Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Články > Česká televize dnes představila novou nabídku programů

Česká televize dnes představila novou nabídku programů

P8028480

Novináři měli dnes mož­nost se sezná­mit s při­pra­vo­va­ným pro­gra­mem a něko­li­ka před­sta­vi­te­li nových seri­á­lů. Především jsou to tři seri­á­ly, kte­ré jsou zce­la původ­ní nebo nava­zu­jí na své úspěš­né před­chůd­ce. Návrat vyšet­řo­va­te­le Kuneše v novém detek­tiv­ním seri­á­lu Rapl, his­to­ric­ká sága Já, Mattoni a dru­há řada oblí­be­né­ho Doktora Martina. Vedle nich se na obra­zov­ce obje­ví i sati­ra o fik­tiv­ním letu Čechů na Měsíc Kosmo, kan­ce­lář­ský sit­kom Marta a Věra nebo ske­čo­vý pořad Nádraží.

Vedle těch­to pre­mi­ér se ve vysí­lá­ní České tele­vi­ze nabíd­ne nový cyk­lus Farmářská jíz­da, kte­rý postup­ně zma­pu­je šest­náct tuzem­ských eko­fa­rem. Pokračovat bude také Herbář IV.

Dokumentární seri­ál Klenoty naší kra­ji­ny II při­blí­ží zají­ma­vos­tí u nás. Bedekr 3 při­blí­ží Francii a za hra­ni­ce Česka pove­de divá­ky dva­nác­ti­díl­ný seri­ál Trabantem z Austrálie do Asie. Dan Přibáň. popi­su­je dopo­sud nej­ná­roč­něj­ší půlroč­ní expe­di­ci z aus­tral­ské­ho Perthu přes Východní Timor, Indonésii, Malajsii a Thajsko.

Ze zahra­nič­ní pro­duk­ce jsou při­pra­ve­ny seri­á­ly: Vláda(dánský poli­tic­ký seri­ál), Ve jmé­nu vlas­ti IV(špionážní seri­ál), Pan Selfridge IV(poslední řada seri­á­lu), Panství Downton VI(závěrečná řada), Věž(německý dvou­díl­ný film)

Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci byli přítomni:generální ředi­tel České tele­vi­ze Petr Dvořák, ředi­tel pro­gra­mu Milan Fridrich, ředi­tel ČT art Tomáš Motl, reži­sér Dan Přibáň a her­ci Miroslav Donutil, Eva Josefíková, Barbara Lukešová, Petra Nesvačilová, Alexej Pyško, Monika Zoubková.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,16211 s | počet dotazů: 248 | paměť: 51715 KB. | 23.10.2021 - 06:46:15