Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Černá krev - audiokniha - recenze - 100 %

Černá krev - audiokniha - recenze - 100 %

cernakrev 300x195

Mladý chla­pec Bernard píše do novin, pod­le vyda­va­te­le znač­ně nud­né člán­ky. Tak mu pros­tě dá úkol, aby jeho novi­ny začí­na­ly tam, kde ostat­ní kon­čí. Tak si Bernard vymys­lí tzv. novi­nář­skou kach­nu v podo­bě člán­ku o kani­ba­lis­mu. Původně se mělo jed­nat o nevin­nou hříč­ku, ale co se zača­lo dít po uve­řej­ně­ní, nemá obdo­by. Začne vyšet­řo­vá­ní a z něj vyply­ne, že kani­ba­lis­mus prak­ti­ku­je jis­tá sor­ta lidí – ciká­ni. A bude z toho pozdvi­že­ní.

Přestože se jed­ná o 18. sto­le­tí, tak výsle­chy při­po­mí­na­jí stře­do­věk. Po tvr­dých výsle­ších se někte­ří při­zna­jí a vzá­pě­tí svá tvr­ze­ní odvo­la­jí, avšak vesměs říka­jí, že nic neu­dě­la­li. Není jim to nic plat­né, popra­ve­ni jsou všich­ni bez roz­dí­lu, jest­li jsou to muži nebo ženy, jaké­ho­ko­liv věku. Bernard je z toho jak­si špat­ný, ale pro­zra­dit nic nemů­že. Mimoto pro­bí­há i jeho vlast­ní pří­běh. Doma má sice těhot­nou snou­ben­ku, ale nijak to neak­cep­tu­je a obcu­je s jiný­mi žena­mi, hlav­ně však s jed­nou půvab­nou cikán­kou.

Kromě toho slou­ží na zám­ku u hra­bě­te jako vycho­va­tel jeho dvou nevy­cho­va­ných synů. Když popra­vy začí­na­ly, tak to lidi zají­ma­lo a cho­di­li v hoj­ném počtu, pak však zájem začal opa­dat. Bernarda to začí­na­lo už štvát, ale musel držet krok – nic jiné­ho mu nezbý­va­lo. Kdyby se pro­zra­dil, stá­lo by ho to také život.

Tenhle pří­běh je obrov­ská suges­tiv­ní síla. Jak je napsá­no na oba­le, tak bizar­ní, ale i stra­ši­del­ný a ponu­rý až hroz­ný, ve smys­lu pří­bě­hu, jaké věci se sta­ly. Myslela jsem, že mě to nebu­de bavit, že z toho budu roz­ho­ze­ná, ale vůbec ne, což je dost zvlášt­ní, pro­to­že slab­ším pova­hám by to nemu­se­lo udě­lat dob­ře, ale líbi­la se mi tahle audi­ok­ni­ha, dokon­ce bych řek­la, že moc.

Obal se mi na prv­ní pohled líbí, jed­nak je masiv­něj­ší, pro­to­že je to na sed­mi cd o sed­mi a půl hodi­nách a také je na něm kočka, což pro mě jako milov­ni­ci zví­řat je super. Václav Knop jako vypra­věč to opět podal napros­to bez­chyb­ně, nemám, co bych tomu vytkla, úžas­ná prá­ce.

Věnovalo vyda­va­tel­ství Kanopa.

  • Druh zbo­ží: CD nosič
  • Žánr: belet­rie
  • Vydavatel: Kanopa
  • Rok vydá­ní: 2012
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,33740 s | počet dotazů: 236 | paměť: 53317 KB. | 21.09.2021 - 16:54:36