Kritiky.cz > Pro domov > Češi se neumí správně pojistit

Češi se neumí správně pojistit

img a315263 w1682 t1526196769

Právě pojiš­tě­ní je něco, co by měl zvlá­dat kaž­dý, kdo se roz­hod­ne vydat tře­ba někam na dovo­le­nou do zahra­ni­čí. Bohužel ale oprav­du vel­ké množ­ství lidí má pro­blém se správ­ně pojis­tit. Přitom to není vůbec nic slo­ži­té­ho. Máte dvě mož­nos­ti, jak tako­vé pojiš­tě­ní vyří­dit. Buď zajde­te pří­mo na poboč­ku kon­krét­ní pojiš­ťov­ny, nebo to udě­lá­te onli­ne.
Důvodem toho, proč lidé pojiš­tě­ní nezvlá­da­jí, je to, že se v pojiš­tě­ní neo­ri­en­tu­jí tak, jak by měli. U tako­vé­ho život­ní­ho pojiš­tě­ní drti­vá vět­ši­na pře­ce­ňu­je rizi­ka, mezi kte­rá může­me zařa­dit ta úra­zo­vá. Naopak zase pod­ce­ňu­jí ty, jako je inva­li­di­ta nebo úmr­tí.
ochrana rodiny.jpg
Mezi dal­ší nej­čas­těj­ší chy­by bychom moh­li zařa­dit níz­ké pojist­né část­ky, kte­ré v daném pří­pa­dě toho zrov­na moc nevy­ře­ší. Lidé si čas­to mys­lí, že se jim pros­tě nemů­že nic stát. Bohužel může a to si někte­ří pros­tě neu­vě­do­mu­jí.
Jestliže se člo­věk roz­hod­ne pro sjed­ná­ní život­ní­ho pojiš­tě­ní, má čas­to sklo­ny k tomu, vybí­rat si z nabíd­ky pojiš­ťo­ven pod­le ceny. Je důle­ži­té si uvě­do­mit, že i když je pro­dukt lev­něj­ší, může mít neu­vě­ři­tel­ně vel­kou řadu ome­ze­ní, kte­ré daná oso­ba nepo­střeh­ne nebo jim nevě­nu­je pozor­nost, pro­to­že tomu zkrát­ka nero­zu­mí. I odbor­ní­ci dopo­ru­ču­jí, že je vždy dob­ré zamě­řit se na to, aby pojiš­tě­ní slou­ži­lo k pri­már­ní­mu úče­lu. V pře­kla­du to zna­me­ná, aby odpo­ví­da­ly finanč­ní­mu zajiš­tě­ní těch rizik, mezi kte­ré může­me zařa­dit smr­ti, inva­li­di­tu nebo váž­ná one­moc­ně­ní.
Slyšeli jste někdy o inves­tič­ním život­ním pojiš­tě­ní? Tenhle typ pojiš­tě­ní má oprav­du vel­ké množ­ství výhod.
auto u domu.jpg
Známější je mož­ná rizi­ko­vé život­ní pojiš­tě­ní, kte­ré ale bohu­žel nevy­tvá­ří žád­né rezer­vy a nelze ode­čí­tat od zákla­du daně zapla­ce­né pojist­né.
Co se týká tako­vé­ho pojiš­tě­ní domác­nos­ti, je důle­ži­té jej vždy sjed­ná­vat pod­le limi­tů a plně­ní. Každý, kdo se ve finan­cích vyzná, ví, že roz­hod­ně nemá smy­sl pla­tit více, než je reál­ná hod­no­ta pojiš­tě­né domác­nos­ti.
Jestli oprav­du neví­te jak na to, abys­te se správ­ně pojis­ti­li, měli bys­te si nechat pora­dit nej­lé­pe od finanč­ní­ho porad­ce, kte­rý se v těch­to věcech oprav­du vyzná.

  • Obtížnější než nová stavba4. dubna 2020 Obtížnější než nová stavba Rekonstrukce je vždy obtížnější než stavba nového domu. A rozhodně může být velmi nákladná. Rekonstruovat je ovšem možné cokoli, nejen domy. Lidé si potrpí na výstřednosti, a proto nechají […] Posted in Pro domov
  • Změna pojišťovny2. června 2020 Změna pojišťovny Lidé u své pojišťovny bývají většinou mnoho let, avšak stává se, že s jejími službami začnou být nespokojení či se jim naskytne výhodnější nabídka. V těchto případech přichází na […] Posted in Pro domov
  • Ptačí krmítka na zahradě7. dubna 2020 Ptačí krmítka na zahradě Již několik let se hovoří o tom, že počty mnoha drobných ptačích druhů v přírodě rapidně klesají, proto je třeba ptáčkům pomáhat alespoň na naší zahradě. Právě zahrady tvoří velice […] Posted in Pro domov
  • Jak investovat?26. června 2020 Jak investovat? Máte starší stavení, jaké je potřeba opravit? Nevíte si ale rady, jak na takové opravy a to včetně cen, hypoték i jiné pomoci? Podívejte se na zajímavé rady i tipy, jak si výhodně i […] Posted in Pro domov
  • Krycí plachty na bazén a jejich využití9. dubna 2020 Krycí plachty na bazén a jejich využití Bazén v letním období představuje letní radovánky dětí a osvěžení pro dospělé. Je to také docela velká investice a navíc bychom si chtěli bazén užít často a bez nečistot. Zabránit tomu […] Posted in Pro domov
  • Krásná zahrada kdekoliv24. září 2019 Krásná zahrada kdekoliv Každý den vidíme časopisy a sociální sítě plné inspirace, vídáme krásné fotky snídaní ve slunečné zahradě plné květin, ale bohužel každý si toto nemůže dovolit. Máme pro vás takový malý […] Posted in Pro domov
  • Dekorace5. prosince 2019 Dekorace < !DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd"> Většina lidí nepodceňuje význam bytových dekorací všeho druhu. Ne […] Posted in Pro domov
  • Magnetky jako skvělá dekorace6. listopadu 2019 Magnetky jako skvělá dekorace Přemýšlíte, čím ozvláštnit prostor v bytě? Myslíte si, že už jste zkusili všechno od polštářků až po nové závěsy? Ideálním oživením jsou magnetky, které nezaberou místo jen využijí […] Posted in Pro domov
  • Papírová alba s fotografiemi jsou stále krásnou vzpomínkou27. března 2020 Papírová alba s fotografiemi jsou stále krásnou vzpomínkou Papírová alba se mohou již v dnešní technické době zdát jako přežitkem. Vždyť, co s takovým papírkem s fotografií, který časem zežloutne, když si můžeme prohlížet super barevné, digitální […] Posted in Pro domov
  • Zkuste živé dekorace a závěsy21. listopadu 2019 Zkuste živé dekorace a závěsy Zdá se Vám, že je Váš byt „jakoby prázdný“? Přesto, že ho máte moderně a vkusně zařízený, přesto mu něco prostě chybí, a na nějaké malé sošky ve vitríně si nepotrpíte? Vyzkoušet můžete […] Posted in Pro domov

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com