Kritiky.cz > Recenze knih > Češi ve Wehrmachtu - František Emmert

Češi ve Wehrmachtu - František Emmert

Kniha Františka Emmerta není moc dlou­há (má nece­lých 200 stran), ale zají­ma­vý­mi infor­ma­ce­mi je napl­ně­na takřka k prask­nu­tí. Pro lidi, kte­ří se zají­ma­jí o his­to­rii 2. sv. vál­ky a záro­veň o slo­ži­té a kom­pli­ko­va­né česko-německé vzta­hy je pak čet­ba toho­to díl­ka takřka povin­nos­tí.

Je zná­mým fak­tem, že Češi za wehr­macht nebo­jo­va­li. Není to z důvo­du jejich (vlast­ně naše­ho) špat­né­ho umě­ní váleč­nic­ké­ho, důvod je spí­še stran spo­leh­li­vos­ti a věro­hod­nos­ti, neboť rov­něž je zná­mo, že Hitler čes­ký národ zrov­na v lés­ce neměl. Dovolím si Dolfiho cito­vat: „Češi mají pěti­setle­té zku­še­nos­ti s tím, jak doko­na­le hrát pod­ří­ze­nost a nevzbu­dit při­tom nedů­vě­ru. Kolik Čechů se za mého mlá­dí potlou­ka­lo Vídní, nau­či­lo se jazyk a pak se šikov­ně vetře­lo do roz­ho­du­jí­cích pozic ve stá­tě“, či jin­de, „...sta­čí Čechovi neostří­hat fou­sy a pod­le toho, jak smě­řu­jí dolů, se hned pozná, že jde o potom­ka mon­go­loid­ních kme­nů...“

Jako vše má ale i toto svo­ji dru­hou stra­nu min­ce. Rozličnými cesta­mi se nako­nec něko­lik Čechů do wehr­mach­tu (vět­ši­nou nedob­ro­vol­ně) dosta­lo. Kniha se zamě­řu­je pře­váž­ně na dva způ­so­by, a to ces­tu Čechů z Těšínka a z Hlučínska, kde jed­ni se sta­li obča­ny Říše na zákla­dě pod­pi­su tzv. Volkslistu o při­hlá­še­ní se ke „slez­ské národ­nos­ti“ (mnoh­dy vynu­co­vá­no, neboť v pří­pa­dě nepo­de­psá­ní by násle­do­va­lo vysíd­le­ní z domov­ské oblas­ti) a dru­zí (lidé z Hlučínska) na zákla­dě toho, že jejich úze­mí již dří­ve pat­ři­lo Německu a oni jsou tedy v pod­sta­tě Němci.

Kniha sle­du­je osu­dy a auten­tic­ká vyprá­vě­ní cel­kem 8 osob, jejichž život byl sku­teč­ně pozo­ru­hod­ný. Čtenář se tak přes jejich zážit­ky podí­vá do kok­pi­tu Luftwaffe, na palu­bu lodi V1107, do roz­pá­le­né afric­ké pouš­tě, i na kru­tá bojiš­tě východ­ní fron­ty.

Kniha se mi cel­ko­vě moc líbi­la, a to neje­nom kvů­li tomu, že v dané oblas­ti vypl­ňu­je men­ší lite­rár­ní vaku­um.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Domeček pro šneka Palmáce - krásné čtení pro deštivé dny21. října 2019 Domeček pro šneka Palmáce - krásné čtení pro deštivé dny Hledáte pro své děti krásnou knihu s milými ilustracemi a tak trochu smutným příběhem šneka Palmáce? Chcete se dozvědět, jak vlastně žije hlemýžď zahradní? Víte kdo všechno dokázal pomoci […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Erazim Kohák - Domov a dálava (2009)19. listopadu 2019 Erazim Kohák - Domov a dálava (2009) Domov a dálava s podtitulem "Kulturní totožnost a obecné lidství v českém myšlení" je zatím poslední knihou známého filosofa Erazima Koháka. K tomuto jedinci můžete zastávat rozličný […]
  • Pečujte o svůj vztah … dokud se ještě máte rádi15. října 2018 Pečujte o svůj vztah … dokud se ještě máte rádi Běžně pečujeme o své zdraví, chodíme na preventivní prohlídky. V každodenním shonu ale zapomínáme na partnerství, že i o ně musíme pečovat. Stolen Due je psycholog a ředitel dánského […]
  • Jeden pro mě, jeden pro tebe – tvořivá zábava14. října 2019 Jeden pro mě, jeden pro tebe – tvořivá zábava Kniha, sestávající ze dvou zápisníků, zaujme na první pohled nápaditou a hravou grafikou. Potěší nejen kamarádky, ale třeba i sestry, které jsou v podobném věku. Je určena dívkám od osmi […]
  • Každá bolest má svou příčinu aneb nelze oddělovat duši od těla4. listopadu 2019 Každá bolest má svou příčinu aneb nelze oddělovat duši od těla Každý určitě zažil nějakou bolest. Často se ptáme, proč nás něco bolí, i když cvičíme. Proč nás někdy bolí všechno a někdy jsme naprosto v pohodě? Může nepohodlí v těle souviset s naším […]
  • Milan Mikuláštík: Manažerská psychologie24. září 2015 Milan Mikuláštík: Manažerská psychologie Povýšili vás nebo jste úspěšným řídícím pracovníkem firmy delší dobu, ale chcete na sobě stále pracovat? Nebo jste manažerem, ale zdá se vám, že se motáte v kruhu, byť máte ke své práci ty […]
  • O nemovitostech, investování, bohatství a životních zkušenostech8. května 2016 O nemovitostech, investování, bohatství a životních zkušenostech O nemovitostech, investování, bohatství a životních zkušenostech Petr Vomastek i Radim Passer jsou uznávanými odborníky v oblasti podnikání s realitami. V tomto souboru se s posluchači […]
  • Logopedická prevence v mateřské škole - pracovní listy s různými profesemi20. listopadu 2019 Logopedická prevence v mateřské škole - pracovní listy s různými profesemi Hledáte zajímavé inspirace pro práci s předškolními dětmi? Pracujete v mateřské škole a vedete kroužek logopedické prevence? Máte doma předškoláka, který má potíže s vyslovováním některých […]
  • Yeonmi Parková: Abych přežila11. února 2016 Yeonmi Parková: Abych přežila Ponořte se do příběhu vyprávěného dívkou, která se narodila v roce 1992 do hladomoru, strachu o život, kde mizeli příbuzní, byli popravováni režimem, vězněni v krutých podmínkách, kdy se […]