Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Červený adresář – pod každým písmenem se skrývá příběh

Červený adresář – pod každým písmenem se skrývá příběh

Adresar
Adresar

Hledáte román, kte­rý pře­čte­te jed­ním dechem? Chcete zažít čte­ní, kte­ré vás jen tak nepus­tí a nechá­vá vás chlad­ným? Román Červený adre­sář v edi­ci svě­to­vý best­seller vás roz­hod­ně pohl­tí, tak jako mě. 

Píše se tok 1928 a dese­ti­le­tá Doris dostá­vá od své­ho milo­va­né­ho tatín­ka čer­ve­ný adre­sář. Ten záhy umí­rá na banál­ní otra­vu krve Její srdíč­ko zazna­me­ná prv­ní šrá­my. A to pak bez­počtukrát. Kdy se její život potý­ká z mno­ha neú­spě­chy, nena­pl­ně­nou lás­kou s Allanem Smithem, se kte­rým se něko­li­krát setká, veli­ce po něm tou­ží, píší si spo­lu dopi­sy. Allan se jí dlou­hou dobu neo­zve. Dozvídá se, že je žena­tý a má děti. Doris je 96 let a má od roku 1928 čer­ve­ný adre­sář, kte­rý začne plnit jmé­ny a jejich pří­běhy, postup­ně ti, kte­ří zemře­li začne škr­tat. Jenny, její pra­ne­teř, o kte­rou se sta­ra­la, když její mat­ka Elise bra­la dro­gy, je s ní v kon­tak­tu. Doris je upou­tá­na na lůž­ko a musí ležet v nemoc­ni­ci ve Stockholmu. Jenny se za ní vydá i se svou dce­rou Tyrou a strá­ví s ní posled­ní dny živo­ta. Jenny v jejím bytě nalez­ne sta­ré kra­bi­ce, bed­ny s foto­gra­fie­mi a dopi­sy. Díky nim se zro­dí nád­her­ný pří­běh o nena­pl­ně­né lás­ce, přá­tel­ství, nebez­pe­čí, smut­ku a odlou­če­ní, sla­bos­ti i víře. V adre­sá­ři se stře­tá­va­jí dva svě­ty. Jeden v Paříži a dru­hý v New Yorku. V jed­nom muž­ském jmé­ně se totiž skrý­vá lás­ka a bolest. Už tolik let.. Zemřel Allan? Žije? Potká se Doris se svým milo­va­ným?

Román Červený adre­sář jsem pře­čet­la jed­ním dechem. Vím, že ve mně bude roz­hod­ně dlou­ho dozní­vat. Místy někdy až drs­né vyprá­vě­ní, co vše si ve svém živo­tě za 96 let Doris pro­ži­la je napros­to fas­ci­nu­jí­cí. Tolik boles­ti, stras­tí i nena­pl­ně­né lás­ky je na jeden život oprav­du mno­ho. I když byl děj stří­da­vě v New Yorku či Paříži, v sou­čas­nos­ti v nemoc­ni­ci i v minu­los­ti, veli­ce dob­ře jsem se ori­en­to­va­la a nemě­la jsem pro­blém se do děje začíst. U někte­rých kní­žek s tím mám potí­že. V Červeném adre­sá­ři jsem toto neza­ži­la. Naprosto mě pří­běh pohl­til. Je plný přá­tel­ství, nena­pl­ně­né lás­ky, dob­ro­druž­ství, odlou­če­ní i sla­bos­ti. To co má ten pra­vý román mít. Určitě bych ho dopo­ru­či­la všem, co si mys­lí, že jejich život je nud­ný a fád­ní. Doris vás nene­chá jen tak nic nedě­lat a při­nu­tí vás o svém živo­tě pře­mýš­let a něco s ním udě­lat.

Sofia Lunbergová, novi­nář­ka, edi­tor­ka, roz­če­ři­la vody skan­di­náv­ské belet­rie krát­ce poté, co její debut Červený adre­sář vyšel. Je jed­nou z těch knih , o kte­ré má čte­nář potře­bu podě­lit se ostat­ní­mi, zane­chá­vá totiž sto­py na duši. Působivý román neu­šel pozor­nos­ti ani zahra­ni­čí a v krát­ké době byl pro­dán do tři­ce­ti zemí.

Autor: Sofia Lunbergová

Žánr: román pro ženy, edi­ce svě­to­vý Bestseller

Vydáno: 2018 , Euromedia Group, a.s. - Ikar,  Praha

Počet stran: 288

Vazba kni­hy: pev­ná s pře­ba­lem

ISBN: 978-80-249-3694-9.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,61148 s | počet dotazů: 249 | paměť: 56694 KB. | 02.07.2022 - 04:15:42