Červnové premiéry

Co nám při­ne­se čer­ven? Moc vel­ké fil­my to nejsou, ale urči­tě si vybe­re­te. 05. 06. 03 Nebezpečná zná­most
     Lehkomyslný flirt s nespráv­nou dív­kou změ­ní jeho spo­ko­je­ný život
ve smr­tel­ně nebez­peč­nou noč­ní můru.
05. 06. 03 The Jádro
     Vědci obje­ví, že nebez­pe­čí záni­ku Země je pří­mo v jejím jádru. Jedině bom­ba, kte­rá ho roz­bi­je, může kata­stro­fě zabrá­nit
05. 06. 03 Krásná pokoj­ská
    Přestože svo­bod­ná mat­ka Marisa Ventura (Jennifer Lopez) neo­plý­vá bohat­stvím, doká­za­la sobě a své­mu dese­ti­le­té­mu syno­vi Ty (Tyler Garcia Posey) zajis­tit dob­rý život. Pracuje jako slu­žeb­ná v prvotříd­ním manhat­tan­ském hote­lu Beresford, kde ji jed­no­ho dne požá­dá ...
05. 06. 03 Hrdina
    Děj se ode­hrá­vá před 2000 lety za vlá­dy dynastie Qin a vyprá­ví pří­běh hrdin­né­ho váleč­ní­ka a ochrán­ce krá­le, před kte­rým sto­jí obrov­ský úkol – sjed­no­tit Čínu a krá­le tak uči­nit Imperátorem. Producenti při natá­če­ní spo­lu­pra­co­va­li s čín­skou armá­dou a tak moh­ly vznik­nout jed­ny z nej­e­fekt­něj­ších scén dějin his­to­ric­ké­ho váleč­né­ho fil­mu. Tvůrci zved­li lať­ku pořád­ně vyso­ko.
05. 06. 03 Bílý ole­an­dr
    Vědci obje­ví, že nebez­pe­čí záni­ku Země je pří­mo v jejím jádru. Jedině bom­ba, kte­rá ho roz­bi­je, může kata­stro­fě zabrá­nit
09. 06. 03 Nezapomenutelné léto
    ????
12. 06. 03 Kdo bude hlí­dat hlí­da­če aneb klíč k cha­loup­ce strýč­ka Toma

    Nejlepší čes­ký doku­men­tár­ní film roku 2002
12. 06. 03 Policajti
    Policejní aka­de­mie ze Švédska - krás­něj­ší her­ci... a  lep­ší tri­ky než v Matrixu!  🙂
12. 06. 03 Líbánky
    Romantická kome­die
12. 06. 03 Hlubina
    Ostřílený scé­náris­ta David Twohy (Impostor, Vodní svět, G.I.Jane, Pitch Black) se ujal režie thrille­ru ode­hrá­va­jí­cí­ho se během II. svě­to­vé vál­ky na palubě ponor­ky.
12. 06. 03 Tichý Američan
     Saigon, 1952. Bohémský repor­tér London Times (Michael Caine), nesou­hla­sí­cí s ame­ric­kým kolo­ni­a­lis­mem v jiho­vý­chod­ní Asii sou­pe­ří o  náklon­nost krás­né Vietnamky s mla­dým Američanem (Brendan Fraser)  Remake slav­né­ho váleč­né­ho dra­ma­tu z kon­ce 50. let reží­ro­val Phillip Noyce (Sběratel kos­tí).
12. 06. 03 Od koléb­ky do hro­bu
    ?????
19. 06. 03 The Rychle a zbě­si­le 2
    pokra­čo­vá­ní akč­ní­ho thrille­ru z pro­stře­dí ile­gál­ních auto­mo­bi­lo­vých závo­dů, drs­ných řidi­čů, kte­ří se zaple­tou do ptrans­por­tu špi­na­vých peněz ...
19. 06. 03 Identita
    Co když byla kaž­dá vol­ba, kte­rou v živo­tě uči­ní­me, pře­dem roz­hod­nu­ta? Co když v živo­tě nee­xis­tu­jí žád­né náho­dy a naše osu­dy byly již dáv­no před­ur­če­ny? Uprostřed kru­té bou­ře se schá­zí deset lidí, z nichž si kaž­dý stře­ží své osob­ní tajem­ství. Řidič limu­zí­ny (John Cusack), tele­viz­ní hvězda 80. let (Rebecca DeMornay), poli­cis­ta (Ray Liotta), kte­rý pře­vá­ží zabi­já­ka (Jake Busey), pro­sti­tut­ka (Amanda Peet), novo­man­žel­ský pár (Clea DuVall a William Lee Scott) a rodi­na v kri­zi (John C. McGinley, Leila Kenzle, Bret Loehr) nachá­ze­jí pří­stře­ší ve zpust­lém mote­lu, kte­rý pro­vo­zu­je ner­vóz­ní noč­ní správ­ce (John Hawkes).Když ale návštěv­ní­ci začnou jeden po dru­hém umí­rat, úle­vu z nále­zu pří­stře­ší rych­le vystří­dá strach. Všichni si brzy uvě­do­mí, že pokud chtě­jí pře­žít, budou muset odha­lit tajem­ství, kte­ré je sved­lo dohro­ma­dy.
26. 06. 03 Telefonní bud­ka
    Newyorský novi­nář (Farrel) zved­ne v tele­fon­ní bud­ce slu­chát­ko a nezná­mý hlas mu ozná­mí, že pokud slu­chát­ko polo­ží, bude zabit
26. 06. 03 Kurs sebe­o­vlá­dá­ní
    Po kon­flik­tu na palubě leta­dla, kte­rý se jeho akté­rům vymkne z rukou, dosta­ne na pohled pří­vě­ti­vý Dave Buznik (Adam Sandler) z roz­hod­nu­tí soud­ky­ně Danielsové (Lynne Thigpen) pří­kaz navště­vo­vat kurz sebe­o­vlá­dá­ní, kte­rý vede dok­tor Buddy Rydell (Jack Nicholson). Buddyho neob­vyk­lé léčeb­né postu­py jsou však vel­mi drs­né a Dave je z tera­pie zma­ten. Po dal­ší nepří­jem­nos­ti se zno­vu dostá­vá před soud a roz­su­dek je ten­to­krát přís­něj­ší: buď Dave zin­ten­zív­ní svou léčbu, nebo půjde do věze­ní. Buddy se pro­to k Daveovi nastě­hu­je, aby mu pomohl se s jeho pro­blémy vypo­řá­dat. V rám­ci své tera­pie vyu­ži­je kaž­dé mož­nos­ti, jak při­nu­tit Davea k reak­ci, a to včet­ně pro­ná­še­ní oplz­lých pozná­mek na adre­su Daveovy pří­tel­ky­ně Lindy (Marisa Tomei) a pobí­ze­ní Davea, aby se posta­vil čelem ke všem dáv­ným i sou­čas­ným stře­tům s oko­lím. Nakonec však Buddy pře­ce jen zajde pří­liš dale­ko a Dave se musí roz­hod­nout, zda zale­ze zpět do své uli­ty nebo doká­že, co v něm ve sku­teč­nos­ti je. Je snad Buddyho zma­te­ná a roz­po­ru­pl­ná léč­ba přes­ně to, co Dave potře­bu­je?
26. 06. 03 Equilibrium
    Představte si, že se nemů­že­te rado­vat, nemá­te se proč smát, nemá­te co závi­dět, nemů­že­te milo­vat, nemů­že­te nená­vi­dět. Život bez spo­rů a válek, život bez svo­bo­dy. Je to ješ­tě vůbec život? Nejlepší sci-fi thriller od uve­de­ní Matrixu?


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • RESIDENT EVIL: ODVETA - O FILMU11. září 2012 RESIDENT EVIL: ODVETA - O FILMU Snímek Resident Evil: Odveta diváka vtáhne již svými úvodními scénami a nedovolí mu až do šokujícího závěru uniknout fascinující kombinaci ojedinělých akčních scén, které tuto sérii […]
  • Zlodějka knih - ZAČÁTKY3. ledna 2014 Zlodějka knih - ZAČÁTKY ZLODĚJKA KNIH je filmovou adaptací oblíbeného stejnojmenného bestselleru. Vypráví příběh odvážné dospívající dívky Liesel, která je poslána během druhé světové války do pěstounské rodiny […]
  • Kultovní Antonioniho film Zvětšenina ve vile Tugendhat5. března 2020 Kultovní Antonioniho film Zvětšenina ve vile Tugendhat Ve čtvrtek 19. března od 20.00 hodin proběhne první letošní filmová projekce v mimořádných prostorách funkcionalistické vily Tugendhat. Zvětšenina, první snímek italského režiséra […]
  • K A M E Ň Á K 2 - Pokračování úspěšné komedie Zdeňka Trošky10. ledna 2004 K A M E Ň Á K 2 - Pokračování úspěšné komedie Zdeňka Trošky Kameňák 2, inspirovaný opět známými i méně známými „kamennými“ vtipy, přímo navazuje na první díl. Ten končil vytrysknutím modrého „erektivního“ pramene ze skály na zámku, v jihočeském […]
  • Tisková konference k natáčení kriminální minisérie23. dubna 2018 Tisková konference k natáčení kriminální minisérie V pondělí 5.února proběhla v Praze v restauraci Eska v Karlíně tisková konference k natáčení nové koprodukční kriminální minisérie Princip slasti. Kriminální děj je zasazen do tří zemí, […]
  • Filmové premiéry v dubnu15. března 2004 Filmové premiéry v dubnu V dubnu nás čeká mnoho zajímavých filmů. T. Gilliam, J. Depp, Samuraj a samozřejmě druhý díl toužebně očekáváného filmu Kill Bill.01. 04. 04 Riskni to s Polly Ben Stiller (Fotr je […]
  • Spider-Man 3 - Když se z koutů snášejí černé pavučiny…10. dubna 2007 Spider-Man 3 - Když se z koutů snášejí černé pavučiny… Chtěl bych začít stejně jako posledně (vyplivnutím počtu protivníků, kteří zkříží Parkerovi cestu), ale nemohu. Noc co noc bych se probouzel orosen potem, stíhaly by mě výčitky svědomí, […]
  • Kurs sebeovládání26. června 2003 Kurs sebeovládání Adam Sandler a Jack Nickolson ve filmu o cvocích, bláznech a kurzu sebeovládání.Po konfliktu na palubě letadla, který se jeho aktérům vymkne z rukou, dostane na pohled přívětivý Dave […]
  • Výplata ( Paycheck )30. března 2004 Výplata ( Paycheck ) Dílo režiséra Jahna Woo zpracovává témata vymazané paměti, krize identity a postupné odhalování minulosti.VýplataMichael Jennings pracuje jako expertní analytik. Jeho práce zpočívá v […]
Další naše články...