Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Černý rytíř (Black Knight) – Zábava i ponaučení

Černý rytíř (Black Knight) – Zábava i ponaučení

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jamal Walker je mla­dý čer­noš­ský týpek, kte­rý ze vše­ho nej­víc dbá na svůj doko­na­lý vzhled, cha­risma a dobrou pověst úspěš­né­ho mla­dé­ho muže. Bohužel, co se týče té úspěš­nos­ti, moc se mu to neda­ří, pro­to­že pra­cu­je jako „uklí­zeč­ka“ v jed­nom ze zábav­ních par­ků, repre­zen­tu­jí­cích stře­do­vě­ký život na hra­dě.
Jednoho dne se Jamal a jeho šéf­ka dozví, že neda­le­ko nich vyrůs­tá nová kon­ku­ren­ce, Castle World. Jamal chce z prá­ce ode­jít, vzdát ten boj a nechat svou šéf­ku, přá­te­le i své zaměst­ná­ní napo­spas boha­té kon­ku­renč­ní fir­mě.
Pak se ale sta­ne něco, co Jamalův pohled na celou věc radi­kál­ně změ­ní…Při úkli­du sto­ky Jamal na dně zahléd­ne jaký­si podiv­ný zla­tý před­mět, podo­ba­jí­cí se pří­věs­ku na krk. Natáhne se tedy pro něj a spad­ne do vody.


Chvíli se nic nedě­je a pak vypla­ve na jakém­si nezná­mém mís­tě, kte­ré se ani zda­le­ka nepo­do­bá mís­tu, kde pra­cu­je. Na bře­hu sto­jí podiv­ně vyhlí­že­jí­cí muž ve stře­do­vě­kém oble­ku a je evi­dent­ní, že už v sobě má něja­ké to víno, či jiný vymý­vač moz­ku. Jamal mu zachrá­ní život a doví­dá se, že se jme­nu­je Knolte a je býva­lým krá­lov­ni­ným rytí­řem.
Pak jde dál a nara­zí na napros­to vel­ko­le­pý, úžas­ný, jedi­neč­ný a famóz­ní stře­do­vě­ký hrad, kte­rý svým vzhle­dem a detail­nos­tí abso­lut­ně pře­vy­šu­je hrad, jak jej Jamal zná ze své­ho zaměst­ná­ní. Myslí si, že jde o prá­vě nově posta­ve­ný Castle World a roz­hod­ne se jít na výzvě­dy.


A od této chví­le už bude lep­ší, když se na film podí­vá­te sami, pro­to­že mým vyprá­vě­ním by celý pří­běh ztra­til své kouz­lo.
Jamalovi dlou­ho trvá, než pocho­pí, že se vlast­ně pře­ne­sl v čase a že se ocit­nul ve stře­do­vě­ku a tak na sebe neu­stá­le nava­zu­jí růz­né gagy a humor­né scén­ky. A i potom, co je mu vše jas­né nepři­stou­pí na „roli“ stře­do­vé­ho muže, ale je stá­le sám sebou, což z celé věci dělá báječ­nou podí­va­nou.


Celá poin­ta fil­mu spo­čí­vá v tom, že Jamal se sezná­mí s krás­nou Viktorií, kte­rá je rebel­kou, odhod­la­nou spo­leč­ně s ješ­tě něko­li­ka dal­ší­mi stou­pen­ci rebe­lie, navrá­tit trůn do rukou krá­lov­ny, kte­rá o něj byla zákeř­ně při­pra­ve­na a teď se scho­vá­vá v lesích před smr­tí. Jamal se do Viktorie zami­lu­je a ta mu o svém plá­nu řek­ne. Ten s tím zpo­čát­ku nechce nic mít, ale když Viktorii zajmou a chtě­jí ji popra­vit, ozve se v něm pud lov­ce a ochrán­ce sla­bých a nevin­ných a vede dru­ži­nu rebe­lů k vítěz­né­mu taže­ní pro­ti despo­tic­ké­mu krá­li.
Po vítěz­né bitvě koneč­ně pocho­pí, že celou dobu jed­nal špat­ně, že jeho apa­tic­ká pova­ha není dob­rá. Rozhodne se pro­to, že se vrá­tí zpát­ky, kam pat­ří, do své­ho svě­ta a pomů­že zachrá­nit svou prá­ci a všech­ny lidi, kte­ří v hra­du pra­cu­jí od ban­kro­tu.


Na ten­to film se straš­ně dob­ře dívá, ale o to hůře se popi­su­je. Z toho, co jsem napsal, si mož­ná bude­te mys­let, že se jed­ná o něja­kou stře­do­vě­kou řež­bu, ale ne, oprav­du jde o kome­dii a navíc o pove­de­nou kome­dii.
I v tom­to fil­mu se samo­zřej­mě najdou růz­né nepo­cho­pi­tel­né zvlášt­nos­ti, na kte­ré fil­ma­ři mož­ná zapo­mně­li (jako je napří­klad to, že niko­mu ze stře­do­vě­kých oby­va­tel není div­né Jamalovo oble­če­ní, nebo že stře­do­vě­cí oby­va­te­lé mlu­ví „oby­čej­ně“, s žád­ný­mi meta­fo­ra­mi apod.), ale kla­dy zde pře­va­žu­jí.


Pokud však mám ten­to sní­mek porov­nat s mno­hem star­ší­mi Návštěvníky, kde je podob­né, ne-li stej­né téma, pak z toho­to pomy­sl­né­ho sou­bo­je vychá­zí Návštěvníci jako jed­no­znač­ní vítě­zo­vé (napří­klad i z důvo­dů, uve­de­ných o pár řádek výše).
Proto dávám tomu­to fil­mu prů­měr­né ohod­no­ce­ní.


Hodnocení toho­to fil­mu: 3/5 (prů­měr­né)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,05440 s | počet dotazů: 248 | paměť: 58106 KB. | 10.08.2022 - 08:11:09