Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Česká fotografie v datech – od počátků k dnešku

Česká fotografie v datech – od počátků k dnešku

IMG 20210604 163622
IMG 20210604 163622

Tato kni­ha je nej­roz­sáh­lej­ší chro­no­lo­gií význam­ných udá­los­tí čes­ké foto­gra­fic­ké scé­ny za posled­ních 180 let. Období od roku 1839 do roku 1918 zpra­co­val Pavel Scheufler a část z údo­bí v roz­me­zí let 1919 až 2019 sepsal Vladimír Birgus.

Profesor Vladimír Birgus půso­bí jako foto­graf, kurá­tor, his­to­rik foto­gra­fie a vedou­cí insti­tu­tu tvůr­čí foto­gra­fie Slezské uni­ver­zi­ty v Opavě. Jeho umě­ní bylo před­sta­ve­no na 75 výsta­vách a je zastou­pe­no v mno­ha sbír­kách. Je auto­rem či spo­lu­au­to­rem 60 pub­li­ka­cí, a to nejen čes­kých, nýbrž i zahra­nič­ních, a jako kurá­tor pra­co­val v řadě muzeí i gale­rií v Barceloně, Paříži, Lausane, Varšavě, Bratislavě, Praze nebo Londýně.

Historik foto­gra­fie Pavel Scheufler je znám jako foto­graf, kurá­tor, správ­ce foto­gra­fic­ké sbír­ky a lek­tor foto­gra­fic­kých kur­zů. 25 let půso­bil jako peda­gog na FAMU. Je auto­rem nebo spo­lu­au­to­rem 53 knih, mimo jiné díla Osobnosti foto­gra­fie čes­kých zemí do roku 1918 (vydá­no 2013).

Svazek obsa­hu­je ukáz­ky foto­gra­fic­ké tvor­by a zmi­ňu­je infor­ma­ce o význam­ných autor­ských i sku­pi­no­vých výsta­vách, o vzni­ku či záni­ku spol­ků, gale­rií, škol nebo odbor­ných časo­pi­sů. Velmi pří­nos­né jsou úda­je o život­ních datech před­ních osob­nos­tí, o vydá­ní význam­ných tex­tů a zají­ma­vé jsou rov­něž otiš­tě­né foto­gra­fie, kte­rých je dohro­ma­dy 300, včet­ně obá­lek pub­li­ka­cí s foto­gra­fic­kou tema­ti­kou, jež jsou vel­mi inspi­ra­tiv­ní. Dílo zavr­šu­je obsáh­lý seznam lite­ra­tu­ry, věnu­jí­cí se čes­ké foto­gra­fii, od Alternativní kul­tu­ry Josefa Alana po Portrét v sou­čas­né morav­ské foto­gra­fii Vladimíra Židlického.
Od vydá­ní Fotografie v čes­kých zemích 1839 až 1999 uply­nu­lo 20 let. Za tu dobu došlo v pozná­ní his­to­rie toho­to umě­ní k mno­ha obje­vům a upřes­ně­ním. Tvůrčí čin­nost byla obo­ha­ce­na o vel­ké množ­ství uměl­ců, výstav i bro­žur. Byly zalo­že­ny nové vyso­ké a střed­ní ško­ly s výu­kou toho­to před­mě­tu. Mohutný roz­mach digi­ta­li­za­ce ovliv­nil tvůr­čí, pre­zen­tač­ní a komu­ni­kač­ní mož­nos­ti foto­gra­fie, jež zís­ka­la vel­ké mož­nos­ti uplat­ně­ní v on-line dení­cích i časo­pi­sech, na soci­ál­ních sítích a v malo­ná­kla­do­vých vydá­ních. Oba odbor­ní­ci také zmi­ňu­jí infor­ma­ce o němec­kých či rakous­kých foto­gra­fech, kte­ří půso­bi­li v čes­kých zemích. Pavel Scheufler začí­ná zprá­vou z 27. led­na 1839, v níž se píše, že v němec­ky psa­ných novi­nách Bohemia (č. 12) byl uve­řej­něn údaj o vyná­le­zu dagu­rerro­ty­pie, jež ješ­tě nemě­la jmé­no a okol­nos­ti vzni­ku obra­zu byly nejas­né.
Je znát vel­ké úsi­lí, kte­ré oba znal­ci vyna­lo­ži­li na sepsá­ní této chro­no­lo­gie, na níž musím pochvá­lit jejich smy­sl pro detail i pre­ciz­ní zpra­co­vá­ní infor­ma­cí. Velkým pří­no­sem bude nejen pro stu­den­ty foto­gra­fie, umě­ní a pří­buz­ných obo­rů, nýbrž i pro všech­ny zájem­ce o ten­to druh sebe­re­a­li­za­ce. Zmiňují též peda­go­gy umě­lec­ko­prů­mys­lo­vých škol, výsta­vy z růz­ných míst České repub­li­ky, oce­ně­né foto­gra­fie, tele­viz­ní pořa­dy i výzkumy, mimo jiné pro­jekt Národního památ­ko­vé­ho ústa­vu s tech­nic­kým muze­em a dal­ší­mi insti­tu­ce­mi. Poslední infor­ma­cí je zápis z 20. pro­sin­ce 2019, kdy Nakladatelství Paseka vyda­lo kni­hu čer­no­bí­lých doku­men­tár­ních foto­gra­fií Martina Wagnera Siberia.
Uvedené úda­je jsou struč­né, zájem­ci si pak mohou na zákla­dě pou­ži­té lite­ra­tu­ry vyhle­dat potřeb­né podrob­nos­ti. Proniknout do dějin úchvat­né­ho svě­ta foto­gra­fie je záslu­hou obou zná­mých věd­ců nyní vel­mi snad­né a inspi­ru­jí­cí.

 • Autoři: Vladimír Birgus, Pavel Scheufler
 • Název: Česká foto­gra­fie v datech 1839–2019
 • Nakladatelství: Grada Publishing, a. s.
 • Datum vydá­ní: 15. 02. 2021
 • ISBN: 978-80-271-0535-9
 • Formát: 163 × 235
 • Počet stran: 384 stran
 • Jazyk: češ­ti­na
 • Hodnocení: 95 %

Foto: Mgr. Martina Masaříková & Grada Publishing, a. s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
 • Odcházení19. května 2022 Odcházení Když je to jen trošku možné, rád vidím film v prostředí pro něj určeném, tj. v kině. Jednak proto, že je primárně stavěný pro velké plátno a nikoli pro malou obrazovku, jednak proto, abych […] Posted in Filmová klasika
 • Deník strojvůdce (Dnevnik mašinovođe)19. května 2022 Deník strojvůdce (Dnevnik mašinovođe) Zdejší čtenáři dobře vědí, že v oblasti kinematografie jsem spíš staromilec a je poměrně málo filmů z posledních let, které by mě nějak zvlášť oslovovaly. Možná je to tím, že novější filmy […] Posted in Filmové recenze
 • Proč má Hra o trůny tolik fanoušků?19. května 2022 Proč má Hra o trůny tolik fanoušků? Hra o trůny (Game of thrones) patří v dnešní době mezi ty nejpopulárnější seriály, o tom není pochyb. A ono není divu, důvodů k tomuto tvrzení je hned několik. Pojďme si říct o těch […] Posted in Zajímavosti
 • Mamma Mia!19. května 2022 Mamma Mia! Padly na Vás chmury? Rozveselení by Vám mohla přinést Meryl Streep a její početný doprovodný sbor křepčící na nejznámější písně od ABBY v nejkýčovitější podívané roku 2008. Muzikál Mamma […] Posted in Retro filmové recenze
 • Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství: Divoká jízda MCU Sama Raimiho18. května 2022 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství: Divoká jízda MCU Sama Raimiho Multivesmír je vskutku podivný v Doctoru Strangeovi v Multivesmíru šílenství, druhém velkém odklonu MCU po těžkém srdci Eternals Chloé Zhao. Díky laskavosti režiséra Sama Raimiho je z […] Posted in Filmové recenze
 • Žhářka: Zac Efron rozpaluje reboot Stephena Kinga18. května 2022 Žhářka: Zac Efron rozpaluje reboot Stephena Kinga Mladá dívka se snaží vyrovnat se svými psychickými pyrotechnickými schopnostmi ve filmu Žhářka, nové adaptaci románu Stephena Kinga navazující na původní film z roku 1984 s Drew Barrymore […] Posted in Filmové recenze
 • Netflix přišel s dalším kvalitním seriálem - Srdcerváči17. května 2022 Netflix přišel s dalším kvalitním seriálem - Srdcerváči 24. dubna Netflix vypustil do světa seriál Srdcerváči podle stejnojmenného webového komiksu Alice Oseman. Vypráví příběh dvou dospívajících chlapců, kteří se do sebe zamilují. Rozhodně se […] Posted in TV Recenze
 • Básníci čekají na zázrak. A český film?17. května 2022 Básníci čekají na zázrak. A český film? Série o „básnících“ je důkazem nemohoucnosti české „porevoluční“ kinematografie. Zatímco v osmdesátých letech se režisér Dušan Klein blýskl třemi skvělými díly, po revoluci následovala již […] Posted in Retro filmové recenze
 • Hoteliér - 65 %17. května 2022 Hoteliér - 65 % Herec Pavel Landovský má života plné zuby, nemoci mu ztrpčují každý den a nejraději by se vším skončil. Má však kolem sebe lidi, kterým stojí za zájem a úctu. Herecký kolega a režisér Jan […] Posted in Retro filmové recenze
 • Yasmin Boland: Magický Měsíc 16. května 2022 Yasmin Boland: Magický Měsíc  Karty inspirované lunárními fázemi ze všech možných úhlů pohledu patří k těm, které vezmete do ruky a rázem máte po ruce hromadu praktických informací. Přišlo mi, že jsou i z těch, na […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,10235 s | počet dotazů: 224 | paměť: 55944 KB. | 22.05.2022 - 10:37:02