Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Červencové premiéry

Červencové premiéry

I v čer­ven­ci je pro fil­mo­vé fan­dy při­pra­ve­no mno­ho fil­mů, ten­to­krát tři­náct a mezi nimi jsou tako­vé skvos­ty jako Hodiny, Charlieho andíl­ci a jiné...

3.7. Plnou parou vzad! (Boat Trip)
   Vypadalo to na báječ­nou prázd­ni­no­vou ces­tu po Karibiku, ale uka­zu­je se, že spo­lu­ces­tu­jí­cí nejsou úpl­ně stan­dard­ní výlet­ní­ci.
Ještě, že je tu švéd­ský biki­ni team…

3.7. Zkurvená exis­ten­ce (The Last Minute)
   Ručička ukra­ju­je tvůj pří­děl času na tomhle svě­tě a ty pořád pat­říš k průměru…Ale Billyho (Stephen Dorf) to vůbec nepá­lí. Je mla­dý, talen­to­va­ný, při­taž­li­vý. Patří mu budouc­nost. Jeho úsměv září z titul­ních stran lon­dýn­ské­ho bul­vá­ru. Nonkonformní večír­ky, luxus­ní dro­gy, dra­hé pro­sti­tut­ky, znač­ko­ví šéfo­vé….

10.7. Město bohů (Cidade de Deus)
   Válka dět­ských gan­gů, chlad­no­krev­né zabí­je­ní nebo jak se stát krá­lem dea­le­rů drog? Tvrdá rea­li­ta…

10.7. Hulk (The Hulk)
   Bruce Banner, vědec kaž­dým cou­lem, má všech­ny důvo­dy ke zlos­ti na své nad­ří­ze­né.
Jeho pře­vrat­ná vědec­ká prá­ce, kte­rá změ­ni­la pohled na mož­nos­ti gene­tic­ké tech­no­lo­gie, je zapo­me­nu­tou a pro její­ho auto­ra stá­le boles­ti­vou minu­los­tí. Jen Betty Rossová, skvě­lá spo­lu­pra­cov­ni­ce a někdej­ší pří­tel­ky­ně, se sna­ží uchrá­nit ho před dal­ší­mi stře­ty a kon­flik­ty. Stala se totiž svěd­kem neú­spěš­né­ho poku­su, kdy Bruce, ve sna­ze zabrá­nit explo­zi a zachrá­nit holý život, byl vysta­ven smr­tel­né dáv­ce záře­ní gama. Zdánlivě se nic nesta­lo, ale jed­no­ho dne opus­ti­lo Bruceho labo­ra­toř obrov­ské mon­strum. Svalovec zná­mý jako Hulk,
kte­rý za sebou zane­chal jen trosky. Je nebez­peč­ný lidem, ale i celé­mu svě­tu. Armáda a její arze­nál jsou uve­de­ny do sta­vu nej­vyš­ší poho­to­vos­ti. Betty tuší sou­vis­los­ti, ale ve svém boji o záchra­nu zele­né­ho gigan­ta i blíz­ké­ho člo­vě­ka je téměř osa­mě­lá.

10.7. Pavučina snů (Dreamcatcher)
   Čtyři přá­te­lé z mlá­dí se vypra­ví do své oblí­be­né chat­ky v  lesích. Bezstarostné časy, kte­ré tam kdy­si pro­ží­va­li jsou dáv­no pryč a tak má kaž­dý z nich za sebou něja­kou tu život­ní pro­hru. V této situ­a­ci nara­zí upro­střed pus­ti­ny na šíle­né­ho plu­kov­ní­ka Abrahama Curtisse (Morgan Freeman) a aby pro­blé­mů neby­lo málo, strh­ne se sně­ho­vá bou­ře. Řádění živlů s sebou při­ne­se mno­hem vět­ší nebez­pe­čí. Objeví se totiž cosi, co je schop­né ovlá­dat jejich moz­ky a tak je čtve­ři­ce našich přá­tel vysta­ve­na hrůze, kte­rou ješ­tě nepo­zna­li. Hrůze, kte­rá je poštve jed­no­ho pro­ti dru­hé­mu …

17.7. Charlieho andíl­ci: Na plný pec­ky (Charlie„s Angels: Full Throttle)
   ... v tom­to pokra­čo­vá­ní se v prů­bě­hu boje se zlo­či­nem andíl­ci potý­ka­jí s osob­ní­mi pro­blémy. „Navléknou se do svých úžas­ných oble­ků, vyda­jí se na taj­nou misi a všem nako­pou zadek. V jejich sou­kro­mých živo­tech ale není ani zda­le­ka vše tak ide­ál­ní,...“

17.7. Strach a chvě­ní (Stupeur et trem­ble­ments)
    Sofistikovaná kome­die Alaina Corneau vyprá­ví auto­bi­o­gra­fic­ký pří­běh spi­so­va­tel­ky Amélie Nothomb, jejíž kni­ha se sta­la nej­lé­pe pro­dá­va­nou nove­lou ve Francii.Romanticky sní­cí mla­dá Francozska se navra­cí do Japonska - země své­ho naro­ze­ní - aby nalez­la sebe sama v pro nás tolik zád­had­ném a absur­ním svě­tě Japonského obcho­du.

18.7. Pod pís­kem (Sous le sable)
   ???

24.7. Sexuální rekon­struk­ce (Shape of Things)
    Rachel Weiszovou může­te znát z fil­mů jako Sestřička Betty, Mumie, nebo Jak na věc. Paul Rudd si zahrál hlav­ní roli v Pravidlech moštár­ny. Oba se teď osu­do­vě setka­li ve fil­mu reži­sé­ra Neila LaButea s pří­znač­ným názvem SEXUÁLNÍ REKONSTRUKCE. Studentka umě­lec­ké ško­ly Evelyn hle­dá vhod­ný objekt pro své zásad­ní umě­lec­ké dílo, kte­rým chce zakon­čit svá stu­dia. Tím objek­tem má být prů­měr­ně vyhlí­že­jí­cí muž. Přesně tak vypa­dá Adam, stu­dent, kte­ré­ho Evelyn potká, jak si při­vy­dě­lá­vá v muzeu jako hlí­dač v uni­for­mě. Adam se oka­mži­tě do Evelyn zami­lu­je a jeden ze způ­sobů, jak být Evelyn nablíz­ku je při­stou­pit na její návrh. Adam se stá­vá objek­tem šoku­jí­cí­ho umě­lec­ké­ho poku­su, kte­rý má z  něho uči­nit doko­na­lé­ho muže.

24.7. Štvanec (The Hunted)
   Kosovo 1999. Albánští civi­lis­té jsou vysta­ve­ni kru­tos­tem srb­ských vojá­ků. Americké taj­né jed­not­ky se blí­ží. Jeden z ame­ric­kých vojá­ků Aaron Hallam (Benicio Del Toro) v tros­kách zni­če­né­ho domu zne­škod­ní srb­ské­ho důstoj­ní­ka. Je vyzna­me­nán Stříbrnou hvězdou, ale jeho čin jej pro­ná­sle­du­je jako noč­ní můra.
Po letech se jako stráž­ce ore­gon­ské divo­či­ny dosta­ne do kon­flik­tu s lov­ci, kte­ří se vyda­li na jele­ny s ostře­lo­vač­ským arse­ná­lem. Ti po něm začnou stří­let, ale pro­ti vycvi­če­né­mu zabi­já­ku nema­jí šan­ci. Aaron po nich sko­čí jako šel­ma a zabi­je je. Nejsou to ale jeho jedi­né obě­ti. Další dva lov­ci našli z jeho rukou smrt. Zvláštní agent­ka FBI Abby Durrelle (Connie Nielsen) se zou­fa­le sna­ží vra­ha vypá­t­rat. Povolává jedi­né­ho muže, kte­rý by jí mohl pomo­ci: poru­čí­ka ve výsluž­bě Bonhama (Tommy Lee Jones). Ten se sna­ží zapo­me­nout na svou minu­lost, kdy učil vojá­ky zabí­jet, a odmí­tá. Když ale uvi­dí foto­gra­fie obě­tí, pocho­pí, že zabí­jel jeho nej­lep­ší žák, a že tedy i on sám má odpo­věd­nost. Aaron je zatčen, ale z vaz­by ho vyda­jí taj­ným agen­tům: zná pří­liš mno­ho tajem­ství a nesmí pro­mlu­vit. Dřív, než ho agen­ti sta­čí nechat „zmi­zet“, jim však zmi­zí sám. FBI nasa­dí dal­ší agen­ty, ale váleč­ný vete­rán Bonham trvá na tom, aby pro­ná­sle­do­vá­ní necha­li jen na něm.

24.7. Zločin otce Amara (El Crimen del pad­re Amaro)
    Čtyřiadvacetiletý Otec Amaro (Gael Garcia Bernal), kte­rý byl nedáv­no vysvě­cen na kně­ze, je vyslán do malé far­nos­ti v mexic­kém měs­tě Los Reyes, aby zde vypo­má­hal stár­nou­cí­mu Otci Benitovi (Sancho Gracia). Benito, kte­rý se stal neod­mys­li­tel­nou sou­čás­tí kos­te­la i zdej­ší komu­ni­ty, vítá Amara v novém živo­tě, plném dosud nepo­zna­ných zkou­šek. Po svém pří­jez­du do Los Reyes se cti­žá­dosti­vý Otec Amaro setká­vá s Amelií (Ana Claudia Talancon), krás­nou šest­nác­ti­le­tou dív­kou, jejíž zbož­nost se brzy začne neza­dr­ži­tel­ně pro­plé­tat se vzrůs­ta­jí­cí náklon­nos­tí k nové­mu kně­zi. Amelia se brzy vydá­vá ve sto­pách své mat­ky Sanjuanery, kte­rá měla dlou­ho­do­bý milost­ný poměr s Otcem Benitem.
Amaro brzy zjiš­ťu­je, že korup­ce a cír­kev jsou v Los Reyes vel­mi úzce pro­vá­zá­ny. Během výstav­by nové­ho zdra­vot­ní­ho stře­dis­ka při­jí­mal Otec Benito finanč­ní pomoc od oblast­ní­ho dro­go­vé­ho baro­na a Otec Natalio (Damian Alcazar), dal­ší kněz v  diecé­zi, je pode­zří­ván z pod­po­ry par­ty­zán­ských jed­no­tek, pře­bý­va­jí­cích v horách. Tyto pro­hřeš­ky jsou odha­le­ny v novi­no­vém člán­ku, jehož auto­rem je žár­li­vý Ameliin cti­tel, nyní redak­tor pres­tiž­ních novin, a měs­to zasáh­ne vel­ký skan­dál. Diecéze s pou­ži­tím své­ho sil­né­ho poli­tic­ké­ho vli­vu při­nu­tí novi­ny k odvo­lá­ní všech zve­řej­ně­ných tvr­ze­ní.
Mezitím Amelia a Otec Amaro pro­pad­nou vzá­jem­né lás­ce a navá­ží váš­ni­vý sexu­ál­ní vztah. Amelia jej žádá, aby opus­til cír­kev a uza­vřel s ní man­žel­ský sva­zek, ale pobyt v Los Reyes Amarovi ote­vřel oči a uká­zal mu, jaké pří­le­ži­tos­ti ský­tá moc církve pro mla­dé­ho ambi­ci­óz­ní­ho kně­ze. Okolnosti se stá­va­jí stá­le kom­pli­ko­va­něj­ší­mi a zdi oko­lo Otce Amara se začí­na­jí hrou­tit. Uvnitř jeho mys­li zuří boj mezi vírou v boha a těles­nou rozko­ší. Dřív nebo poz­dě­ji musí najít sílu k roz­hod­nu­tí, kte­rou život­ní ces­tu si zvo­lí.

24.7. A Man Apart (A Man Apart)
   ???

31.7. Hodiny (The Hours)
    Nový film reži­sé­ra Stephena Daldryho (Billy Elliot). Příběh tří žen v růz­ných dobách, jejichž osu­dy jsou spo­je­ny s díly Virginie Woolfové…  Film zís­kal 2 Zlaté glo­by a Oscara  za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon pro Nicole Kidman.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,42892 s | počet dotazů: 231 | paměť: 55812 KB. | 22.05.2022 - 03:31:51