Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Černý jestřáb sestřelen - So 16. 4. 2005 - Nova 22:20

Černý jestřáb sestřelen - So 16. 4. 2005 - Nova 22:20

Píše se rok 1992.Somálsko trpí hladomorem.Umírají 1000 lidí denně.OSN vysí­lá do Somálska potra­vi­no­vou pomoc a s ní i vojen­skou armád­ní eli­tu, kte­rá má zaru­čit, že potra­vi­ny nebu­dou rozkrádány.Somálský gene­rál Aidid to ovšem pova­žu­je za hrubé poru­še­ní Somálských práv.Napadá jed­not­ky OSN.V roce 1993 je naplá­no­va­ná akce na zadr­že­ní Generála Mahamda Farrah Aidida v Somálské měs­tě Mogadisha.Akce je naplá­no­va­ná na dobu trvání-30 minut.Elitní Rangers z Delta Force ale muse­li ustát něko­li­ka hodi­no­vou řež pro­ti Mogadišským obča­nům a při­vr­žen­ců Aidida.Zahynulo 18 Rangerů a stov­ky Mogadišských oby­va­tel.

„Pouze mrt­ví se doži­jí kon­ce vál­ky,“ řekl Platon a Ridley Scott to svo­jí cita­cí hned v úvo­du fil­mu potvrzuje.Potvrzuje ale i to, že pokud se bude vál­čit, bude i dosta­tek mate­ri­á­lů, pro tvor­bu vel­mi suges­tiv­ních a reál­ných filmů.Zvláště pak, půjde li o zfil­mo­vá­ní sku­teč­ných událostí.Zatímco nám Spielberg v Zachraňte vojí­na Ryana uká­zal výbor­né ztvár­ně­ní „vylo­dě­ní v Normandii“, Scott nám nabí­zí kom­plet­ní „repro­duk­ci“, pro fil­mo­vé úče­ly napros­to úžas­né bitvy v Mogadiši.A před­vá­dí to s tako­vým reži­sér­ským švi­hem, že by člo­věk, kte­rý G.I.Jane a Bílou smršť (ta se mi ale cel­kem líbi­la) viděl namís­to dvou posled­ních Scottových hitů (Hannibal, Gladiátor) ani nevě­řil.

Scott nám nic nenalhá­vá a neu­ka­zu­je faleš­né hrdiny.Každá kul­ka může být smr­tí­cí a z hrdi­ny se může rázem stát výplň pro dubo­vou rakev.Zaleží pros­tě jen na tom, „jest­li to sviští, tak je to blíz­ko a jest­li to praská…,“ tak pros­tě „stří­lej­te tím smě­rem co nepřítel.“Ale nepo­čí­tej­te s tím, že vám dob­ře míře­ná kul­ka od Somálského vychrt­lí­ka neu­dě­lá ze steh­na seka­nou a stře­la z RPG neroz­trh­ne tělo na dvě půlky.Takhle to pros­tě cho­dí, a buď­to si na vál­ku zvyk­ne­te jako Plukovník Danny McKnight (Tom Sizemore), kte­rý cho­dí mezi kul­ka­mi stej­ně jako úřed­ník ráno pro novi­ny; nebo to schy­tá­te ješ­tě dřív než se něco stane.Pro něko­ho to bude prv­ní vele­ní (Seržant Matt Eversmann/Josh Harnett), pro jiné jen „beef-cake“ s dostat­kem času na vaře­ní kafe (Danny Grimes/Ewan McGregor).Někdo bude akci sle­do­vat jen pomo­cí kamer, při­pev­ně­ných na P – 3 (Generál William Garrison/Sam Shepard)-ale jed­no mi věřte-je lep­ší umřít v bitvě, než si to dělat levač­kou v armád­ním srubu.A tihle chláp­ci o tom ví sví…

…Je to pros­tě jen práce.A zdá se, že Scott to pocho­pil a začal chr­lit jeden film za druhým.Jistě-někdo může svo­ji prá­ce dělat špat­ně (tře­ba armád­ní kucha­ři), někdo prů­měr­ně (někdy i armád­ní kuchař), ale ti, co ji doká­ží dělat zatra­ce­ně dob­ře (urči­tě ne armád­ní kuchař), si svo­je mís­to najdou.Scott je jed­ním z nich, a vůbec bych se nedi­vil, kdy­by Oscara za nej­lep­ší režii, spo­leč­ně s kame­ra­ma­nem Slavomirem Idziakem dostal.Nicméně je jen otáz­ka času, kdy Scott Oscara oprav­du dosta­ne.

Dívejte se na mě, ale jako na nor­mál­ní­ho člověka.Dokážu pocho­pit hod­ně, a mám cel­kem radost, když se někdo sna­ží napra­vit svo­je chy­by, a po nevy­da­ře­ném Pearl Harboru svo­je pení­ze inves­tu­je do mno­hem lep­ší­ho projektu.Dosud jsem bral pro­du­cen­ta Bruckheimera jako vele-úspěšného pro­du­cen­ta Hollywoodských akč­ních komer­cí a je mi i tak dost jas­né, že pení­ze do Černého jes­třá­ba nein­ves­to­val, jen pro­to, že se mu zachtělo.Jistě chá­pu, je to dal­ší komerč­ní výplod zámoř­ských kole­gů od fil­mu, ale komerč­ní film, se skvě­lou režií, scé­ná­řem, adre­na­li­no­vou akcí, skvě­lým obsa­ze­ním, hud­bou (Hans Zimmer), kame­rou, stři­hem (Pietro Scalia) se jen tak nevidí.A když pak nako­nec uzná­te, že se nemu­sí­te sty­dět za to, že se vám ten komerč­ní film vlast­ně líbil, ode­jde­te urči­tě z kina maxi­mál­ně spo­ko­je­ní.

Ale mož­ná Black Hawk Dawn vlast­ně není komerč­ní film, a já jsem plá­cal v před­cho­zích řád­cích samý kra­vi­ny.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,64767 s | počet dotazů: 250 | paměť: 56778 KB. | 28.06.2022 - 20:29:50