Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Červený drak - Hannibal Lecter není jenom Anthony Hopkins

Červený drak - Hannibal Lecter není jenom Anthony Hopkins

CervenyDrak
CervenyDrak

Policie je bez­moc­ná v pát­rá­ní po psy­cho­pa­tic­kém vra­ho­vi, kte­rý za úplň­ku koná své děsi­vé činy. Jedině pen­zi­o­no­va­ný úřed­ník Will Graham (William Petersen), kte­rý se doká­že vžít do duše dru­hé­ho člo­vě­ka, se doká­že k vra­ho­vi při­blí­žit. S pomo­cí uvěz­ně­né­ho vra­ha, cho­ro­mysl­né­ho psy­chi­at­ra Hannibala Lectora (Brian Cox), se Grahamovi poda­ří nalézt psy­cho­lo­gic­ký motiv vražd. Vrah sní o tom, že po něm lidé tou­ží...

Hannibal Lecter je jed­ním z nej­slav­něj­ších lite­rár­ních séri­o­vých vra­hů, kte­rý vzni­kl z pera Thomase Harrise. Jeho séri­o­vý vrah a kani­bal, kte­rý mate svou tvá­ří stu­do­va­né­ho a sečtě­lé­ho psy­chi­at­ra se obje­vil jako hlav­ní hrdi­na cel­kem 4 knih a slav­ný se tato posta­va sta­la pře­de­vším až díky sním­ku Mlčení jeh­ňá­tek z roku 1991, kde byl Anthony Hopkins v této roli tak mis­trov­ský, že mu teh­dy k zís­ká­ní Oscara sta­či­lo pou­hých 16 minut na plát­ně. Mnoho lidi poté žije i v tom, že prá­vě sní­mek Mlčení jeh­ňá­tek, kte­rý polo­žil zákla­dy pro dal­ší dva fil­my, kde se jako „ Hannibal kani­bal“ obje­vil Hopkins byl prv­ní adap­ta­cí Harrisových romá­nů. Není to ovšem prav­da! První adap­ta­cí byl totiž v roce 1986 Manhunter v režii Michaela Manna.

Mannův Manhunter AKA Červený drak vzni­kl v roce 1986 (5 let před pre­mi­é­rou Mlčení jeh­ňá­tek), háček ovšem tkví v tom, že se zde legen­dár­ní kani­bal nejme­nu­je Hannibal Lecter, ale Hannibal Lecktor. Stejně tak se film nejme­nu­je dle před­lo­hy Červený drak, pro­to­že by na film moh­li pří­pad­ně zatou­lat fanouš­ci výtvar­né­ho umě­ní (V Harrisově před­lo­ze hra­je obraz Williama Blakea zásad­ní roli) a pře­de­vším podob­ně ladě­ný thriller s názvem Rok Draka rok před­tím v kinech zce­la pro­pa­dl. Stejný osud ale ve finá­le v kinech čekal prá­vě Manhuntera. A nejde se ve finá­le čemu divit.

Michael Mann si časem v Hollywoodu napros­tým prá­vem vypra­co­val mezi reži­sé­ry sta­tus tako­vé­ho tvůr­ce, kte­rý si umí vyhrát s vizu­á­lem, akč­ní­mi scé­na­mi a napě­tím. V pří­pa­dě roku 1986 se ale baví­me o Mannovi, kte­rý ješ­tě musel ujít dale­kou ces­tu k Poslednímu Mohykánovi, Nelítostnému sou­bo­ji, Collateralu nebo Veřejným nepřá­te­lům. Už v Červeném dra­ko­vi je vidět mno­ho důka­zů, kte­ré nasvěd­ču­jí, že to Mann v sobě má- Umí pra­co­vat s vizu­á­lem, napě­tím i sty­lo­vým napě­tím. Jenomže při­tom všem zapo­mí­ná na jedno- Vůbec se mu neda­ří vystih­nout ducha před­lo­hy a záro­veň ducha cha­rak­te­ru Hannibala Lectera (tedy Lecktora).

Původní Červený drak vzni­kl jako film pro kina, při­nej­lep­ším se ale o něm dá říct, že vypa­dá pou­ze jako lep­ší tele­viz­ní film. Takový ten tele­viz­ní film, kte­rý má vizu­ál na vyso­ké úrov­ni, ovšem divá­ka by dostal do kolen jen v sek­ci tele­viz­ních kri­mi­ná­lek. Háček tkví i v tom, že může divák snad­no tuto ver­zi srov­ná­vat s Červeným dra­kem z roku 2002. Ten měl sice na roz­díl od původ­ní­ho Červeného draka mno­hem vyš­ší roz­po­čet (15 mili­o­nů dola­rů vs. 70 mili­o­nů dola­rů), v tom ale jeho hlav­ní um netkví. Červený drak z roku 2002 se krom vyš­ších pro­ducti­on valu­es též může opřít totiž o lep­ší scé­nář, kte­rý více vysti­hu­je cha­rak­te­ry Willa Grahama, Francise Dolarhydea (kte­rý se v této ver­zi jme­nu­je Dollarhyde) i Hannibala Lectera/Lecktora, lep­ší atmo­sfé­ru (ano, Brett Ratner udě­lal lep­ší atmo­sfé­ru než Michael Mann!) a pře­de­vším má výraz­ně lep­ší cas­ting. Veškerá ta Mannova kre­a­tiv­ní sna­ha je totiž jed­na věc, film ale sha­zu­je vel­mi topor­ný cas­ting.

William Petersen je jako Will Graham napros­to prken­ný pro­ta­go­nis­ta. To co dělá posta­vu Willa Grahama tak zají­ma­vou, je to, že se doká­že vcí­tit do uva­žo­vá­ní kri­mi­nál­ní­ků a také to, že ho jeho záži­tek s Hannibalem Lecktorem jed­no­du­še trau­ma­ti­zo­val. Tohle napros­to bra­vur­ně zvlá­dl o 16 let poz­dě­ji vystih­nout Will Graham v podá­ní Edwarda Nortona, Petersenův výkon je ale při­nej­lep­ším prů­měr­ný a jeho dušev­ní roz­po­lo­že­ní mu vůbec nevě­ří­te.

Brian Cox jakož­to Hannibal žije ve stí­nu Anthonyho Hopkinse a je to zce­la pocho­pi­tel­né. Coxův Lecktor totiž není vylo­že­ně špat­ný, jenomže Cox v roli půso­bí zce­la oby­čej­ně a neza­jí­ma­vě. Hopkins o 7 let poz­dě­ji doká­zal už během prv­ních pár vte­řin napros­to odzbro­jit svým děsi­vým výra­zem, kte­rý dává naje­vo, že je něco v nepo­řád­ku. Lecktor nao­pak v Coxově podá­ní nepů­so­bí výji­meč­ně a jeho podá­ní nedě­lá Hannibala tak spe­ci­fic­kou posta­vou. Cox osob­ně si postě­žo­val, že se na něj čas­to kvů­li Hopkinsovi zapo­mí­ná, má to ale zce­la logic­ké opod­stat­ně­ní. Jeho Lecktor je totiž nevý­raz­ný, vůbec se mu neda­ří pro­dat výji­meč­nost tohle cha­rak­te­ru a ta role mu pros­tě nese­dí. A není to sku­teč­ně jenom o tom, že v násle­du­jí­cích letech před­ve­dou Anthony Hopkins a Mads Mikkelsen v této roli herec­ké vrchol­né kon­cer­ty.

V Červeném dra­ko­vi ale není Hannibal Lecktor Grahamovým pro­tiv­ní­kem. Tím je Francis Dollarhyde, při­čemž podá­ní Toma Noonana je v pod­sta­tě stej­ně tak nevý­raz­né jako Coxovo podá­ní Lecktora. Harrisovi se vždy poda­ři­lo vytvo­řit napros­to zají­ma­vé séri­o­vé vra­hy, při­čemž kro­mě Hannibala Lecktera a Buffalo Billa prá­vě Dolarhydea. A prá­vě Mannův Červený drak se vůbec nepo­da­ří pro­dat výji­meč­nost těch postav. Stejně jako Lecktor je Dollarhyde pros­tě šíle­ný vrah, kte­rý v sobě nemá nic navíc. Přitom prá­vě zpra­co­vá­ní s Hopkinsem nebo poz­dě­ji i seri­ál s Madsem Mikkelsenem v hlav­ní roli doká­zal tu kom­plex­nost a chyt­rost Harrisových knih pro­dat napros­to skvě­le. Mannův Červený drak v tomhle ohle­du selhá­vá a i pro­to pro mě před­sta­vu­je vylo­že­né zkla­má­ní, kte­ré je zapří­če­né dost mož­ná i pro­to, že fil­my s Hopkinsem nasa­di­li pros­tě lať­ku vyso­ko.

Mannův pří­stup k téhle lát­ce pros­tě nefun­gu­je a v tom­to ohle­du do vel­ké míry selhá­vá na samot­né čáře. Přece jen se mu někdy dob­ře vybu­do­vat něja­kou atmo­sfé­ru, pořád ten­to film vyni­ká vrchol­nou vizu­ál­ní strán­kou, ale celé je to jed­no. Protože to celé je pros­tě tuc­to­vá kri­mi­nál­ka, kte­rá v sobě nemá nic navíc. Což je o to smut­něj­ší, že se může opřít prá­vě o Harrisův román. A ta hud­ba, kte­rá k tomu hra­je je vylo­že­ně pří­šer­ná.

Existuje spous­tu pád­ných důvo­dů, proč původ­ní Červený drak zapa­dl. Přitom pořád sku­teč­ně není špat­ný a mini­mál­ně vizu­ál­ní strán­ka, už teh­dy Mannovo tvůr­čí kva­li­ty a jeho pří­stup k lát­ce ten­to film děla­jí ale­spoň tro­chu zají­ma­vým. Jenomže tu pořád je ten otřes­ný cas­ting a pře­de­vším napros­to zabi­tý poten­ci­ál, kte­rý teh­dy spous­tu fil­mo­vým divá­kům nepřed­sta­vil Hannibala Lectera v tom nej­lep­ším svět­le. Jenomže pak při­šel rok 1991 a Mlčení jeh­ňá­tek. A všich­ni víme, jak vel­kou fil­mo­vou pec­ku teh­dy Jonathan Damme daro­val svě­tu......

Trailer:

Verdikt: 3 z 5


Photo © De Laurentiis Entertainment Group


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Věc21. dubna 2022 Věc Věc je americký sci-fi horor z roku 1982, který natočil John Carpenter podle scénáře Billa Lancastera. Film byl natočen podle novely Johna W. Campbella Jr. z roku 1938 Kdo tam jde? a […] Posted in Speciály
  • Pravda o Statečném srdci24. února 2022 Pravda o Statečném srdci „Historii píšou ti, kteří navlékají hrdinům oprátku,“ sděluje vypravěč na úvod a zajišťuje si tak alibi pro příští minuty. Mel Gibson, v pětadevadesátém roce už několik let hollywoodská […] Posted in Zajímavosti
  • Zodiac10. listopadu 2021 Zodiac Chce to mimořádný talent, abyste dokázali udržet pozornost diváků po celou dobu stošedesátiminutové podívané, která navíc nebude mít konec v typickém (hollywoodském) slova smyslu. Fincher […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tváří v tvář - John Travolta vs. Nicolas Cage10. listopadu 2021 Tváří v tvář - John Travolta vs. Nicolas Cage Hned na začátku Face/Off jsem si uvědomil, že něco je zásadně jinak, a podle synchronních nádechů a výdechů publika jsem nebyl sám. Naprosto úchvatná, agresivní kamera a střih nás ženou do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Propast5. listopadu 2021 Propast Propast je americký vědeckofantastický film z roku 1989, který napsal a režíroval James Cameron a ve kterém hrají Ed Harris, Mary Elizabeth Mastrantonio a Michael Biehn. Když se v Karibiku […] Posted in Speciály
  • Total Recall (1990) - Originál je prostě originál a v případě snímku "Total Recall" to platí dvojnásob.6. října 2021 Total Recall (1990) - Originál je prostě originál a v případě snímku "Total Recall" to platí dvojnásob. Remake z roku 2012 mu nesahá po kotníky. Arnold Schwarzenegger má na svém kontě pěkných pár zářezů, čímž myslím filmy, které rozhodně stojí za to. Nikdo by nepochyboval o tom, že mezi […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rambo: První krev17. září 2021 Rambo: První krev Rambo: První krev (známý také pod názvem Rambo: First Blood) je americký akční film z roku 1982, který režíroval Ted Kotcheff a na scénáři se podílel Sylvester Stallone, který si také […] Posted in Speciály
  • Jednej správně1. července 2021 Jednej správně Roznašeč pizzy Mookie (Spike Lee) si v převážně černošské čtvrti našel práci u Itala Sala (Danny Aiello). Průběh všedních letních dní začne stále více narušovat jeden ze Salových synků - […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rallye smrti - Rychle a zběsile dle Paula W.S. Andersona25. března 2021 Rallye smrti - Rychle a zběsile dle Paula W.S. Andersona Film začíná slovy: „Americká ekonomika se zhroutila.“ Po současné světové ekonomické krizi by se tato hláška dala označit za prorocká slova, ale žádnou sofistikovanou studii budoucnosti […] Posted in Retro filmové recenze
  • Cesta do Ameriky 2 - Některé filmy by neměly mít pokračování!6. března 2021 Cesta do Ameriky 2 - Některé filmy by neměly mít pokračování! Po mnoha letech se musí vládce Akeem (Eddie Murphy) vrátit zpět do Ameriky, protože zjišťuje, že tam po sobě zanechal syna Lavella (Jermaine Fowler). Je tedy načase po tak dlouhém […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,05314 s | počet dotazů: 245 | paměť: 56851 KB. | 02.07.2022 - 16:01:38