Češi tráví u televize stále více času. Především díky koronaviru, ale i dostupným službám televizí přes internet

Pavel Gorecki LepsiTV 4

Pandemie koro­na­vi­ru ovliv­ni­la nejen prů­my­sl, obchod a škol­ství, ale i čes­ké domác­nos­ti.  V těch může­me sle­do­vat znač­ný nárůst sle­do­va­nos­ti tele­vi­ze, nově i té onli­ne. Z dat tele­vi­ze přes inter­net Lepší.TV vyplý­vá, že za měsí­ce říjen a lis­to­pad zazna­me­na­la služ­ba nárůst uži­va­te­lů o 20 %. Během dru­hé vlny pan­de­mie divá­ci nej­ví­ce sle­do­va­li fil­my (sko­ro 33 %) a seri­á­ly (sko­ro 28 %).  Denně strá­vi­li divá­ci u TV 3,5 hodi­ny. Zájem o zpra­vo­daj­ství kle­sl o 7 %, opro­ti prv­ní vlně koro­na­vi­ru.

Jak vyu­žít svůj vol­ný čas je otáz­kou vět­ši­ny Čechů, a to pře­de­vším během pan­de­mie, kdy se musí­me při­způ­so­bit vlád­ním naří­ze­ním a naše mož­nos­ti jsou znač­ně ome­ze­né. Mimo sport a více času strá­ve­né­ho v pří­ro­dě, pro­padla řada Čechů kouz­lu sle­do­vá­ní tele­vi­ze. To potvr­zu­jí data ryze čes­ké tele­vi­ze přes inter­net Lepší.TV, kte­rá za měsí­ce říjen a lis­to­pad 2020, tedy obdo­bí, ve kte­rém se čas­to sklo­ňo­va­lo slo­vo loc­kdown, zazna­me­na­la 20 % nárůst uži­va­te­lů.

„Den je dlou­hý a karan­té­na tak­též, brzy se stmí­vá a není divu, že stá­le při­bý­vá Čechů, kte­ří čas trá­ví u tele­vi­ze. Navíc jim už nesta­čí kla­sic­ké vysí­la­ní, a pro­to vyhle­dá­va­jí slu­žeb onli­ne tele­vi­zí, kde je pou­ze na nich, co a kdy budou sle­do­vat. Navíc pokud mají porov­nat ceny za služ­by kla­sic­kých posky­to­va­te­lů se základ­ní­mi balíč­ky pro­gra­mů, s cena­mi za služ­by nových plat­fo­rem a více než stov­kou kaná­lů, vedou potom ty přes inter­net,“ říká Pavel Górecki, ředi­tel Lepší.TV, www.lepsi.tv.

Češi pre­fe­ru­jí fil­my

Ve sle­do­va­ném obdo­bí strá­vi­li divá­ci u svých oblí­be­ných pro­gra­mů kaž­dý den zhru­ba 3,5 hodi­ny. Nejvíce potom sle­do­va­li fil­my. Přesně 32,63 % uži­va­te­lů vyu­ží­vá digi­tál­ní tele­vi­zi prá­vě kvů­li její širo­ké nabíd­ce fil­mů – divá­ci mají na výběr napří­klad od kri­mi­nál­ních fil­mů, horo­rů a fan­ta­sy až po his­to­ric­ké a roman­tic­ké sním­ky. 

Druhou oblí­be­nou sle­do­va­nou kate­go­rií, jsou seri­á­ly, u kte­rých strá­vi­lo svůj vol­ný čas téměř 27,91 % divá­ků. U zábav­ných pořa­dů trá­ví čas 13,64 % divá­ků, což je vel­mi podob­ný čas, kte­rý lidé věnu­jí sle­do­vá­ní zpráv (10,71 %). Zajímavé je, že je to zhru­ba o 7 % méně než při prv­ní vlně koro­na­vi­ru.  Po těch pak násle­du­je sle­do­vá­ní doku­men­tů, ze sta­tis­ti­ky vyplý­vá, že se jed­ná o 10,71 % divá­ků. 

Žebříček sle­do­va­nos­ti jed­not­li­vých typů pořa­dů hovo­ří jas­ně. Lidé se rádi baví a u tele­vi­ze hle­da­jí zejmé­na odpo­či­nek a odre­a­go­vá­ní. Filmy, seri­á­ly a zábav­né pořa­dy divá­ci rádi dopl­ňu­jí dět­ský­mi pořa­dy (4,71 %), to pře­váž­ně ve chví­lích, kdy se sna­ží zaba­vit své malé rato­les­ti.

Do žeb­říč­ku nej­sle­do­va­něj­ších typů pořa­dů na zákla­dě strá­ve­né­ho času, se dosta­ly i pořa­dy věno­va­né spor­tu, ale také ero­ti­ce, kte­rou vyhle­dá­va­jí v tele­vi­zi přes inter­net nece­lá dvě pro­cen­ta uži­va­te­lů. 

Filmový TIP navíc

A jaké že fil­my u divá­ků Lepší.TV vedou? Za dru­hé vlny pan­de­mie Covid-19 se Češi opět vrá­ti­li už ke kul­tov­ní­mu čaro­děj­ské­mu učni. Na žeb­říč­ku sle­do­va­nos­ti vítě­zí Harry Potter a kámen mudr­ců (a celá sága), dále pak Joker, Ježek Sonic, Ledové krá­lov­ství II, Souboj titá­nů či Volání divo­či­ny.

    

O Lepší.TV

Televize přes inter­net Lepší.TV vznik­la v roce 2017 v Ostravě a byla zalo­že­na Pavlem Góreckim, kte­rý se oblas­tí inter­ne­tu, tele­vi­zí a TV pro­gra­mem zabý­val již něko­lik let před zalo­že­ním Lepší.TV. Samotná Lepší.TV vznik­la pře­de­vším z důvo­du pro­sto­ru na trhu, kdy v roce 2017 na čes­kém inter­ne­tu nee­xis­to­va­la žád­ná dob­rá a vyho­vu­jí­cí tele­vi­ze přes inter­net. Cílem Lepší.TV bylo od počát­ku nabí­zet ty nej­kva­lit­něj­ší služ­by v oblas­ti inter­ne­to­vých tele­vi­zí, tak, aby si divák mohl užít zaslou­že­nou a odpo­ví­da­jí­cí kva­li­tu a služ­by za co nejmen­ší nákla­dy. Lepší.TV od své­ho vzni­ku kaž­dý rok ros­te. Služba nabí­zí časo­vě neo­me­ze­né nahrá­vá­ní pořa­dů i nejdel­ší zpět­né zhléd­nu­tí, kte­ré činí 30 dní, divác­ké pro­fi­ly, fun­gu­je na jakém­ko­liv inter­ne­tu, zaří­ze­ní, v celé EU. V ceně jsou TV i radio sta­ni­ce a obrov­ská video­té­ka. 

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,20069 s | počet dotazů: 225 | paměť: 46947 KB. | 23.01.2021 - 18:08:29