Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Černota - Poznejte životy lidí, kteří žijí za hranicí zákona.

Černota - Poznejte životy lidí, kteří žijí za hranicí zákona.

Cernota
Cernota
Internetová tele­vi­ze Stream rela­tiv­ně nedáv­no zařa­di­lo do své pro­gra­mo­vé nabíd­ky nový pořád s názvem Černota. Ten má pojed­ná­vat o dro­gách, pro­sti­tu­ci, bez­do­mov­cích, zkrát­ka o všem, co tvo­ří jakousi odvrá­ce­nou stra­nu naše­ho hlav­ní­ho měs­ta. Chtělo by se pln zados­tiu­či­ně­ní zakři­čet „Hurá!“, nicmé­ně v éře „info­ta­in­men­tu“ je tře­ba být opa­tr­ný.

V pří­pa­dě Černoty se tato opa­tr­nost vyplá­cí.
Na Streamu je poměr­ně širo­ké spek­trum růz­ných pořa­dů, vět­ši­nou se ale jed­ná o díla, kte­rá jen málo­kdy pře­sa­hu­jí 10 minut. Stručně, jed­no­du­še a úder­ně vše dostat do krát­ké­ho časo­vé­ho úseku tak, aby se poten­ci­ál­ní divák nenu­dil a neměl důvod „pře­pí­nat“, popř. pře­ska­ko­vat ve videu. Samozřejmě to nemu­sí být vždy zce­la na ško­du, osob­ně mám rád napří­klad pořad Uzlíky na jazy­ku, nicmé­ně čas­to to může vést k pří­liš­né­mu zjed­no­du­šo­vá­ní, což se v pří­pa­dě Černoty děje cel­kem čas­to. Zásadní pro­blém ale není v dél­ce.
Stačí vidět jen něko­lik dílů, aby aspoň tro­chu pozor­né­mu a pro­ble­ma­ti­ky zna­lé­mu divá­ko­vi došlo o co tu vlast­ně jde a na jakou stru­nu našich emo­cí budou tvůr­ci (jen tak pro zají­ma­vost, duo tvůr­ců Fiala - Klesnil pro­slu­lo před­tím tvor­bou růz­ných inter­ne­to­vých „pran­ků“...) hrát. Mám sil­ný dojem, že v pod­sta­tě samot­ná lát­ka a pod­sta­ta pro­blé­mů je jim více­mé­ně fuk, zají­má je jen jaký efekt bude jejich dílo mít na inter­ne­tu a kolik zís­ka­jí shléd­nu­tí (a tím i potaž­mo peněz). To je samo­zřej­mě pro­blém, pro­to­že více než výčet fak­tů, kte­rá obsa­hu­jí napří­klad infor­ma­ce o tom, že počet dro­go­vě závis­lých na tvr­dých dro­gách u nás kle­sá, že oni pověst­ní „čer­no­ši“ pro­dá­va­jí - podob­ně jako v jiných evrop­kých měs­tech - dro­gy zejmé­na zahra­nič­ním turis­tům, apod., fun­gu­je pře­há­ně­ní a hon za sen­za­ce­mi za kaž­dou cenu.
„Potěší“ i raně deva­de­sát­ko­vý pohled na dro­go­vě závis­lé a bez­do­mov­ce. O sku­teč­ných pří­či­nách toho, proč lidé začnou dro­gy brát (popř. proč se dosta­nou na uli­ci) se toho moc nedo­zví­me. Proč taky, je to kom­pli­ko­va­né na roz­krý­vá­ní a divá­ky by to moc neba­vi­lo. Daleko lep­ší je udě­lat dosta­teč­ně „cool“ zábě­ry na to, jak jsou ti feťá­ci hnus­ní, jak se vykrou­ce­ně pohy­bu­jí, apod. K tomu pocho­pi­tel­ně hra­je dra­ma­tic­ká hud­ba, kte­rou dopro­vá­ze­jí oba chlap­ci s váž­ným výra­zem ve tvá­ři. Do toho bul­vár­ní popis­ky typu, „Drsný důkaz! Neuvěřitelné!“, apod.
Bohužel je vidět, že vést deba­tu o dro­gách bez zby­teč­né bul­va­ri­za­ce a stig­ma­ti­za­ce zatím stá­le není samo­zřej­mos­tí a v nej­bliž­ší budouc­nos­ti se to asi ani nezmě­ní.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,58814 s | počet dotazů: 245 | paměť: 56559 KB. | 27.06.2022 - 23:20:35