Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Ceny Akademie 2017

Ceny Akademie 2017

Nejlepším her­cem ve ved­lej­ší roli se stal Mahershala Ali, kte­rý ve svém pro­je­vu zmí­nil, že je čer­s­tvým otcem. Tento talen­to­va­ný umě­lec před­čil herec­ké titá­ny Jeffa Bridgese a Michaela Shannona.
Nejlepší mas­ky si tro­chu pře­kva­pi­vě vydo­byl Sebevražedný oddíl, kte­rý před­čil Star Trek a Muže jmé­nem Ove.
Kostýmy putu­jí do Bradavic, nebo kam­ko­liv, kde se ode­hrá­va­la Fantastická zví­řa­ta a kde je najít. Favorizovaná dra­ma­ta Jackie a Božská Florence pře­kva­pi­vě ostrou­ha­ly. Proslov autor­ky byl plný stan­dard­ních klišé a roz­hod­ně nenadchl.
Cenu za nej­lep­ší doku­ment zís­kal sní­mek zce­la oče­ká­va­ně sní­mek O.J: Made in America, kte­ré­mu cenu pře­da­ly tři před­sta­vi­tel­ky mate­ma­ti­ček ze Skrytých čísel spo­lu s posled­ní žijí­cí pra­vou věd­ky­ní Katherine G. Johnson. Příběh o živo­tě jed­no­ho z nej­slav­něj­ších sou­ze­ných spor­tov­ců bodu­je na všech fron­tách a jeho tvůr­ci by roz­hod­ně měli v doku­men­tárí tvor­bě pokra­čo­vat.
Nejlepším stři­hem zvu­ku se může pyš­nit inte­li­gent­ní film Příchozí, při děkov­né řeči neby­la opo­me­nu­ta ani Amy Adams.
Soška za mix zvu­ku pat­ří Hacksaw Ridge: Zrození hrdi­ny. Vřava dru­hé svě­to­vé vál­ky na aka­de­mii zapů­so­bi­la evi­dent­ně víc než vesmír­né pře­střel­ky v Rogue One či pís­ně v La La Landu.
Herečkou ve ved­lej­ší roli, kte­rá loni poda­la ten nej­lep­ší výkon se sta­la Viola Davis, kte­rá tak pokra­ču­je v letoš­ním sbí­rá­ní tro­fe­jí. Po Zlatém gló­bu, ceně SAG a ceně BAFTA si po prá­vu odná­ší i tu nej­cen­něj­ší. Její pro­slov měl jas­né posel­ství: Prožijte svůj život!
Zahraniční film pře­kva­pi­vě nepři­pa­dl Tonimu Erdmannovi, ale per­ské­mu írán­ské­mu dra­ma­tu Klient. Režisér Farhadi se na pře­dá­vá­ní nedo­sta­vil kvů­li panu Trumpovi a cenu pře­bí­ra­la prv­ní írán­ská kos­mo­naut­ka. Velmi zají­ma­vé!
Animovaný kraťas pat­ří pixa­rov­ské­mu Ptáčátku. Pixar tedy po 15 letech koneč­ně zno­vu zví­tě­zil v této kate­go­rii.
Zootropolis: Město zví­řat. Tento film je nej­lep­ším ani­má­kem posled­ních let a na Oscarech svou pozii potvr­dil. Tvůrci vtip­ně podotkli, že nato­či­li sní­mek pojed­ná­va­jí­cí o lidech, ve kte­rém hra­jí zví­řa­ta.
Výpravu vyhrál La La Land, kte­rý se točil na roz­to­div­ných mís­tech západ­ní­ho pobře­ží USA. La La Land tak vyhrá­vá svou prv­ní tro­fej, když před­čil Příchozí, Ave, Caesar! i Fantastická zví­řa­ta.
Bodhi Rook a Jyn Erso prá­vě pře­da­li cenu za nej­lep­ší vizu­ál­ní efek­ty. Ta při­padla Knize džun­glí, fil­mu z divo­či­ny, kte­rý byl nato­čen pou­ze ve stu­di­ích. Jedná se o zaslou­že­ný tri­umf.
Válečné dra­ma Hacksaw Ridge mělo pod­le aka­de­mie i nej­lep­ší střih. Film sesta­ve­ný ze dvou zce­la roz­díl­ných polo­vin před­čil favo­ri­zo­va­né Příchozí.
Bílé hel­my, což je fil­mečk o dob­ro­vol­ní­cích v Sýrii, kte­ří nasa­zu­jí vlast­ní živo­ty pro záchra­nu dal­ších, jsou nej­lep­ší krát­kým doku­men­tem za rok 2016.
Hraným kraťa­sem roku je maďar­ský film Sing, kte­rý pojed­ná­vá o ďábel­ské uči­tel­ce, kte­rá kru­tě mani­pu­lu­je s dět­mi z pěvec­ké­ho sbo­ru.
Švédský kame­ra­man Linus Sandgren nato­čil La La Land tak umně, že pře­ko­nal Rodriga Prieta a odná­ší si Oscara do Solny.
Justin Hurwitz loni slo­žil jeden z nej­lep­ších soun­d­trac­ků deká­dy, pro­to jeho tri­umf za La La Land roz­hod­ně není pře­kva­pi­vý.
To, že La La Land ovlád­ne i hud­bu nám bylo jas­né, dáv­no před cere­mo­nií, jen se řeši­lo, jaká že to bude píseň. Nakonec tri­um­fo­va­lo exx­trém­ně chytla­vé City of Stars, což je jed­na z nej­lep­ších pís­ní vůbec!
Originální scé­nář roku putu­je do Manchesteru. Místo u moře vítě­zí a Kenneth Lonnergan děku­je Mattu Damonovi i Caseymu Affleckovi za spo­lu­prá­ci.
Skvostná Amy Adams prá­vě pře­da­la Oscara za nej­lep­ší adap­to­va­ný scé­nář, kte­ré­ho pře­kva­pi­vě zís­ka­lo čer­né dra­ma Moonlight.
Damien Chazelle se stal nejmlad­ším drži­te­lem ceny aka­de­mie za režii. Po whi­pla­shov­ské nomi­na­ci to s La La Landem už vyšlo.
Batmanův bra­tr zís­ká­vá Oscara za hlav­ní muž­skou roli. Ben jej objal a pan Casey mu doja­tě děku­je. Zasloužený tri­umf.
Leo DiCaprio pře­dá­vá soš­ku Emmě Stone. Svět je v pořád­ku. Nejlepší herec­ký výkon loň­ské­ho roku byl oce­něn!
A je hoto­vo. Po veletrap­né etudě vyhrá­vá Oscara dra­ma o čer­ných homose­xu­á­lech, pře­dá­va­jí­cí Warren Beatty se pře­hlé­dl a nejdří­ve pozval na pódi­um La La Land, aby se nako­nec omlou­val a povo­lal Barryho Jenkinse s jeho par­tou čer­nouš­ků. Hnus, humus, fuj, aka­de­mie se ztrap­ni­la. Mrzí mne, že u toho byl mode­rá­tor Jimmy Kimmel.

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Ocenění


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,83206 s | počet dotazů: 223 | paměť: 55536 KB. | 16.05.2022 - 17:42:28