Cersei Lannister – Hra o Trůny

Cersei

„Pro svou rodi­nu udě­lám věci, jaké si ani nedo­ve­deš představit…Miluju své­ho bra­t­ra, své­ho milen­ce. Lidé si budou šep­tat, budou dělat vtíp­ky – jen ať děla­jí. Jsou tak malin­cí, že je ani nevi­dím.“

Cersei Lannister

Cersei Lannister (Lena Headey) je vdo­va po Králi Robertu Baratheonovi a Královna Regentka Sedmi Království.

Dosadila na Železný trůn své­ho syna Joffreyho Baratheona jakož­to faleš­né­ho syna z man­žel­ství, při­čemž Joffrey je ve sku­teč­nos­ti plo­dem její­ho incest­ní­ho vzta­hu s bra­t­rem dvoj­če­tem Serem Jaimem Lannisterem.

Po Robertově smr­ti uchvá­ti­li Cersei s Joffreym trůn, při­čemž igno­ro­va­li Robertovu posled­ní vůli, kte­rá dáva­la regent­ství Eddardu Starkovi. Ten je zatčen a poz­dě­ji na Joffreyho roz­kaz popra­ven, což započne Válku Pěti Králů. V době, kdy Královo Přístaviště čelí hroz­bě Stannise Baratheona, boju­jí spo­lu o moc také Cersei a její bra­t­ra Tyrion Lannister, kte­rý půso­bí jako Pobočník krá­le. Po Bitvě na Černovodě Cersei nedů­vě­řu­je Rodu Tyrellů, hlav­ním spo­jen­cům Lannisterů, a hlav­ně Margaery Tyrellové, snou­ben­ce její­ho syna.

Po úspěš­ném aten­tá­tu na Joffreyho během jeho svat­by obvi­ní Cersei Tyriona, což vede k vel­mi vykon­stru­o­va­né­mu soud­ní­mu pro­ce­su. Navzdory tomu, že je shle­dán vin­ným, Tyrion ute­če a během útě­ku zabi­je jejich otce, Tywina Lannistera. Bez otce a bra­t­ra v hlav­ním měs­tě se Cersei ují­má vlá­dy nad říší. Protože ji vadí ros­tou­cí síla Rodu Tyrellů, obno­ví mili­tant­ní slož­ku církve a nechá Lorase Tyrella zatknout kvů­li jeho homose­xu­a­li­tě. Když se Margaery sna­ží své­ho bra­t­ra zachrá­nit, je zatče­na také. Cersein tri­umf trvá ovšem vel­mi krát­ce, pro­to­že nová hla­va církve, Nejvyšší Vrabčák, kte­ré­ho sama dosa­di­la, zatkne i ji za incest, cizo­lož­ství a krá­lo­vraž­du.

Pozadí…

Cersei je jedi­nou dce­rou a nej­star­ším dítě­tem Joanny a Tywina Lannisterových. Je star­ším dvoj­če­tem Sera Jaimeho Lannistera a star­ší sestrou Tyriona Lannistera. Byla vycho­vá­vá­na v pri­vi­le­go­va­ném pro­stře­dí Casterly Rock a je zná­ma svou krá­sou.

Její mat­ka zemře­la, když byly Cersei čty­ři roky, během poro­du mlad­ší­ho bra­t­ra Tyriona (tomu je to celý život vyčí­tá­no). Její otec byl téměř stá­le pryč a půso­bil jako Pobočník Krále a Carterly Rock navště­vo­val jen zříd­ka. Cersei a její sou­ro­zen­ci tak byli vycho­vá­vá­ni hlav­ně slou­ží­cí­mi. Už v mlá­dí zača­la vztah se svým bra­t­rem Jaimem, kte­rý pokra­čo­val i po její svat­bě. Měla i jiné part­ne­ry, ale Jaime jí byl vždyc­ky věr­ný.

Když jí bylo pat­náct, navští­vi­la se svou kama­rád­kou Melarou les­ní čaro­děj­ni­ci Maggy a chtě­la věš­tit budouc­nost. Melara odmí­ta­la, ale Cersei ji pře­svěd­či­la. Když čaro­děj­ni­ci hrubě pro­bu­di­li a trva­li na věš­tě­ní, Maggy ochut­na­la kap­ku Cerseiny krve a odha­li­la jí, že si nevez­me „Prince“, ale „Krále“. Zatímco on bude mít dva­cet synů, ona bude mít jen tři děti se zla­tý­mi koruna­mi a brně­ním. Nakonec jí řek­la, že ačko­li bude sama krá­lov­nou, svrh­ne ji jiná, mlad­ší a krás­něj­ší krá­lov­na.

Je man­žel­kou Krále Roberta Baratheona. Robert s poli­tic­kým sňat­kem sou­hla­sil díky otco­vě změ­ně stran v občan­ské vál­ce, kte­rá ho při­ved­la k moci. To se sta­lo v jejích 19ti letech. Má tři děti – Joffreyho, Myrcellu a Tommena – bio­lo­gic­kým otcem všech tří je Ser Jaime Lannister.

Osobnost…

Cersei je odhod­la­ná, ambi­ci­oz­ní, chlad­ná a vypo­čí­ta­vá v tom smys­lu, že je ochot­ná bles­ko­vě zra­dit důvě­ru koho­ko­li nebo udě­lat coko­li, jen aby ochrá­ni­la sebe či svou rodi­nu. Je také aro­gant­ní a sebestřed­ná, což se jí čas­to nevy­pla­cí. Ačkoli se poklá­dá za mis­tr­né­ho stra­té­ga, je vel­mi netr­pě­li­vá, nevi­dí dopře­du a neu­mí odhad­nout lidi, což z ní dělá mizer­nou mani­pu­lá­tor­ku, hlav­ně pokud jde o její nepřá­te­le, kte­ří jí ote­vře­ně nevě­ří. Tywin jí sám řekl, že jí nevě­ří, pro­to­že není zda­le­ka tak inte­li­gent­ní, jak si o sobě mys­lí. Vytváří to nebez­peč­nou kom­bi­na­ci, pro­to­že Cersei nejen, že není inte­li­gent­ní, ale není si ani vědo­ma hra­nic svých mož­nos­tí.

Lidé, kte­ří ji nezna­jí, čas­to myl­ně před­po­klá­da­jí, že je aspoň emoč­ně dospě­lá a má moud­rost krá­lov­ny, nebo mini­mál­ně dospě­lé­ho. Ve sku­teč­nos­ti je ale spí­še nedů­tkli­vým dítě­tem, kte­ré žije v dospě­lém těle (Lena Headey sama kon­sta­to­va­la, že hra­je Cersei jako své­hla­vou pat­náct­ku, kte­rá nikdy nemě­la pořád­né rodi­če). Na veřej­nos­ti se sna­ží půso­bit dojmem kli­du a tiché kon­t­ro­ly nad oko­lím. Když ale věci nejsou po jejím, obvykle se stá­vá vel­mi pro­s­to­ře­kou a to i na setká­ních Malé rady, kte­rá se jí sna­ží upřím­ně radit v jejím zájmu. Její cho­vá­ní je vel­mi labil­ní, a umí bles­ko­vě pře­pnout mezi zdán­li­vě sku­teč­nou náklon­nos­ti a napros­tým pohr­dá­ním.

Jak pozna­me­nal Tyrion, Cersei pou­ží­vá sku­teč­né city, aby neu­přím­ně mani­pu­lo­va­la ostat­ní­mi. Její strach o vlast­ní rodi­nu je napří­klad zce­la sku­teč­ný, ale pou­ží­vá ho beze stu­du k zís­ká­ní sym­pa­tií dal­ších lidí, aby je dosta­la na svou stra­nu.

Cersei pohr­dá ome­ze­ní­mi, kte­ré má jako žena a žár­lí na svo­bo­du mužů ve spo­leč­nos­ti. Některé vzne­še­né Rody v Sedmi krá­lov­stvích mají také mno­hem vol­něj­ší posto­je ohled­ně zapo­jo­vá­ní žen do rodin­né poli­ti­ky. Například Rod Tyrellů počí­tá se zapo­je­ním žen, tak­že je v umě­ní vlá­dy tré­nu­je už od mlá­dí. Bohužel Cersein otec Tywin je v tom­to smě­ru vel­mi kon­zer­va­tiv­ní a nikdy mu nepříšla ani na mysl před­sta­va jeho dce­ry jako aktiv­ní poli­tic­ké figu­ry. Její povin­nos­tí bylo se dob­ře vdát a vycho­vá­vat potom­ky, nic víc. Je taky mož­né, že nejde tolik o její pohla­ví a Tywin jed­no­du­še věří, že je pros­tě netr­pě­li­vá a neob­rat­ná. Tak jako tak je výsled­kem sku­teč­nost, že ji nikdy neve­dl k ovlád­nu­tí poli­tic­kých intrik a vlá­dě nad říší.

V kon­fron­ta­ci s těmi­to sku­teč­nost­mi viní Cersei její­ho otce a spo­leč­nost za to, že nemá potřeb­ný cvik – ovšem její stíž­nos­ti tuto sku­teč­nost nezmě­ní. Nenávidí to, že je ženou ve Westerosu a vylé­vá si to obec­ně na ostat­ních ženách: není ani tak naštva­ná na to, že muži zachá­zí mizer­ně se žena­mi jako ji štve, že ona se jako muž nena­ro­di­la.

Absence její­ho vlast­ní­ho rodi­čov­ství je také vidět na tom, jak je ona sama mizer­nou mat­kou, pro­to­že ani své­mu syno­vi není sta­bil­ním morál­ním kom­pa­sem. Ve sku­teč­nos­ti je asi ani nemi­lu­je, ale bere je jako pro­dlou­že­ní sama sebe a mož­nost spl­nit si svo­je vlast­ní ambi­ce. Je posed­lá jejich pohod­lím, ale když udá­los­ti hro­zí tím, že o ně při­jde, nejde jí ani tak o jejich dob­ro jako o sku­teč­nost, že při­chá­zí o něco, co jí pat­ří.

Myrcella

Cersei své děti ani sku­teč­ně nemi­lu­je, je jimi spí­še posed­lá jako svý­mi „pro­jek­ty“. Celý Joffreyho život strá­vi­la s pře­svěd­če­ním o jeho budou­cí veli­kos­ti a slá­vě – nato­lik, že zaví­ra­la oči před jeho zře­tel­ně psy­cho­pa­tic­kým cho­vá­ním. Z její­ho syna tak vyrost­lo zka­že­né a sil­ně labil­ní mon­strum, kte­ré ani svou mat­ku nijak zvlášť nere­spek­to­va­lo. Cersei jím byla navíc tak posed­lá, že prak­tic­ky igno­ro­va­la jeho dva sou­ro­zen­ce – Myrcellu a Tommena. Zatímco ji stá­le štve a štva­lo, že její otec věnu­je všech­nu pozor­nost Jaimemu, k vlast­ním dětem se cho­vá zce­la stej­ně.

Je zce­la fixo­va­ná na Joffreyho, tak­že dal­ší dvě děti sotva zná a baví se s nimi jen teh­dy, když je potře­bu­je zma­ni­pu­lo­vat. Když byla Myrcella poslá­na do Dorne ke spří­z­ně­né­mu rodu, Cersei je pře­svěd­če­ná, že odlou­če­ním od rodi­ny trpí a nikdy ji nena­padlo, že by Myrcella moh­la být zce­la šťast­ná někde jin­de bez Cerseiny kon­t­ro­ly a tře­ba se ani nechcevrá­tit domů.


Ohodnoťte článek


Části seriálu:  Hra o Trůny


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • O tyranech, králích, příbězích a cestě k budoucnosti20. května 2019 O tyranech, králích, příbězích a cestě k budoucnosti Tak nám skončila Hra o trůny. Petice žádající o přetočení poslední řady měla včera milion podpisů, předpokládám, že dnes se číslo zdvojnásobí. Kdo poslední díl ještě neviděl, nechť tento […]
  • Hra o trůny - Vichry zimy28. června 2016 Hra o trůny - Vichry zimy Obsah posledního dílu letošní sezóny seriálu Hra o trůny. V Královském přístavišti V den procesu se Cersei (Lena Headey) a Lorasem (Finn Jones) se Nejvyšší vrabčák (Jonathan Pryce) a […]
  • Lena Headey29. dubna 2016 Lena Headey Lena Headey (3. říjen 1973, Hamilton, Bermudy) je anglická herečka nejvíce známá svou rolí Sarah Connor v televizním seriálu Terminátor: Příběh Sáry Connorové nebo královnou Gorgo v 300: […]
  • Hra o Trůny (Game of Thrones) na Comic-Conu v San Diegu3. srpna 2016 Hra o Trůny (Game of Thrones) na Comic-Conu v San Diegu Bude to už něco přes týden, co se na konci července 2016 konal v americkém městě San Diegu populární Comic-Con, jehož 49. ročník se na floridském pobřeží koná nepřetržitě od roku 1970. […]
  • S07E03: The Queen's Justice4. srpna 2017 S07E03: The Queen's Justice Obsah třetího dílu sedmé sezóny seriálu Hra o trůny. Jonova linka Jon se svou družinou se setká s Daenerys na jejím hradě. Uvítá jej Tyrion a návštěvě vezme zbraně. Během cesty dovnitř […]
  • S07E02: Stormborn25. července 2017 S07E02: Stormborn Obsah druhé epizody sedmé série seriálu Hra o Trůny. Dračí Kámen Daenerys se svými rádci představuje svým spojencům (Olenna Redwyne a Ellaria Písek s dcerami)  plán na vpadnutí do […]
  • 300: Vzestup říše - SEX a KREV nedělá dobrý film29. září 2018 300: Vzestup říše - SEX a KREV nedělá dobrý film V porovnání s prvním dílem (300: Bitva u Thermopyl) , který udělal z režiséra (Zack Snyder) hvězdu, je toto pokračovaní horší. Noam Murro, pro něž to byl jeho první americký velkofilm, se […]
  • Hra o trůny - Vichry zimy (S06E10) - Daenerys a její skupina odplouvá do Západozemí4. dubna 2019 Hra o trůny - Vichry zimy (S06E10) - Daenerys a její skupina odplouvá do Západozemí Tak dneska šel opravdu poslední díl sezóny. Šestá sezóna je vrchol a poslední díl je vrchol šesté sezóny.  Od minulého týdne přišlo to, co jsme snad ani neočekávali. Poslední díly nebývají […]
  • Očista - "Očista" je film, který má slibný nápad, ale poté bohužel zapadne do bažiny torture klišé.2. března 2019 Očista - "Očista" je film, který má slibný nápad, ale poté bohužel zapadne do bažiny torture klišé. Když se budete muset rozhodnout, jestli vaše rodina nebo pomoc cizímu člověku, jak se rozhodnete? Asi je celkem jasné, jaké by bylo vaše vlastní rozhodnutí, ale vaše dítě ještě nemusí […]
  • Soutěž s filmem 3007. března 2014 Soutěž s filmem 300 Březnová soutěž s filmem 300: Bitva u Thermopyl na DVD. Sponzor soutěže:  Stačí odpovědět správně 4 odpovědi a nejpřesněji tipnout počet odpovědí a můžete vyhrát cenu. Soutěž […]
Další naše články...