Kritiky.cz > Filmové premiéry > Česká televize představila podzimní novinky

Česká televize představila podzimní novinky

DSC05286

Dnes byly na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci České tele­vi­ze před­sta­ve­ny pod­zim­ní novin­ky, kte­ré budou moci divá­ci shléd­nout buď v tele­vi­zi, nebo v kině. Tiskové kon­fe­ren­ce se zúčast­ni­li: gene­rál­ní ředi­tel Petr Dvořák, ředi­tel pro­gra­mu Milan Fridrich, kuchař­ka Kamu, reži­sér­ka Jana Andert, reži­sér Jaroslav Kratochvíl, prů­vod­ce a zpě­vák Dan Bárta a reži­sér Petr Horký.

Pro nad­chá­ze­jí­cí pod­zim nato­či­la Česká tele­vi­ze sérii výraz­ných doku­men­tár­ních pro­jek­tů, ve kte­rých se vra­cí k zásad­ním momen­tům evrop­ských dějin i k feno­mé­nům, kte­ré hýbou spo­leč­nos­tí prá­vě teď.

Dokumentární tvor­ba bude hod­ně popi­so­vat čes­kou his­to­rii, a to z jed­no­du­ché­ho důvo­du, bude se sla­vit 100 let výro­čí vzni­ku repub­li­ky. Vznikl tak pro­jekt Dovolená v éře páry, kte­rá je dru­hou řadou ori­gi­nál­ní­ho tuzem­ské­ho pořa­du Dovolená ve sta­rých časech. Účinkující dob­ro­vol­ní­ci se opět pře­sou­va­jí v čase do čes­ké minu­los­ti, ten­to­krát do pře­lo­mo­vé doby naší his­to­rie, do obdo­bí prů­mys­lo­vé revo­lu­ce. Dalším doku­men­tem je pro­jekt Železný věk,  kte­rý vzni­kl s ohle­dem na blí­ží­cí se 400 let výro­čí tři­ce­ti­le­té vál­ky. Dále sní­mek Boleslav První, kte­rý nabíd­ne náhled na politicko-mocenskou situ­a­ci v 10. sto­le­tí, a doku­ment Vyjednavači vest­fál­ské­ho míru, kte­rý se zamě­řu­je na posled­ní dny tři­ce­ti­le­té vál­ky.

Kulinářskou novin­kou bude série Kamu v Mexiku, kde bude pozná­vat míst­ní kul­tu­ru a kuchyň. V kaž­dém z dílu pak nej­pr­ve pozná míst­ní tra­di­ce, zvy­ky a cha­rak­ter Mexičanů, aby ve dru­hé čás­ti dílu při­blí­ži­la mexic­kou kul­tu­ru v Čechách. Na závěr pak uva­ří Kamu v čes­kých pod­mín­kách tra­dič­ní mexic­ké pokr­my.

Pokračovat budou i oblí­be­né tele­viz­ní pořa­dy: Herbář VI. s Kateřinou Winterovou a Markétou Pavlaye, Bedekr V. s Michaelou Maurerovou a Martinem Písaříkem, Bydlet jako…. s Janou Strykovou a Romanem Zachem, a pozná­vá­ní Kypru díky pořa­du Vůně kyper­ské kuchy­ně s Miroslavem Donutilem.

Diváci se mohou těšit i na doku­men­ty z pří­ro­dy. Natočily se série Planeta Česko, kte­rá sezná­mí divá­ky s desít­ka­mi zví­ře­cích hrdi­nů a komen­to­vat díly bude Kryštof Hádek, dále Rybí svět Jakuba Vágnera, a doku­ment Češi zachra­ňu­jí…., jehož prů­vod­cem bude Dan Bárta a kte­rý před­sta­ví divá­kům něko­lik zásad­ně ohro­že­ných zví­řat z růz­ných čás­tí pla­ne­ty a jejich zachrán­ce.

Letos uply­ne také 100 let od naro­ze­ní zná­mé­ho her­ce, komi­ka a spi­so­va­te­le Miroslava Horníčka, vzni­kl tedy i sní­mek Miroslav Horníček: Humor není žád­ná sran­da. Snímek se natá­čel v 90. letech s panem Horníčkem a tyto uni­kát­ní mate­ri­á­ly tvo­ří páteř fil­mu. Použity jsou také zná­mé či nezná­mé archi­vy, ve kte­rých např. pan Horníček komen­tu­je sám sebe.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Zloději zelených koní5. září 2016 Zloději zelených koní Dnes představili tvůrci novinářům film, který vznikl na motivy novely Jiřího Hájíčka a odehrává se v jihočeské romantické krajině, kde se nalézají  ložiska vltavínů. Trojici hlavních […]
  • Padesátka dorazila do Prahy17. prosince 2015 Padesátka dorazila do Prahy Dnes dopoledne se uskutečnila v kině Lucerna novinářská projekce nového filmu režiséra Vojtěcha Kotka a představili se také herci a autor scénáře Petr Kolečko. Projekce i následná tisková […]
  • Letní komedie přichází do kin19. července 2018 Letní komedie přichází do kin Ve středu 18.července proběhla v kině Atlas v Praze novinářská projekce nové letní komedie Chata na prodej. Projekce se zúčastnili kromě novinářů také tvůrci filmu a hlavní představitelé: […]
  • Medvědí bratři19. února 2004 Medvědí bratři V novém vzrušujícím animovaném dobrodružství z produkce studia Walta Disney se vydáme do nádherné krajiny v severozápadní Americe, kde se odehrává příběh chlapce Kenaie. Jeho život se […]
  • Příběh z Tokia - projekt 10027. ledna 2004 Příběh z Tokia - projekt 100 Příběh z Tokia je především film o nejobyčejnějších věcech a o jedné cestě starých rodičů do metropole, kde navštíví rodiny svých dětí. Myšlenková čistota ve spojení s uměleckou […]
  • Za velkého zájmu novinářů proběhla v úterý 21.1.2014 novinářská projekce filmu Krásno v kině Lucerna.21. ledna 2014 Za velkého zájmu novinářů proběhla v úterý 21.1.2014 novinářská projekce filmu Krásno v kině Lucerna. Na následující tiskové konferenci představil film s přehledem a nadhledem sobě vlastním režisér, scénárista i herec Ondřej Sokol.Na scénáři pracoval ještě  Martin Finger a Petr Vydra. Na […]
  • Ve filmu “Moje století“ vystupují skuteční hrdinové3. května 2019 Ve filmu “Moje století“ vystupují skuteční hrdinové Tak se o protagonistech svého dokumentárního filmu vyjádřila režisérka Theodora Remundová na novinářské projekci dne 2.5.2019 a musím potvrdit, že má pravdu. Pohled 25 obyvatel bývalého […]
  • Projekty České televize k srpnu 1968 – část první14. srpna 2018 Projekty České televize k srpnu 1968 – část první Ve úterý 14.srpna představila Česká televize své projekty k 50. výročí událostí srpna 1968. Tisková konference s novináři proběhla v prostorách Filosofické fakulty UK, na náměstí Jana […]
  • Případy 1. oddělení10. prosince 2013 Případy 1. oddělení Od ledna 2014 se mohou diváci těšit na Případy 1.oddělení Na dnešní tiskové konferenci představil ředitel Programu ČT Milan Fridrich spolu se scénáristy, režiséry a herci nový […]