čí v reál­ných kan­ce­lář­ských pro­sto­rách Spielberk Office Centre v Brně. Do polo­vi­ny břez­na vznik­ne šest dílů. Za kame­rou sto­jí Karel Fairaisl. S brněn­ským stu­di­em již spo­lu­pra­co­val na úspěš­né tri­lo­gii Vetřelci a lov­ci. „Jsem pyš­ný na to, že Kancl vzni­ká v Brně a jsem pře­svěd­če­ný, že ho divá­ci při­jmou a bude­me točit dal­ší díly,“ říká ředi­tel brněn­ské­ho stu­dia České tele­vi­ze Karel Burian.
Václav Kopta, Pavla Vitázková.
„Trapných seri­á­lů se u nás udě­la­lo poměr­ně dost a řekl bych, že neplá­no­va­ně. Takže my na to jde­me z dru­hé stra­ny a natá­čí­me o trap­nos­ti napros­to plá­no­va­ně,“ objas­ňu­je výji­meč­nost Kanclu reži­sér Milan Šteindler. Je si jis­tý, že děj bude čes­ké­mu divá­ko­vi blíz­ký: „Myslím, že trap­ných a dement­ních šéfů, jako je hlav­ní hrdi­na Kanclu, se u nás nachá­zí hod­ně, tak­že kaž­dý se někdy setkal s vedou­cím, za kte­ré­ho se hlu­bo­ce sty­děl. Tímto seri­á­lem tedy chce­me trap­nost jak­si zka­pal­nit, pře­dat ji divá­ko­vi a nau­čit ho, jak s tako­vý­mi bytost­mi v reál­ném živo­tě vychá­zet. Je to tedy svým způ­so­bem osvě­to­vá čin­nost, a ta, mys­lím, na obra­zov­ku veřej­no­práv­ní tele­vi­ze pat­ří.“ Producent David Ziegelbauer jeho slo­va dopl­ňu­je: „Rád bych se tou­to ces­tou omlu­vil všem, koho se seri­á­lem nějak dotkne­me nebo dokon­ce ura­zí­me. Protože hlav­ní hrdi­na Marek Chvála je pro­to­ty­pem nevy­po­či­ta­tel­né­ho sebestřed­né­ho blba, omlou­vám se za něj pre­ven­tiv­ně radě­ji úpl­ně všem.“

The Office odvy­sí­la­la BBC ve Velké Británii popr­vé v roce 2001. Stal se národ­ním a poté také celo­svě­to­vým hitem. Licenci poz­dě­ji kou­pi­ly tele­vi­ze v něko­li­ka zemích. Nejúspěšnější je ame­ric­ká adap­ta­ce, kte­ré sta­ni­ce NBC od roku 2005 vyro­bi­la 201 epi­zod. Natáčení šes­ti díl­né čes­ké ver­ze potr­vá do polo­vi­ny břez­na, na obra­zov­ce by se měla obje­vit ješ­tě v letoš­ním roce.

Tiskový útvar České tele­vi­ze


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,79764 s | počet dotazů: 227 | paměť: 56176 KB. | 29.05.2022 - 14:37:53