Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Červencové premiéry

Červencové premiéry

Hejdi

V čer­ven­ci nás čeká 12 nových fil­mů. V prv­ní půl­ce prázd­nin bude­te mít na co kou­kat. Mezi vyvo­le­ný­mi jsou Krotitelé duchů, Jason Bourne, Tarzan a mno­ho dal­ších kva­lit­ních (i méně) fil­mů.

·         7. čer­ve­nec 2016             Legenda o Tarzanovi
Již mno­ho let uply­nu­lo od doby, kdy Tarzan (Alexander Skarsgård) zamě­nil život v afric­ké džun­g­li za život boha­té­ho Johna Claytona III, Lorda Greystoka, po boku své milo­va­né man­žel­ky Jane (Margot Robbie). Nyní je vyslán zpět do Konga jako obchod­ní emi­sar par­la­men­tu, aniž by tušil, že má sehrát roli pěšá­ka ve smr­tel­ně nebez­peč­né hře cham­ti­vos­ti a pomsty bel­gic­ké­ho kapi­tá­na Leona Roma (Christoph Waltz). Ale lidé sto­jí­cí za vra­žed­ným spik­nu­tím vůbec netu­ší, s kým mají tu čest.

·         7. čer­ve­nec 2016             Očista: Volební rok
Senátorka Charlene Roanová (Elizabeth Mitchell) má k odpo­ru vůči očis­tě pád­ný důvod, před lety jí padla za oběť celá její rodi­na. Od té doby je sna­ha o její zru­še­ní hlav­ním moto­rem její­ho taže­ní do Bílého domu. Ambiciózní sou­pe­ři vědí, že k její poráž­ce vede jedi­ná ces­ta, „legál­ní“ zabi­tí během očis­ty. Senátorku naštěs­tí jis­tí šéf její ochran­ky (Frank Grillo), hrdi­na z dru­hé­ho dílu Očisty, kte­ré­mu tohle kaž­do­roč­ní běs­ně­ní už taky pěk­ně leze krkem. Teď už je ale čas trh­nout opo­nou, krva­vé před­sta­ve­ní začí­ná. Perfektně zabez­pe­če­ný dům, počet­ná a skvě­le vyba­ve­ná ochran­ka, co by se tak moh­lo stát, aby sená­tor­ka tuhle noc nepře­ži­la? Asi bys­te se divi­li, alar­my ohla­šu­jí­cí začá­tek očis­ty ješ­tě nedo­zně­ly a už musí Roanová jen se svým stráž­cem po boku prchat noč­ní­mi uli­ce­mi ve sna­ze najít něja­ké bez­peč­něj­ší úto­čiš­tě. Příštích dva­náct hodin bude vel­mi dlou­hých. A krva­vých.

·         7. čer­ve­nec 2016             Mike i Dave shá­něj hol­ku
Tento film byl nato­čen pod­le sku­teč­ných udá­los­tí. Nečekejte ale žád­né soud­ní dra­ma, osu­dy váleč­ných hrdi­nů nebo, nedej bože, živo­to­pis­ný film něja­ké­ho poli­ti­ka či excen­t­ric­ké­ho uměl­ce. V tom­to pří­pa­dě se jed­ná o kata­stro­fic­kou kome­dii, pro­to­že vyprá­ví pří­běh bra­trů Mikea a Davea Stangleových (Zac Efron, Adam DeVine), kte­ří byli vždy ská­lo­pev­ně pře­svěd­če­ní o tom, že jedi­ně oni umí roz­jet na rodin­ných setká­ních tu pořád­nou zába­vu. A to ať už se jed­ná o svat­by, naro­ze­ni­no­vé osla­vy, pohřby apod. Ostatní přímí účast­ní­ci těch­to rodin­ných udá­los­tí to roz­hod­ně vidě­li jinak. Hlavně pro­to, že pří­spě­vek obou bra­trů ke spo­leč­né zába­vě vět­ši­nou, vlast­ně vždyc­ky, kon­čil něja­kou napros­tou kata­stro­fou: roz­sáh­lým požá­rem, těž­ký­mi zra­ně­ní­mi, infark­ty, demo­li­cí slav­nost­ní tabu­le apod.
A tak když jejich sest­ra (Sugar Lyn Beard) začne plá­no­vat svat­bu na Havaji, nasta­ne pocho­pi­tel­né zdě­še­ní a milí brat­ři dosta­nou od rodi­čů pod­mín­ku. Na svat­bu si musí sehnat part­ner­ky, kte­ré je udr­ží na uzdě. Make i Dave pro­to začnou přes inter­net shá­nět hol­ky, kte­ré by je dopro­vo­di­ly na havaj­skou svat­bu jejich sest­ry. Takové nabíd­ce odo­lá málo­kte­ré dív­čí srd­ce a tak se jejich nabíd­ka rych­le roz­ší­ří. Mladí fla­men­dři taj­ně dou­fa­jí, že si vybe­rou dvě sluš­né dív­ky a sami si pak uži­jí divo­ké dovo­le­né. Ale tvr­dě se pře­po­čí­ta­li, ze sluš­ných dívek se vyklu­be nekon­t­ro­lo­va­tel­né dív­čí duo (Anna Kendrick, Aubrey Plaza), kte­ré jim nejen vytře zrak, ale dokon­ce je před­čí i ve flá­mo­vá­ní a kata­stro­fách vše­ho dru­hu.

·         7. čer­ve­nec 2016             Belgica
Belgica je pří­běh dvou bra­trů: cha­risma­tic­ké­ho a tem­pe­ra­ment­ní­ho Franka – man­že­la, otce a nevy­lé­či­tel­né­ho suk­nič­ká­ře – a jeho ambi­ci­óz­ní­ho, ale nezku­še­né­ho bra­t­ra Joa, kte­rý je maji­te­lem baru zva­né­ho Belgica. Stanou se obchod­ní­mi part­ne­ry a rych­le pro­mě­ní Belgicu v mís­to plné skvě­lé hud­by, krás­ných lidí a nezří­ze­né zába­vy – dokud nezjis­tí, že vést tako­vý pod­nik je nároč­něj­ší než čeka­li, a jejich vzta­hy a osob­ní život tím začnou trpět. Belgica nabí­zí pohl­cu­jí­cí zku­še­nost eufo­rie z nej­žha­věj­ší­ho noč­ní­ho klu­bu ve měs­tě. Zasazen do eklek­tic­ké­ho zvu­ku uzná­va­né…

·         7. čer­ve­nec 2016             Short Skin
Hrdinou sním­ku je sedm­nác­ti­le­tý cit­li­vý mla­dík Edoardo, kte­rý má, jak už název napo­ví­dá, pro­blém s fimó­zou (zúže­ním před­kož­ky). Tato sku­teč­nost ho výraz­ně limi­tu­je v sexu­ál­ních dob­ro­druž­stvích, kte­rá ho momen­tál­ně zají­ma­jí zda­le­ka nej­víc. Režisérův inte­li­gent­ní mix humo­ru a dra­ma­tu těží z civil­ní­ho, rea­lis­tic­ké­ho scé­ná­ře a zna­me­ni­tě vysti­hu­je muž­skou zra­ni­tel­nost. Short Skin nabí­zí vyleh­če­nou prázd­ni­no­vou zába­vu, ale záro­veň nás učí cosi pod­stat­né­ho o odva­ze, impro­vi­za­ci a pře­ko­ná­vá­ní vlast­ní nejis­to­ty.

·         7. čer­ve­nec 2016             Lucie: Příběh jed­ný kape­ly
30 let spo­lu, 30 let bez sebe. Fenomenální sku­pi­na Lucie se popr­vé před­sta­ví i na plát­nech kin v celo­ve­čer­ním fil­mu Lucie: Příběh jed­ný kape­ly. Strhující ces­ta časem, čty­ři živo­ty plné hud­by v jed­nom z nej­vět­ších čes­kých doku­men­tár­ních pro­jek­tů toho­to roku. Jak vzni­ka­ly jejich nej­zná­měj­ší hity? Co se dělo v záku­li­sí? Strhující pří­běh 30ti let kape­ly Lucie vyprá­ví dosud nezve­řej­ně­né zábě­ry poří­ze­né samot­ný­mi čle­ny kape­ly a zázna­my, o kte­rých si všich­ni mys­le­li, že už ani nee­xis­tu­jí. Otevřené zpo­vě­di čle­nů kape­ly nakres­lí por­trét čtyř výraz­ných osob­nos­tí, kte­ré spo­lu lec­kdy nedo­ká­za­ly sedět v jed­né míst­nos­ti, přes­to se potká­va­jí na jed­nom jeviš­ti. Příběh jed­ný kape­ly uká­že Lucii ve všech jejích nála­dách.

·         14. čer­ve­nec 2016           Doba ledo­vá: Mamutí drc­nu­tí
Jestli lze něja­ké obdo­bí pozem­ských dějin ozna­čit za hod­ně zají­ma­vé časy nabi­té vše­mož­ný­mi kata­stro­fic­ký­mi udá­lost­mi, za časy, kte­ré kaž­dé­mu pořád­ně pro­vě­ří schop­nos­ti pře­žít, pra­co­vat pro tým a také sílu jeho cha­rak­te­ru, pak je to urči­tě doba ledo­vá. Jedno jaká. Jestli prv­ní, dru­há nebo pátá. A prá­vě v pátém dílu jed­né z nej­po­pu­lár­něj­ších ani­mo­va­ných fil­mo­vých sérií opět potká­vá­me všech­ny sta­ré zná­mé hrdi­ny a pár úpl­ně nových. Přichází ledo­vá udá­lost roku a s ní mamu­ti Manny, Ellie a Broskvička, něco jako leno­chod jmé­nem Sid, tygr Diego nebo vači­čá­ci Crash a Eddie.
Nezapomněli jsme na něko­ho? Samozřejmě – na toho nej­dů­le­ži­těj­ší­ho, vever­čá­ka Scrata. Ten, jak je jeho nedob­rým zvy­kem, ve sna­ze ulo­vit koneč­ně věč­ně prcha­jí­cí žalud způ­so­bí neho­du, z níž se vyklu­be karam­bol a z něj úpl­ná kata­stro­fa. Začne to tím, že vytr­va­lé­ho Scrata hon za žalu­dem kata­pul­tu­je do vesmí­ru. A tam, díky třas­ka­vé smě­si své pověst­né neši­kov­nos­ti a nekon­čí­cí smůly, náhod­ně spus­tí sérii kos­mic­kých, niko­liv komic­kých, kata­strof. Což vede i k zce­la zásad­ní­mu ohro­že­ní naší pla­ne­ty, na kte­rou rázem míří aste­ro­id jako hrom a ohro­žu­je ledo­vý svět i s jeho oby­va­te­li. A pro­to­že se naše par­ta sklá­dá ze samých nefal­šo­va­ných a neo­hro­že­ných hrdi­nů, neče­ká na své vyhu­be­ní, ale vydá­vá se na záchran­nou výpra­vu do tajem­né Geotopie, během níž ji potká nejen řada nebez­pe­čen­ství, dob­ro­druž­ství a komic­kých chvi­lek. Sice jim tu a tam bude tuh­nout krev v žilách, ale to pře­de­vším zimou, jinak to bude hlav­ně legra­ce. A jest­li se Scrat koneč­ně setká se žalu­dem? Kdo ví...

·         14. čer­ve­nec 2016           Pan Dokonalý
Martha (Anna Kendrick) se po boles­ti­vém roz­cho­du setká­vá s mužem, kte­rý by mohl být tím pra­vým. Tedy jenom do momen­tu, než zjis­tí, že „Pan Pravý“ (Sam Rockwell) má jed­nu zásad­ní chy­bu - je to nájem­ný zabi­ják na útě­ku před kar­te­lo­vým gan­gem, kte­rý ho zaměst­ná­vá. Než to však Martha zjis­tí, jsou už do sebe bez­hla­vě zami­lo­va­ní. Rozhodne se tak, že jedi­ným řeše­ním bude „Pana Dokonalého“ napra­vit... Jeho napra­ve­ním je pře­svěd­če­ná nato­lik, že pro vysně­ný vztah hod­lá čelit i násled­kům v podo­bě útě­ku před zabi­jác­kým gan­gem. Martha postu­pem času v sobě obje­ví skry­tý talent, jak být uži­teč­ným par­ťá­kem své­mu vyvo­le­né­mu zabi­já­ko­vi. Ostatně pře­ci – pro lás­ku se někdy i vraž­dí...

·         14. čer­ve­nec 2016           Bláznivá pět­ka
Pět kama­rá­dů z dět­ství si uží­vá ve spo­leč­ném bytě v srd­ci Paříže díky vel­ko­ry­sos­ti jed­no­ho z nich - Samuela. Jeho otec mu však neče­ka­ně zasta­ví pří­sun peněz a Samuel, ve sna­ze nepro­zra­dit nepří­jem­nou situ­a­ci kama­rá­dům, se pouš­tí do ris­kant­ních pro­jek­tů. Štěstí mu však nepře­je – zaple­te se s míst­ní mafií, poštve si pro­ti sobě dea­le­ry drog, neu­spě­je ve svě­tě dis­ko­ték a nako­nec ho ješ­tě začne hle­dat poli­cie. Nezbývá mu nic jiné­ho, než při­znat prav­du svým spo­lubyd­lí­cím kama­rá­dům a požá­dat je o pomoc...

·         14. čer­ve­nec 2016           Tohle je náš svět
Hluboko v lesích mimo civi­li­za­ci vycho­vá­vá své­ráz­ný a cha­risma­tic­ký otec (Viggo Mortensen) svých šest dětí pod­le vlast­ních před­stav. Jejich život při­po­mí­ná let­ní tábor v ráji, plný neotře­lých pra­vi­del a her. Dokud nepři­jde zprá­va, kte­rá všech­no změ­ní. Začíná pře­kva­pi­vá a zábav­ná ces­ta, při kte­ré jsou zása­dy této vol­no­myš­len­kář­ské rodi­ny vysta­ve­ny zkouškám naše­ho svě­ta.

·         14. čer­ve­nec 2016           Líná záto­ka
Francouzský reži­sér Bruno Dumont před dvě­ma lety roze­smál kar­lo­var­ské pub­li­kum svou mini­sé­rií Malej Quinquin. Nyní po uve­de­ní v sou­tě­ži na fes­ti­va­lu v Cannes vstu­pu­je do kin se svou zdi­vo­če­lou kome­dií a retro detek­tiv­kou v jed­nom. Líná záto­ka před­sta­ví slav­né her­ce (Juliette Binoche, Valeria Bruni Tedeschi ad.) ve vel­mi neotře­lých herec­kých polo­hách. Zábavná fran­couz­ská kome­die ode­hrá­va­jí­cí se v nád­her­ně nasní­ma­ných exte­ri­é­rech sever­ní Francie uka­zu­je, že i Francouzi si umí dělat legra­ci sami ze sebe.

·         14. čer­ve­nec 2016           Neonový býk
Pohledný kov­boj Iremar, taneč­ni­ce Galega a její malá dce­ra Cacá žijí v divo­kém a smy­sl­ném svě­tě bra­zil­ské­ho rodea. Domovem pro­vi­zor­ní rodi­ny je nákla­ďák, ve kte­rém pře­vá­že­jí býky na dal­ší šta­ce. Životy lidí a zví­řat se na bra­zil­ském ven­ko­vě pro­lí­na­jí v živo­čiš­né smě­si váš­ně a nadě­je. Skrz prach a pot tvr­dé prá­ce pro­bles­ku­jí sny o budouc­nos­ti, barev­né a záři­vé jako mytic­ký Neonový býk.

·         14. čer­ve­nec 2016           Terminátor
Z roku 2029 je do Los Angeles roku 1984 vyslán zabi­jác­ký stroj podob­ný člo­vě­ku. Má za úkol zabít Sarah Connorovou dřív, než při­ve­de na svět syna, kte­rý se má poz­dě­ji stát vůd­cem lidí ve vál­ce pro­ti stro­jům. Lidé žijí­cí v budouc­nos­ti ovšem do sou­čas­nos­ti také vysla­li své­ho muže, kte­rý se bude sna­žit Sarah zachrá­nit.

·         21. čer­ve­nec 2016           Zhasni a zemřeš
Když Rebecca ode­šla z domo­va, mys­le­la si, že za sebou necha­la i své stra­chy z dět­ství. Když v době dospí­vá­ní zhas­la, neby­la si nikdy úpl­ně jis­tá, co je sku­teč­né a co není ... a nyní její brat­ří­ček Martin pro­ží­vá stej­ně nevy­svět­li­tel­né a děsi­vé udá­los­ti, kte­ré kdy­si vysta­vo­va­ly zkouškám její pří­čet­nost a ohro­žo­va­ly její bez­peč­nost. Znovu se obje­vi­la děsi­vá bytost tajem­ně pro­po­je­ná s její mat­kou Sophií. Ale ten­to­krát, s tím, jak se Rebecca při­bli­žu­je k odha­le­ní prav­dy, je tře­ba si při­znat, že živo­ty všech jsou v ohro­že­ní... jakmi­le se zhas­nou svět­la.

·         21. čer­ve­nec 2016           Učitelka
Zdánlivě empa­tic­ká a las­ka­vě vyhlí­že­jí­cí uči­tel­ka mani­pu­lu­je pro­střed­nic­tvím svých žáků jejich rodi­či za úče­lem osob­ní­ho obo­ha­ce­ní, ať už v podo­bě mate­ri­ál­ních výhod, či dokon­ce vidi­ny milost­né­ho pomě­ru. Nejen z oba­vy o pro­spěch svých milo­va­ných dětí vět­ši­na rodi­čů tříd­ní uči­tel­ce základ­ní ško­ly pod­lé­há a posky­tu­je jí nej­růz­něj­ší služ­by, dár­ky a jiné pozor­nos­ti. Najdou se však tři rodi­ny, kte­ré se roz­hod­nou uči­tel­ce vze­přít a stá­va­jí­cí situ­a­ci se spo­leč­ně s ředi­tel­kou ško­ly poku­sí zvrá­tit na kon­spi­ra­tiv­ní tříd­ní schůz­ce. Děj str­hu­jí­cí­ho a vel­mi aktu­ál­ní­ho sním­ku o síle lid­ské­ho cha­rak­te­ru inspi­ro­va­né­ho sku­teč­nou udá­los­tí se sice ode­hrá­vá na začát­ku 80. let, ale jde o pří­běh uni­ver­zál­ní, kte­rý by se mohl ode­hrát kde­ko­liv a v jaké­ko­li době, neboť zko­rum­po­va­nost, stej­ně jako malost a vypo­čí­ta­vost vlád­nou svě­tem bez ustá­ní.

·         21. čer­ve­nec 2016           Julieta
Julieta žije sama se svou dce­rou Antíou poté, co do jejich šťast­né­ho živo­ta kru­tě zasá­hl osud. Po smr­ti Julietina man­že­la Xoana, Antíina otce, pro­ží­va­jí nej­hor­ší obdo­bí. Obě trpí, Julieta se uza­vře do sebe a jejich tichá bolest je postu­pem času odci­zu­je. Když je Antíe osm­náct let, opus­tí svou mat­ku bez jedi­né­ho slo­va vysvět­le­ní. Julieta ji více než 12 let zou­fa­le hle­dá vše­mi mož­ný­mi způ­so­by. Během té dlou­hé doby zjiš­ťu­je, jak málo svou dce­ru zná. Až náhod­né setká­ní s Antíou dává mat­ce šan­ci poku­sit se ji zís­kat zpět. Osamělá a zlo­me­ná Julieta se roz­hod­ne kon­fron­to­vat svůj život a říct dce­ři prav­du o osu­do­vých udá­los­tech, kte­ré jejich živo­ty roz­dě­li­ly.

·         21. čer­ve­nec 2016           Bůh ti žeh­nej Ozzy Osbourne

·         28. čer­ve­nec 2016           Krotitelé duchů
Třicet let poté, co divá­ky uchvá­til původ­ní film, se Krotitelé duchů vra­ce­jí, aby se ve zce­la nové podo­bě před­sta­vi­li sou­čas­né divác­ké gene­ra­ci. Režisér Paul Feig kom­bi­nu­je zná­mé prv­ky boje s nad­při­ro­ze­ný­mi bytost­mi, díky kte­rým byla původ­ní fil­mo­vá série tak oblí­be­ná, s novým herec­kým týmem, slo­že­ným z těch nej­lep­ších kome­di­ál­ních her­ců sou­čas­nos­ti. Připravte se na let­ní podí­va­nou, během kte­ré spo­leč­ně zachrá­ní svět!

·         28. čer­ve­nec 2016           Jason Bourne
Jason Bourne (Matt Damon) už posklá­dal sko­ro všech­ny stříp­ky své roz­bi­té život­ní mozai­ky. Potrestal vět­ši­nu tvůr­ců zvlášt­ní­ho pro­gra­mu, kte­rý z něj udě­lal stroj na zabí­je­ní. Chce hodit minu­lost za hla­vu a dál pokra­čo­vat pros­tou pří­tom­nos­tí, kte­rou před­sta­vu­jí ile­gál­ní boxer­ské zápa­sy. Z toho­hle kom­for­tu ho vytrh­ne býva­lá kole­gy­ně, zběh­lá agent­ka Nicky (Julia Stiles), kte­rá mu při­po­me­ne, že na ty nej­pal­či­věj­ší otáz­ky ješ­tě odpo­vě­di nedo­stal. Když ho pak málem dosta­ne nájem­ný zabi­ják, pus­tí se zno­vu do boje s Agenturou, teď repre­zen­to­va­nou tvr­dým ředi­te­lem Robertem Deweym (Tommy Lee Jones) a jed­nou nebez­peč­ně chytrou ana­ly­tič­kou (Alicia Vikander). Jason Bourne se oci­tá na sta­ré zná­mé hor­ké půdě, kde nemů­že věřit niko­mu a niče­mu a kde pře­ži­tí vyža­du­je, aby si vzpo­mněl na to, co se nau­čil v pro­gra­mu, kte­rý díky němu skon­čil.

·         28. čer­ve­nec 2016           Montenegro
Andjela je stu­dent­ka dokon­ču­jí­cí stu­dia ze soci­o­lo­gie. Rozhoduje se pod­nik­nout zají­ma­vou a ris­kant­ní ces­tu do Černé Hory ve spo­leč­nos­ti své dlou­ho­le­té kama­rád­ky a dvou nezná­mých mla­dí­ků v rám­ci její­ho diplo­mo­vé­ho soci­ál­ní­ho expe­ri­men­tu, kte­rý jí v koneč­ném důsled­ku uká­že, že život nemu­sí být nut­ně řízen rozu­mem.

·         28. čer­ve­nec 2016           Heidi, děv­čát­ko z hor
Heidi je osi­ře­lé děv­čát­ko, kte­ré trá­ví nej­šťast­něj­ší dny dět­ství spo­leč­ně s kama­rá­dem Peterem při hlí­dá­ní stá­da koz, radost­né­ho hra­ní a uží­vá­ní si svo­bo­dy švý­car­ských Alp, kde byd­lí v pros­tém sru­bu u své­ho dědeč­ka. Naplno pro­ži­tým dnům je však náh­le konec, když je Heidi pře­ve­ze­na tetou Dete do němec­ké­ho Frankufurtu nad Mohanem, kde má dělat spo­leč­nost nemoc­né dív­ce Kláře ze zámož­né rodi­ny. Dívky se sice ihned ska­ma­rá­dí, ale Heidin stesk po dědeč­ko­vi, Peterovi a horách je pří­liš vel­ký...

·         28. čer­ve­nec 2016           Lily Lane
Novinka Lily Lane maďar­ské­ho reži­sé­ra Benceho Fliegaufa je enig­ma­tic­kou vycház­kou do hlu­bin dět­ství a pamě­ti, v jejímž epi­cen­t­ru sto­jí Rebeka a její malý syn Dani. Motivy roz­vo­du, úmr­tí a shle­dá­ní mají v tom­to evo­ka­tiv­ním fil­mu stej­ně důle­ži­tou funk­ci jako stra­ši­del­ná vyprá­vě­ní a neob­vyk­lé ponu­ré fan­ta­zie, v nichž se čas a pro­stor sté­ka­jí dohro­ma­dy. Lily Lane je aso­ci­a­tiv­ní klaus­tro­fo­bic­ké dra­ma o tom, jak dítě sku­teč­ně naslou­chá a aktiv­ně pře­tvá­ří to, co mu dospě­lí vyprá­vě­jí.

·         28. čer­ve­nec 2016           [email protected]
„Léta ran­dě­ní, blb­nu­tí na seznam­kách a je to pořád stej­ný. Kretén stří­dá kre­té­na,“ povzdych­ne si hrdin­ka fil­mu a její dal­ší ran­de na inze­rát s tvá­ří Lukáše Pavláska se rych­le zařa­dí do její­ho oddí­lu kata­strof a kre­té­nů. Podobný seznam pří­šer­ných schůzek postup­ně roz­ši­řu­jí i dal­ší posta­vy. [email protected] je totiž kome­die o mužích, ženách a zají­ma­vém feno­mé­nu doby - inter­ne­to­vé seznam­ce. A samo­zřej­mě o tom, co všech­no se na tako­vém ran­de nasle­po může stát.
Ale pozor, v ryb­ní­ku hle­da­jí­cích se může obje­vit i dra­vá šti­ka. Jiří Langmajer jako šéf seznam­ky čelí stíž­nos­tem nespo­ko­je­ných dam. Ve jmé­nu fir­my a ve jmé­nu pří­le­ži­tos­ti, kte­rá dělá zlo­dě­je, musí uká­zat, že chla­pi nejsou pou­ze idi­o­ti. S šar­mem a roz­to­mi­los­tí slav­né­ho fil­mo­vé­ho Kristiána vyrá­ží jako nové ran­de na schůz­ky s kli­ent­ka­mi. Vyzbrojen infor­ma­ce­mi z jejich dotaz­ní­ků vystu­pu­je jako muž jejich snů. Po něko­li­ka napl­ně­ných schůz­kách ovšem beze sto­py mizí. On totiž man­žel­ku nehle­dá, on už doma jed­nu má. A ta má zase kama­rád­ku a ta hle­dá na seznam­ce a tu Jiří Langmajer taky sve­de. Smyčka kolem zálet­ní­ka se začí­ná uta­ho­vat a ve vzdu­chu visí spo­leč­ný žen­ský slib, že pomsta bude slad­ká . . .

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,36419 s | počet dotazů: 234 | paměť: 51767 KB. | 26.10.2021 - 22:53:14