Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Česká republika jako místo památek známých i neznámých. Jaroslav Plesl ukáže Skryté skvosty

Česká republika jako místo památek známých i neznámých. Jaroslav Plesl ukáže Skryté skvosty

Skryte skvosty Dul Michal foto Martin Popelar
Skryte skvosty Dul Michal foto Martin Popelar
Herec Jaroslav Plesl v novém doku­men­tár­ním cyk­lu České tele­vi­ze ces­tu­je po hra­dech, zám­cích a dal­ších cen­ných památ­kách Česka a  zúro­ču­je tak své boha­té prů­vod­cov­ské zku­še­nos­ti. Díky tomu pro­zra­dí divá­kům zají­ma­vos­ti, kte­ré jim při běž­ných pro­hlíd­kách zůstá­va­jí skry­ty a uká­že mno­hé loka­li­ty, kte­ré byly dosud šir­ší veřej­nos­ti uta­je­ny. Skryté skvos­ty mohou divá­ci popr­vé sle­do­vat ve čtvr­tek 24. břez­na od 21:30 na ČT2.

„V pod­sta­tě jsem navá­zal na zku­še­nost z  prů­vod­cov­ství po hra­dech a zám­cích, kte­ré­mu jsem se věno­val už od střed­ní ško­ly. Provázel jsem turis­ty napří­klad na Hrádku u Nechanic, Sychrově, nebo Novém Městě nad Metují,“ říká ke své sta­ro­no­vé roli Jaroslav Plesl: „Do scé­ná­řů jsem mohl dopl­ňo­vat vlast­ní zážit­ky a poznatky o  našich památ­kách. A tím se seri­ál tro­chu stá­vá i mojí vlast­ní výpo­vě­dí. I během natá­če­ní mě na kon­krét­ních mís­tech napa­da­ly růz­né vzpo­mín­ky, nebo zají­ma­vos­ti k dané­mu objek­tu, mís­tu, nebo i kusu nábyt­ku. Je prav­da, že jak během let, kdy jsem prů­vod­co­val, tak za celý svůj život, jsem o památ­kách něco pochy­til. Přátelím se s něko­li­ka kas­te­lá­ny a téměř veš­ke­rý vol­ný čas věnu­ji hra­dům a zám­kům. Snažil jsem se tak do pořa­du vtě­lit ale­spoň část své vel­ké lás­ky k his­to­rii,“ dodá­vá.

Cesta Jaroslava Plesla začí­ná ve východ­ních Čechách v Hrádku u Nechanic, pokra­ču­je na význam­né evrop­ské barok­ní stav­bě, zám­ku Jezeří, v Jižních Čechách na hra­dě Rožmberk, nebo v ost­rav­ském dole Michal a kon­čí ve zlín­ském kra­ji neda­le­ko Uherského Hradiště, v barok­ním zám­ku Buchlovice. Diváci se díky nové­mu dese­ti­díl­né­mu cyk­lu mají šan­ci dozvě­dět o mís­tech takřka zapo­me­nu­tých a o těch zná­měj­ších zjis­tit nové věci.

„Skryté skvos­ty s Jardou Pleslem v hlav­ní roli by měly půso­bit jako pohla­ze­ní a záro­veň před­sta­vo­vat nabíd­ku na to, kam s celou rodi­nou vyra­zit na výlet vyčis­tit si hla­vu od kaž­do­den­ních sta­ros­tí,“ uvá­dí kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ka Lenka Poláková a dopl­ňu­je: „Česko je země památ­kám zaslí­be­ná. A nejsou to jen ty vše­o­bec­ně zná­mé a mno­ho­krát navští­ve­né. Na někte­ré skvos­ty se pros­tě zapo­mně­lo, jiné tepr­ve v posled­ních letech vstá­va­jí jako báj­ný Fénix z pope­la. Všechny však spo­ju­je neu­vě­ři­tel­ný pří­běh a  uni­kát­nost jejich zno­vu­ob­je­ve­ných sbí­rek.“

scé­nář: Monika Bobková, Martin Červenka // režie: Adéla Sirotková, Petra Všelichová // hlav­ní kame­ra­man: Jan Kníže, Petr Kožušník // dra­ma­turg: Monika Bobková, Martin Červenka // výkon­ná pro­du­cent­ka: Olga Grossmannová // kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ka: Lenka Poláková // kopro­du­cen­ti: Národní památ­ko­vý ústav a Česká cen­t­rá­la ces­tov­ní­ho ruchu CzechTourism


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,85125 s | počet dotazů: 232 | paměť: 56132 KB. | 29.05.2022 - 09:52:28