Kritiky.cz > Filmové premiéry > Červencové premiéry

Červencové premiéry

I v čer­ven­ci je pro fil­mo­vé fan­dy při­pra­ve­no mno­ho fil­mů, ten­to­krát tři­náct a mezi nimi jsou tako­vé skvos­ty jako Hodiny, Charlieho andíl­ci a jiné...

3.7. Plnou parou vzad! (Boat Trip)
   Vypadalo to na báječ­nou prázd­ni­no­vou ces­tu po Karibiku, ale uka­zu­je se, že spo­lu­ces­tu­jí­cí nejsou úpl­ně stan­dard­ní výlet­ní­ci.
Ještě, že je tu švéd­ský biki­ni team…

3.7. Zkurvená exis­ten­ce (The Last Minute)
   Ručička ukra­ju­je tvůj pří­děl času na tomhle svě­tě a ty pořád pat­říš k průměru…Ale Billyho (Stephen Dorf) to vůbec nepá­lí. Je mla­dý, talen­to­va­ný, při­taž­li­vý. Patří mu budouc­nost. Jeho úsměv září z titul­ních stran lon­dýn­ské­ho bul­vá­ru. Nonkonformní večír­ky, luxus­ní dro­gy, dra­hé pro­sti­tut­ky, znač­ko­ví šéfo­vé….

10.7. Město bohů (Cidade de Deus)
   Válka dět­ských gan­gů, chlad­no­krev­né zabí­je­ní nebo jak se stát krá­lem dea­le­rů drog? Tvrdá rea­li­ta…

10.7. Hulk (The Hulk)
   Bruce Banner, vědec kaž­dým cou­lem, má všech­ny důvo­dy ke zlos­ti na své nad­ří­ze­né.
Jeho pře­vrat­ná vědec­ká prá­ce, kte­rá změ­ni­la pohled na mož­nos­ti gene­tic­ké tech­no­lo­gie, je zapo­me­nu­tou a pro její­ho auto­ra stá­le boles­ti­vou minu­los­tí. Jen Betty Rossová, skvě­lá spo­lu­pra­cov­ni­ce a někdej­ší pří­tel­ky­ně, se sna­ží uchrá­nit ho před dal­ší­mi stře­ty a kon­flik­ty. Stala se totiž svěd­kem neú­spěš­né­ho poku­su, kdy Bruce, ve sna­ze zabrá­nit explo­zi a zachrá­nit holý život, byl vysta­ven smr­tel­né dáv­ce záře­ní gama. Zdánlivě se nic nesta­lo, ale jed­no­ho dne opus­ti­lo Bruceho labo­ra­toř obrov­ské mon­strum. Svalovec zná­mý jako Hulk,
kte­rý za sebou zane­chal jen trosky. Je nebez­peč­ný lidem, ale i celé­mu svě­tu. Armáda a její arze­nál jsou uve­de­ny do sta­vu nej­vyš­ší poho­to­vos­ti. Betty tuší sou­vis­los­ti, ale ve svém boji o záchra­nu zele­né­ho gigan­ta i blíz­ké­ho člo­vě­ka je téměř osa­mě­lá.

10.7. Pavučina snů (Dreamcatcher)
   Čtyři přá­te­lé z mlá­dí se vypra­ví do své oblí­be­né chat­ky v  lesích. Bezstarostné časy, kte­ré tam kdy­si pro­ží­va­li jsou dáv­no pryč a tak má kaž­dý z nich za sebou něja­kou tu život­ní pro­hru. V této situ­a­ci nara­zí upro­střed pus­ti­ny na šíle­né­ho plu­kov­ní­ka Abrahama Curtisse (Morgan Freeman) a aby pro­blé­mů neby­lo málo, strh­ne se sně­ho­vá bou­ře. Řádění živlů s sebou při­ne­se mno­hem vět­ší nebez­pe­čí. Objeví se totiž cosi, co je schop­né ovlá­dat jejich moz­ky a tak je čtve­ři­ce našich přá­tel vysta­ve­na hrůze, kte­rou ješ­tě nepo­zna­li. Hrůze, kte­rá je poštve jed­no­ho pro­ti dru­hé­mu …

17.7. Charlieho andíl­ci: Na plný pec­ky (Charlie„s Angels: Full Throttle)
   ... v tom­to pokra­čo­vá­ní se v prů­bě­hu boje se zlo­či­nem andíl­ci potý­ka­jí s osob­ní­mi pro­blémy. „Navléknou se do svých úžas­ných oble­ků, vyda­jí se na taj­nou misi a všem nako­pou zadek. V jejich sou­kro­mých živo­tech ale není ani zda­le­ka vše tak ide­ál­ní,...“

17.7. Strach a chvě­ní (Stupeur et trem­ble­ments)
    Sofistikovaná kome­die Alaina Corneau vyprá­ví auto­bi­o­gra­fic­ký pří­běh spi­so­va­tel­ky Amélie Nothomb, jejíž kni­ha se sta­la nej­lé­pe pro­dá­va­nou nove­lou ve Francii.Romanticky sní­cí mla­dá Francozska se navra­cí do Japonska - země své­ho naro­ze­ní - aby nalez­la sebe sama v pro nás tolik zád­had­ném a absur­ním svě­tě Japonského obcho­du.

18.7. Pod pís­kem (Sous le sable)
   ???

24.7. Sexuální rekon­struk­ce (Shape of Things)
    Rachel Weiszovou může­te znát z fil­mů jako Sestřička Betty, Mumie, nebo Jak na věc. Paul Rudd si zahrál hlav­ní roli v Pravidlech moštár­ny. Oba se teď osu­do­vě setka­li ve fil­mu reži­sé­ra Neila LaButea s pří­znač­ným názvem SEXUÁLNÍ REKONSTRUKCE. Studentka umě­lec­ké ško­ly Evelyn hle­dá vhod­ný objekt pro své zásad­ní umě­lec­ké dílo, kte­rým chce zakon­čit svá stu­dia. Tím objek­tem má být prů­měr­ně vyhlí­že­jí­cí muž. Přesně tak vypa­dá Adam, stu­dent, kte­ré­ho Evelyn potká, jak si při­vy­dě­lá­vá v muzeu jako hlí­dač v uni­for­mě. Adam se oka­mži­tě do Evelyn zami­lu­je a jeden ze způ­sobů, jak být Evelyn nablíz­ku je při­stou­pit na její návrh. Adam se stá­vá objek­tem šoku­jí­cí­ho umě­lec­ké­ho poku­su, kte­rý má z  něho uči­nit doko­na­lé­ho muže.

24.7. Štvanec (The Hunted)
   Kosovo 1999. Albánští civi­lis­té jsou vysta­ve­ni kru­tos­tem srb­ských vojá­ků. Americké taj­né jed­not­ky se blí­ží. Jeden z ame­ric­kých vojá­ků Aaron Hallam (Benicio Del Toro) v tros­kách zni­če­né­ho domu zne­škod­ní srb­ské­ho důstoj­ní­ka. Je vyzna­me­nán Stříbrnou hvězdou, ale jeho čin jej pro­ná­sle­du­je jako noč­ní můra.
Po letech se jako stráž­ce ore­gon­ské divo­či­ny dosta­ne do kon­flik­tu s lov­ci, kte­ří se vyda­li na jele­ny s ostře­lo­vač­ským arse­ná­lem. Ti po něm začnou stří­let, ale pro­ti vycvi­če­né­mu zabi­já­ku nema­jí šan­ci. Aaron po nich sko­čí jako šel­ma a zabi­je je. Nejsou to ale jeho jedi­né obě­ti. Další dva lov­ci našli z jeho rukou smrt. Zvláštní agent­ka FBI Abby Durrelle (Connie Nielsen) se zou­fa­le sna­ží vra­ha vypá­t­rat. Povolává jedi­né­ho muže, kte­rý by jí mohl pomo­ci: poru­čí­ka ve výsluž­bě Bonhama (Tommy Lee Jones). Ten se sna­ží zapo­me­nout na svou minu­lost, kdy učil vojá­ky zabí­jet, a odmí­tá. Když ale uvi­dí foto­gra­fie obě­tí, pocho­pí, že zabí­jel jeho nej­lep­ší žák, a že tedy i on sám má odpo­věd­nost. Aaron je zatčen, ale z vaz­by ho vyda­jí taj­ným agen­tům: zná pří­liš mno­ho tajem­ství a nesmí pro­mlu­vit. Dřív, než ho agen­ti sta­čí nechat „zmi­zet“, jim však zmi­zí sám. FBI nasa­dí dal­ší agen­ty, ale váleč­ný vete­rán Bonham trvá na tom, aby pro­ná­sle­do­vá­ní necha­li jen na něm.

24.7. Zločin otce Amara (El Crimen del pad­re Amaro)
    Čtyřiadvacetiletý Otec Amaro (Gael Garcia Bernal), kte­rý byl nedáv­no vysvě­cen na kně­ze, je vyslán do malé far­nos­ti v mexic­kém měs­tě Los Reyes, aby zde vypo­má­hal stár­nou­cí­mu Otci Benitovi (Sancho Gracia). Benito, kte­rý se stal neod­mys­li­tel­nou sou­čás­tí kos­te­la i zdej­ší komu­ni­ty, vítá Amara v novém živo­tě, plném dosud nepo­zna­ných zkou­šek. Po svém pří­jez­du do Los Reyes se cti­žá­dosti­vý Otec Amaro setká­vá s Amelií (Ana Claudia Talancon), krás­nou šest­nác­ti­le­tou dív­kou, jejíž zbož­nost se brzy začne neza­dr­ži­tel­ně pro­plé­tat se vzrůs­ta­jí­cí náklon­nos­tí k nové­mu kně­zi. Amelia se brzy vydá­vá ve sto­pách své mat­ky Sanjuanery, kte­rá měla dlou­ho­do­bý milost­ný poměr s Otcem Benitem.
Amaro brzy zjiš­ťu­je, že korup­ce a cír­kev jsou v Los Reyes vel­mi úzce pro­vá­zá­ny. Během výstav­by nové­ho zdra­vot­ní­ho stře­dis­ka při­jí­mal Otec Benito finanč­ní pomoc od oblast­ní­ho dro­go­vé­ho baro­na a Otec Natalio (Damian Alcazar), dal­ší kněz v  diecé­zi, je pode­zří­ván z pod­po­ry par­ty­zán­ských jed­no­tek, pře­bý­va­jí­cích v horách. Tyto pro­hřeš­ky jsou odha­le­ny v novi­no­vém člán­ku, jehož auto­rem je žár­li­vý Ameliin cti­tel, nyní redak­tor pres­tiž­ních novin, a měs­to zasáh­ne vel­ký skan­dál. Diecéze s pou­ži­tím své­ho sil­né­ho poli­tic­ké­ho vli­vu při­nu­tí novi­ny k odvo­lá­ní všech zve­řej­ně­ných tvr­ze­ní.
Mezitím Amelia a Otec Amaro pro­pad­nou vzá­jem­né lás­ce a navá­ží váš­ni­vý sexu­ál­ní vztah. Amelia jej žádá, aby opus­til cír­kev a uza­vřel s ní man­žel­ský sva­zek, ale pobyt v Los Reyes Amarovi ote­vřel oči a uká­zal mu, jaké pří­le­ži­tos­ti ský­tá moc církve pro mla­dé­ho ambi­ci­óz­ní­ho kně­ze. Okolnosti se stá­va­jí stá­le kom­pli­ko­va­něj­ší­mi a zdi oko­lo Otce Amara se začí­na­jí hrou­tit. Uvnitř jeho mys­li zuří boj mezi vírou v boha a těles­nou rozko­ší. Dřív nebo poz­dě­ji musí najít sílu k roz­hod­nu­tí, kte­rou život­ní ces­tu si zvo­lí.

24.7. A Man Apart (A Man Apart)
   ???

31.7. Hodiny (The Hours)
    Nový film reži­sé­ra Stephena Daldryho (Billy Elliot). Příběh tří žen v růz­ných dobách, jejichž osu­dy jsou spo­je­ny s díly Virginie Woolfové…  Film zís­kal 2 Zlaté glo­by a Oscara  za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon pro Nicole Kidman.

  • Hulk - preview4. července 2003 Hulk - preview Nevím, kdo jsem. Nevím, jak jsem vznikl. Vím jen, že mě nebudete mít rádi, až se rozzlobím.Bruce Banner, vědec každým coulem, má všechny důvody ke zlosti na své nadřízené. Jeho převratná […] Posted in Filmové premiéry
  • Kill Bill27. srpna 2003 Kill Bill Dvoudílný filmový skvost od Quentina Tarantina. V poslední době se nám kvalitní akce nedostávalo zrovna v množství, které by mi vyhovovalo. Jinak řečeno, akční zábava začala […] Posted in Filmové premiéry
  • Rogue One: Star Wars Story14. prosince 2016 Rogue One: Star Wars Story Tak přináším první dojem z novinářské projekce. Myslím, že by se neměli značky (Harry Potter i Star Wars) ždímat pořád. Mezidíl mezi 3. a 4. epizodou patří mezi nejhorší díl. Jsou na něm […] Posted in Filmové premiéry
  • Film Masaryk bude uveden mimořádně mezi Vánocem v pražské Lucerně16. prosince 2016 Film Masaryk bude uveden mimořádně mezi Vánocem v pražské Lucerně Nový snímek režiséra Julia Ševčíka MASARYK, věnovaný jednomu životnímu období diplomata a politika Jana Masaryka vstoupí do kin 9. března 2017, kam jej doprovodí nová verze plakátu s […] Posted in Filmové premiéry
  • Premiéra „MICHAEL JACKSON'S THIS IS IT“30. října 2009 Premiéra „MICHAEL JACKSON'S THIS IS IT“ Světová premiéra filmu proběhla v úterý 27. října v 18.00 hodin místního času v Los Angeles v Nokia Theatre L.A. LIVE. Tato slavnostní akce byla současně zahajovacím aktem pro více než 25 […] Posted in Filmové premiéry
  • Král Artuš19. srpna 2004 Král Artuš Historikové si po staletí mysleli, že je král Artuš pouze mýtem, avšak tato legenda byla založena na skutečném hrdinovi, jehož život byl rozvrácen vnitřním bojem mezi osobními ambicemi a […] Posted in Filmové premiéry
  • Premiéry v kinech od 25. 2. 201625. února 2016 Premiéry v kinech od 25. 2. 2016 Dneska má v kinech premiéru celkem pět filmů. Pohádka, filmová klasika a samozřejmě další americký Blockbuster. Osm a půl V tomto významném díle F. Felliniho, které je považováno za […] Posted in Filmové premiéry
  • DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA19. února 2014 DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA Pan Peabody je nejdokonalejší pes na světě a společně se svým nezbedným synkem Shermanem používá stroj času nazývaný ČASOMAT, aby společně zažili neskutečná dobrodružství, která si člověk […] Posted in Filmové premiéry
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
  • Gangy v New Yorku - preview21. dubna 2003 Gangy v New Yorku - preview Film Martina Scorseseho Gangy New Yorku se odehrává v 60. letech Duch Ameriky se zrodil v ulicích. premiéra: 1. 5. 2003 originální název: Gangs of New York […] Posted in Filmové premiéry

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...