Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Černobílé pohádky – brána do kouzelného světa

Černobílé pohádky – brána do kouzelného světa

022
022

Půvabná pub­li­ka­ce, jejímž zakou­pe­ním při­spě­je­me na kon­to Společnosti pro ranou péči, obsa­hu­je cel­kem 18 pří­bě­hů. Tato spo­leč­nost se věnu­je rodi­nám s dět­mi se zra­ko­vým i jiným posti­že­ním, z toho důvo­du byl patr­ně zvo­len název kníž­ky a moti­vy jed­not­li­vých pohá­dek.

Je urče­na pro děti od pěti let. Na kni­ze se podí­le­lo 18 nej­ob­lí­be­něj­ších auto­rů pro děti, mezi nimi i Zdeněk Svěrák, Alena Mornštajnová, Zuzana Pospíšilová a Stanislava Reschová.

Všechny pohád­ko­vé pří­běhy spo­ju­je boha­tá před­sta­vi­vost a hra­vý styl.

Naše rato­les­ti se dozvě­dí, jak se kohou­tek nau­čil kokr­hat, zda se ubrá­ni­la hod­ná cho­bot­nič­ka zlé žra­lo­čí chu­li­gán­ce i co pomoh­lo malé­mu Kubíkovi pro­ti stra­chu.

Každá pohád­ka obsa­hu­je pona­u­če­ní a radí nám, jak pře­ko­nat nedů­vě­ru v sebe sama, zví­tě­zit nad pře­káž­ka­mi i jak se vypo­řá­dat se svý­mi špat­ný­mi vlast­nost­mi.

Některé z dějů jsou více poe­tic­ké, jiné roz­mar­né a vese­lé. Z pohád­ky Jak se Kucapajko dostal do Afriky se naše dít­ka dozvě­dí, jaká je cena vody, z pří­bě­hu O sleč­ně Sličné a nepo­sluš­ném vrab­čáč­ko­vi zjis­tí, že vše má svůj čas a nic se nemá uspě­chat. Krokodýlí pohád­ka obsa­hu­je kla­sic­ký motiv hle­dá­ní nej­vzác­něj­ší­ho daru pro prin­cez­nu, je však zasa­ze­na do netra­dič­ní­ho pro­stře­dí.

Z jed­not­li­vých tex­tů vyplý­vá, že když je hrdi­no­vi nabíd­nu­ta pomoc­ná ruka, doká­že coko­li.

Odehrávají se v našem běž­ném svě­tě, kde nechy­bí auta a mobil­ní tele­fo­ny, i v tom kou­zel­ném, pře­sa­hu­jí­cím nej­buj­něj­ší fan­ta­zii. Jsou hlu­bo­ce lid­ské a hře­ji­vé. Dávají nám znát, že tra­dič­ní hod­no­ty, jako čest, lás­ka a pomoc slab­ší­mu ješ­tě neza­nik­ly.

Zásluhou pohád­ky Skřítek Pozdníček naši syno­vé a dcer­ky zjis­tí, že exis­tu­jí nejen ško­díl­ci, kte­ří naru­šu­jí domác­nos­ti, ale i pomoc­níč­ci, jež jejich lot­ro­vi­ny napra­vu­jí.

Dílo pro­vá­ze­jí čer­no­bí­lé i barev­né ilu­stra­ce Jakuba Cenkla, kte­ré nás zvou do svě­ta fan­ta­zie.

Ve všech pří­bě­zích spat­řu­ji sou­vis­lost se zra­kem i mimosmys­lo­vým vní­má­ním svě­ta. Ať už se jed­ná o návště­vu tajem­né pod­zem­ní říše, pře­ko­ná­ní mlhy za pomo­ci kou­zel­né hole, naslou­chá­ní zpě­vu moře, či vní­má­ní krás živo­ta se zavá­za­ný­ma oči­ma.

Autoři spo­ji­li své síly, aby potě­ši­li dět­ské a s nimi i dospě­lé čte­ná­ře. S těmi­to pří­běhy se totiž krás­ně usí­ná.


  • Vydavatel: ALBATROS
  • Počet stran: 96
  • Vydáno: 2019
  • Vazba: pev­ná bez pře­ba­lu
  • ISBN: 9788000056623
  • Hodnocení: 98 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,45953 s | počet dotazů: 252 | paměť: 56597 KB. | 27.06.2022 - 23:52:47