Ceny české filmové kritiky rozdány

cfk 2016 73 m 1

Rodinný film reži­sé­ra Olma Omerzua zví­tě­zil na 7. roč­ní­ku Cen čes­ké fil­mo­vé kri­ti­ky. Cenu za nej­lep­ší sní­mek roku pře­da­la Iva Janžurová. Čtyři ceny dostal por­trét vra­žed­ky­ně ze 70. let, film Já, Olga Hepnarová. Nejlepším doku­men­tem je Normální autis­tic­ký film a seri­ál Pustina ovlá­dl novou kate­go­rii Mimo kino. Snímek půvo­dem slo­vin­ské­ho reži­sé­ra Olma Omerzua Rodinný film vyprá­ví kom­plex­ní pří­běh o rodin­ných vaz­bách a nepřed­ví­da­tel­ných důsled­cích jed­né exo­tic­ké dovo­le­né.

Na 7. roč­ní­ku Cen čes­ké fil­mo­vé kri­ti­ky si kro­mě ceny pro nej­lep­ší film roku při­psal také oce­ně­ní za scé­nář. Česko-polsko-slovenský film Já, Olga Hepnarová o osmi­ná­sob­né vra­žed­ky­ni a posled­ní popra­ve­né ženě v někdej­ším Československu kri­ti­ci oce­ni­li za režii, žen­ský herec­ký výkon, za kame­ru (v kate­go­rii nej­lep­ší audi­o­vi­zu­ál­ní počin) a reži­sé­ři Tomáš Weinreb a Petr Kazda jsou obje­vem roku (cena inno­gy).

Filmu Nikdy nejsme sami při­ne­sl oce­ně­ní herec­ký výkon Miroslava Hanuše. Nejlepším doku­men­tár­ním sním­kem se stal Normální autis­tic­ký film Miroslava Janka, kte­rý dává cit­li­vě nahléd­nout do rados­tí a těž­kos­tí živo­ta mla­dých lidí s Aspergerovým syn­dro­mem. Osmidílná tele­viz­ní Pustina si při­psa­la vítěz­ství v nově zave­de­né kate­go­rii Mimo kino, kte­rá upo­zor­ňu­je na tele­viz­ní, inter­ne­to­vé a jiné pro­jek­ty, kte­ré se na plát­nech kin neob­je­vi­ly.

Výsledky vze­šly z hla­so­vá­ní pade­sát­ky fil­mo­vých kri­ti­ků a byly vyhlá­še­ny 28. 1 2017  na slav­nost­ním veče­ru v Divadle Archa v pří­mém pře­no­su České tele­vi­ze, kte­rým divá­ky pro­ved­li her­ci Jana Plodková a Jiří Havelka. Ceny kro­mě Ivy Janžurové pře­dá­va­li napří­klad her­ci Arnošt Goldflam, Petr Čtvrtníček nebo Iva Pazderková, ale také minis­tr kul­tu­ry Daniel Herman a ředi­tel ČT Petr Dvořák. Tématem veče­ra byla kro­mě fil­mů také vtip­ně glo­so­va­ná gen­de­ro­vá nerov­nost ve fil­mo­vém prů­mys­lu.

Více na Kritiky.cz
Lipové bonbony nejen proti kašli Na výrobu těchto výborných domácích bonbonů budeme potřebovat: 120 g medu 100 g cukru kr...
The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Shahram Mokri ...
ANG LEE ANG LEE  je jedním ze světově nejuznávanějších a nejoceňovanějších filmových režisér...
Underworld: Evolution Tak už přišlo do kin další pokračování úspěšného snímku, tentokrát upírské mytologie...
Hobit: Šmakova dračí poušť - obrázky z traileru ...

Ceny čes­ké fil­mo­vé kri­ti­ky orga­ni­zu­je Sdružení čes­kých fil­mo­vých kri­ti­ků za pod­po­ry hlav­ních part­ne­rů inno­gy, Česká tele­vi­ze a Ministerstvo kul­tu­ry. Dalšími part­ne­ry cen jsou Divadlo Archa, Moët & Chandon a Mowshe. Hlasování fil­mo­vých kri­ti­ků je veřej­né a výsled­ky hla­so­vá­ní jsou dostup­né onli­ne na www.filmovakritika.cz.

Kompletní výsled­ky Cen čes­ké fil­mo­vé kri­ti­ky 2016:

NEJLEPŠÍ FILM RODINNÝ FILM – Jiří Konečný

NEJLEPŠÍ DOKUMENT NORMÁLNÍ AUTISTICKÝ FILM – Miroslav Janek

NEJLEPŠÍ REŽIE JÁ, OLGA HEPNAROVÁ – Tomáš Weinreb, Petr Kazda

NEJLEPŠÍ SCÉNÁŘ RODINNÝ FILM – Olmo Omerzu, Nebojša Pop-Tasić

NEJLEPŠÍ AUDIOVIZUÁLNÍ POČIN JÁ, OLGA HEPNAROVÁ (KAMERA) – Adam Sikora

NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON NIKDY NEJSME SAMI – Miroslav Hanuš

NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON JÁ, OLGA HEPNAROVÁ – Michalina Olszańska

CENA INNOGY PRO OBJEV ROKU Tomáš Weinreb, Petr Kazda (Já, Olga Hepnarová)

MIMO KINO PUSTINA – Ivan Zachariáš

foto : Jiří Štarha


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: