Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Červeny trpaslík - Zlatý dvacátý (Twentica) S11E01

Červeny trpaslík - Zlatý dvacátý (Twentica) S11E01

CervenyTrpaslik
CervenyTrpaslik

Tak se nám vrá­til na inter­ne­to­vý svět Červený trpas­lík. Je tomu váž­ně už sko­ro tři­cet let, co začal. 16.9. 2016 měl pre­mi­é­ru v Anglii dal­ší díl. V ČR bude mít ten­to pátek.

První z jede­nác­té sezó­ny. Je dob­ře, že ČT neig­no­ru­je nové díly, jak u Pána času.

Premiéra nové sezó­ny je pove­de­ná, jak píšou v presski­tu: „Posádka se ocit­ne v alter­na­tiv­ní Americe, kde je moder­ní tech­no­lo­gie zaká­zá­na, kvů­li čemuž je Krytonovo a Rimmerovo bytí nezá­kon­né. Proniknou do nerd­ské­ho tech­no­lo­gic­ké­ho hnu­tí a sna­ží se svrh­nout auto­ri­tář­ský režim.“, tak čeká hlav­ní čtve­ři­ci prv­ní půl­ho­di­no­vá epi­zo­da.

Povedená epi­zo­da, ale stá­ří hlav­ních her­ců je už vidět, ne že by neby­li vtip­ní, to ne, ale pro ten­to díl si už asi nevza­li tolik vtip­né kaše. Je to sice humor na vel­ké úrov­ni, ale nedo­sa­hu­je kva­lit, jak sta­no­vi­ly úvod­ní série.

Je stá­le vidět peněž­ní roz­po­čet, kte­rý není až tak vel­ký, aby se pros­tě vyu­žil na vel­ké exte­ri­é­ry a uvě­ři­tel­né tri­ky (Loď trpas­lík i jeho vozít­ko Kosmik zůsta­li beze změn). Je to pros­tě ale stá­le jed­no­du­chý sit­com z budouc­nos­ti, kte­rý zane­chal posta­vy oprav­du stej­né, jako od začát­ku.

Stále chvá­lím tvůr­ce za jejich nápa­dy, kte­ré nejsou vyčpě­lé a jsou stá­le nové, ale Červený trpas­lík není Pán Času. Má pou­ze his­to­rii sko­ro 30 let a tvůr­čí nad­še­ní není pod­po­ro­vá­no peně­zi, aby se vše vytvo­ři­lo dle přá­ní fanouš­ků.

Důležité je, že hlav­ní posta­vy samo­zřej­mě nemů­že­te vymě­nit, jako Doktory, a tak je vel­ký div, že se po 28 letech zno­vu tvůr­ci s hlav­ní čtyř­kou sešli, aby nato­či­li vtip­ný díl pro fanouš­ky a věč­né obdi­vo­va­te­le pří­bě­hu posád­ky Červeného trpas­lí­ka.

Hodnocení: 70 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,35099 s | počet dotazů: 236 | paměť: 56851 KB. | 02.07.2022 - 16:17:39