Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Cena Pavla Kouteckého online na DAFilms.com

Cena Pavla Kouteckého online na DAFilms.com

DaFilm
DaFilm

Filmy z retrospek­ti­vy Pavla Kouteckého a ohléd­nu­tí za oce­ně­ní­mi v minu­los­ti zdar­ma na DAFilms.com

Od pon­dě­lí 11. červ­na nabíd­ne fil­mo­vý por­tál DAFilms.com zdar­ma k vidě­ní doku­men­tár­ní fil­my, kte­ré byly oce­ně­né v pře­de­šlých letech v rám­ci Ceny Pavla Kouteckého a také retrospek­ti­vu fil­mů Pavla Kouteckého.
Mezi v minu­los­ti oce­ně­ný­mi fil­my jsou doku­men­ty Nízký let, Pulec, krá­lík a Duch sva­tý, Nevítaní, Země snů a Pozemšťané.
Retrospektiva Pavla Kouteckého zahr­nu­je fil­my Amici, tanec s přá­te­li, Oj, to byl boj!, Zánik Československa v par­la­men­tu, Kde byl Bill aneb part­ner­ství pro jazz, Po letech 1989-1994 Pot a slzy Pražského jara, Psáno pro Pražské jaro Opus III, série Evoluce 4 z revo­lu­ce, O spor­tov­ci a Občan Havel. Většina těch­to fil­mů bude zdar­ma ke stre­a­mo­vá­ní na www.dafilms.com až do nedě­le 18. červ­na.

Internet je nástroj, kte­rý umož­ňu­je fil­mům pře­kra­čo­vat hra­ni­ce stá­tů, eli­mi­nu­je časo­vé bari­é­ry a napo­má­há tak k šir­ší dis­tri­buci doku­men­tár­ních fil­mů a to až do obý­va­cí­ho poko­je jed­not­li­vých divá­ků. “Cílem naší fil­mo­vé akce ten­to týden je výji­meč­ným způ­so­bem zpra­co­va­né prav­di­vé pří­běhy zpřístup­nit zdar­ma a před­sta­vit tak tvor­bu Pavla Kouteckého, bez bari­ér finanč­ních“, dodá­vá Diana Tabakov.

DAFilms.com je onli­ne dis­tri­buč­ní por­tál, kte­rý v sou­čas­né době nabí­zí per­ma­nent­ní pří­stup k více než šes­ti stům doku­men­tár­ních a expe­ri­men­tál­ních fil­mů. Diváci i fil­mo­ví pro­fe­si­o­ná­lo­vé z celé­ho svě­ta mohou všech­ny fil­my pří­stup­né na DAFilms.com legál­ně a za mini­mál­ní popla­tek zhléd­nout pří­mo ve svém počí­ta­či nebo si je stáh­nout ve for­má­tu AVI a DVD.
DAFilms.com nabí­zí výběr ze sou­čas­ných doku­men­tár­ních fil­mů z celé­ho svě­ta s důra­zem na evrop­skou kine­ma­to­gra­fii.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 5,05325 s | počet dotazů: 234 | paměť: 56093 KB. | 29.05.2022 - 03:56:26