Černobyl - Please Remain Calm (E02) - Jde o záchranu východní Evropy a Ruska!

Cern02

Nejen Britové se seri­á­lem Hra o trů­ny umě­jí dělat uni­kát­ní pro­jek­ty, ale i Britové ve spo­lu­prá­ci se Švédy a Američany a samo­zřej­mě s plnou herec­kou pod­po­rou Ukrajiny a snad i Ruska umí udě­lat super mini-sérii.

Druhý díl krát­ké mini-série Černobyl uka­zu­je, jak se mají seri­á­ly dělat správ­ně. Nepotřebujeme žád­né usek­nu­té ruce ani hro­ma­du nahých prsou, sta­čí celo­svě­to­vá tragé­die, aby tvůr­ci doká­za­li, že ten jejich nej­no­věj­ší seri­ál je vrchol, kte­rý by se měl pouš­tět všem na svě­tě od USA po Severní Koreu.

V prv­ním díle pro­běh­la havá­rie a v dru­hém díle si uži­je­me dal­ších důle­ži­tých postav. Jaderný fyzik Valery Legasov (Jared Harris) a Boris Shcherbina (Stellan Skarsgård) jsou ústřed­ní dvo­ji­cí, kte­rá začí­ná zahra­ňo­vat čer­no­byl­skou elek­trár­nu. Doplňuje je Ulana Khomyuk (Emily Watson).

Na těch­to třech posta­vách sto­jí celý seri­ál a jejich roz­hod­nu­tí je to nej­dů­le­ži­těj­ším, jak zachrá­nit celu východ­ní Evropu. Jejich roz­hod­nu­tí pros­tě roz­hod­ně o osu­du lid­stva a to i za cenu obě­tí.

Jak to tak chá­pu, tak základ seri­á­lu tvo­ří čer­no­byl­ská havá­rie a její zná­má fak­ta. Tvůrci si pro scé­nář nastu­do­va­li mno­ho doku­men­tů o havá­rii a upra­vi­li děj seri­á­lu, aby bylo pro hlav­ní tro­ji­ci ješ­tě těž­ší roz­ho­do­vá­ní o tom, jak a za jakých obě­tí zachrá­nit svět.

Cern01

Hlavní tvůr­ce a scé­náris­ta Craig Mazin si od dob Scary Movie, Pařba v Bangkoku, Suprhrdina… dal oprav­du dal zále­žet na tom, aby popr­vé nato­čil oprav­do­vé dra­ma o lidech a o osu­du lid­stva. Určitě měl hod­ně porad­ců, aby doká­zal udě­lat seri­ál oprav­du uni­kát­ním. V rám­ci zatrak­tiv­ně­ní děje někte­ré his­to­ric­ké poznatky upra­vil a vymys­lel vel­mi nebez­peč­né pod­zá­plet­ky.

V kaž­dé minu­tě prv­ní i dru­hé epi­zo­dy vidí­me, že se nejed­ná o jen tak leda­ja­ký požár, kte­rý neza­ne­chá sto­py. Na lidech, kte­ří čer­no­byl­skou havá­rii řeší a roz­ho­du­jí o osu­du požár­ní­ků a záchra­ná­řů, sto­jí vel­ký bal­van zod­po­věd­nos­ti, kte­rá není jen tak pro něko­ho.

Druhý díl pokra­ču­je v zave­de­ném sty­lu (jak by ne, celý seri­ál nato­čil jeden reži­sér) a po prv­ním díle při­ne­sl ješ­tě dal­ší nera­dost­nou situ­a­ci ve měs­tě  Pripjať. Hlavní oso­by z před­cho­zí­ho dílu jsou odsu­nu­ty na ved­lej­ší kolej a hlav­ní­mi hrdi­ny se stá­va­jí Legasov, Shcherbina a Khomyuk, jejíž hereč­tí před­sta­vi­te­lé své role doká­ží zahrát co nej­lé­pe jak to umí.

Pět dílu je správ­ný počet, abychom pro­ži­li správ­ných 5 hodin v depre­siv­ních úter­cích. Jestli seri­ál nedo­sta­ne něko­lik cen, tak to bude vel­ká ško­da. Určitě nebu­du pro­ti, kdy­by to bylo na úkor kon­ku­renč­ní­ho seri­á­lu Hra o trů­ny.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Please Remain Calm
Hodnocení polož­ky
51star1star1star1star1star


Černobyl - Please Remain Calm (E02) - Jde o záchranu východní Evropy a Ruska!
Hodnocení: 4.5 - ‎4 hl.Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Černobyl - 3,6 Rentgenu není nic hrozného12. května 2020 Černobyl - 3,6 Rentgenu není nic hrozného Filmfanatic sliboval, že se k výtečnému seriálu Černobyl vrátí až opadne největší vlna hypu, a svůj slib právě plní. A moc rád přiznává, že pětidílné minisérii HBO se musí absolutorium […]
  • Černobyl: Open Wide, O Earth (E03) - Práce na záchraně celé Evropy pokračují!22. května 2019 Černobyl: Open Wide, O Earth (E03) - Práce na záchraně celé Evropy pokračují! Třetí díl seriálu Černobyl pokračuje v záchraně světa. Začíná se vyšetřovat, kdo za to všechno může a samozřejmě pokračuje v zavedeném trendu depresivní podívané, která není pro slabé […]
  • Černobyl - Vichnaya Pamyat (E05) - za vším hledej SSSR4. června 2019 Černobyl - Vichnaya Pamyat (E05) - za vším hledej SSSR Už to skončilo. Nejlepší seriál letošní sezony měl v televizi poslední díl. A už nebude žádné pokračování, žádná havárie, žádné zachraňování planety. V pěti dílech bylo vše, co je potřeba […]
  • Černobyl - 1:23:45 - největší světová havárie atomové elektrárny11. května 2019 Černobyl - 1:23:45 - největší světová havárie atomové elektrárny Je sezóna seriálu Hra o trůny.V televizi je i mnoho dalších seriálů, ale nesmíme zapomenout na jeden seriál, který je pro Česko (Československo) a východní Evropu nejvíce důležitý – […]
  • Černobyl - The Happiness of All Mankind (Štěstí celého lidstva) (E04)28. května 2019 Černobyl - The Happiness of All Mankind (Štěstí celého lidstva) (E04) Když se dívám na dva hlavní tvůrce, scénaristu a režiséra, hodně se divím, jak dokázali vytvořit seriál, který patří mezi ty nejlepší za posledních x desítek let. Vzali si opravdovou […]
  • Judy29. února 2020 Judy Synopse Renée Zellweger v roli jedné z největších hollywoodských legend všech dob. Judy Garland je fenomenální zpěvačka a úspěšná herečka, která se již od útlého věku stává miláčkem […]
  • Forbrydelsen (tv seriál, 2007), Vražda, Zločin22. února 2013 Forbrydelsen (tv seriál, 2007), Vražda, Zločin Detektivní seriály mají vždy velkou diváckou podporu a sledovanost. Je totiž tak lákavé a sympatické sledovat snažení toho správného (detektiva) při chytání těch zlých a špatných […]
  • Black Mirror (2011)2. ledna 2014 Black Mirror (2011) Žijeme ve světě, jehož současná epocha se někdy nazývá "věk sociálních sítí". Pojem soukromí nabyl zcela jiného významu. A nový věk vždy nabízí nové výzvy... Přesně tomuto tématu se […]
  • Sherlock Holmes: Hra stínů - Sherlock Holmes vs. profesor Moriarty18. srpna 2019 Sherlock Holmes: Hra stínů - Sherlock Holmes vs. profesor Moriarty Další příběh akčního a důvtipného Sherlocka Holmese láká do kin obdivovatele netradičního zpracování režisérem Guy Ritchie. Bojovný intelektuál Sherlock Holmes( Robert Downey Jr.) se […]
  • Génius (Johnny Flynn a Geoffrey Rush jako Einstein)8. září 2018 Génius (Johnny Flynn a Geoffrey Rush jako Einstein) V pátek 7.9.2018 měl na ČT premiéru seriál Génius. 30. 4. 2017 měl na ČR premiéru na National Geographic. Upoutávka tohoto seriálu běžela minimálně měsíc předem, o to více mě překvapilo a […]
Další naše články...