Kritiky.cz > Recenze knih > Celý život

Celý život

CelyZivot

Útlá kníž­ka, kte­rá však ve svém tex­tu doká­že obsáh­nout, jak již sám název napo­ví­dá, celý život jed­no­ho muže. Muže, kte­rý by pro spous­tu lidí asi nebyl ničím výji­meč­ný, avšak doba, kte­rou si pro­žil, uka­zu­je, jak moc se může svět kolem nás během jedi­né gene­ra­ce změ­nit.

V tom­to pří­bě­hu se čte­nář postup­ně sezna­mu­je s hlav­ní posta­vou jmé­nem Egger. Je to samo­tář­ský muž žijí­cí v malé hor­ské ves­nič­ce. Děj je z vel­ké čás­ti zasa­zen do obdo­bí před dru­hou svě­to­vou vál­kou, avšak v prů­bě­hu Eggerova živo­ta se pře­ne­se­me i do pová­leč­ných let. Můžeme tak sle­do­vat, jak se z bez­vý­znam­né ves­nič­ky sta­ne hor­ské stře­dis­ko s něko­li­ka lanov­ka­mi a lázeň­ským cen­t­rem, kde, zdá se, už není pro osa­mě­lé­ho staré­ho muže mís­to.

Ačkoliv je děj celé­ho jed­no­ho živo­ta člo­vě­ka kon­cen­t­ro­ván na rela­tiv­ně malém pro­sto­ru, máte při čet­bě pocit, že čas kolem vás se zasta­vil. Vše ply­ne tak nějak poma­lu a i extrém­ní zážit­ky hlav­ní­ho hrdi­ny jsou popi­so­vá­ny s leh­kos­tí a napros­tou samo­zřej­mos­tí. Často se vám dokon­ce bude zdát, že Egger je až lhos­tej­ný k udá­los­tem kolem sebe i ke své­mu živo­tu jako tako­vé­mu. Zůstat však u tako­vé­ho hod­no­ce­ní hlav­ní posta­vy by byla chy­ba. Je to člo­věk, kte­rý při­jí­má vše, co mu osud při­ne­se, s vel­kou dáv­kou poko­ry, což ale nezna­me­ná, že by ho to vnitř­ně nepo­zna­me­na­lo.

Kniha je z vel­ké čás­ti psa­ná ve tře­tí oso­bě a pří­mé řeči se zde dočká­te oprav­du vel­mi zříd­ka. I to by se ovšem dalo pova­žo­vat za nástroj, jak zpo­ma­lit ply­nu­tí času v celém vyprá­vě­ní. Ostatně čas a jeho účin­ky na fyzic­kou a psy­chic­kou strán­ku jed­not­liv­ce i celé spo­leč­nos­ti, je v tom­to tex­tu veli­ce zásad­ní téma. Ať už se jed­ná o bolest, kte­rou při­ná­ší nebo o milo­srd­né otu­pě­ní špat­ných vzpo­mí­nek či jde jen o pokrok v mate­ri­ál­ní oblas­ti. Vždy zastih­ne­me Eggera, jak se sna­ží s těmi­to nej­růz­něj­ší­mi změ­na­mi vypo­řá­dat, aniž by nám došlo, že se jed­ná o něco pod­stat­né­ho. A to je asi moment, kdy si čte­nář uvě­do­mí, že i jeho vlast­ní celý život se čas­to ode­hrá­vá bez vět­ší­ho povšim­nu­tí těch nej­dů­le­ži­těj­ších oka­mži­ků.

Pokud máte rádi divo­kou akci a sple­ti­tý pří­běh plný kom­pli­ko­va­ných cha­rak­te­rů, pak tato kni­ha roz­hod­ně nebu­de pro vás. Najdete zde ale dra­ma jed­no­ho zdán­li­vě neza­jí­ma­vé­ho muže, kte­ré vám dost mož­ná pomů­že odha­lit něco o vás samot­ných.

 • Autor:Robert Seethaler
 • Žánr:svě­to­vá belet­rie, nove­la
 • Nakladatelstvi:PLUS
 • Datum vydá­ní: 01.05.2017

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.

 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […] Posted in Recenze knih
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
 • Tom Perrotta: Pozůstalí30. září 2016 Tom Perrotta: Pozůstalí Příběh, jenž je zajímavý především počáteční situací, která předchází samotnému vyprávění. Při čtení tohoto románu zapomeňte na snahu logicky jakkoliv vysvětlit nepochopitelné události, […] Posted in Recenze knih
 • Učíme se s Tomášem - barvy10. září 2017 Učíme se s Tomášem - barvy Které dítě by neznalo Mašinku Tomáše? České knihovny evidují příběhy o Mašince Tomášovi spolu s Mášou a medvědem, Bořkem stavitelem, prasátkem Peppou a disneyovkami mezi nejpůjčovanějšími […] Posted in Recenze knih
 • Vlk a tma - 60 %26. listopadu 2017 Vlk a tma - 60 % Vlk vystupuje v pohádkách jako záporný hrdina a pokud je nějaké prostředí nebezpečné, pak je tam pološero nebo tma, ve které se může urývat nebezpeční. S obavami do temných prostor […] Posted in Recenze knih
 • Staré cesty v krajině Středních Čech31. srpna 2018 Staré cesty v krajině Středních Čech Cesty lidi spojovaly, ale také výrazně ovlivňovaly život jednotlivých lidí i společenství. Historie lidstva je spojena také s pohybem v krajině a postupné společenské změny se významně […] Posted in Recenze knih
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […] Posted in Recenze knih
 • Labyrint: Zkoušky ohněm - Thomase čeká tvrdá zkouška ohněm.1. dubna 2019 Labyrint: Zkoušky ohněm - Thomase čeká tvrdá zkouška ohněm. Jednou už musel Thomas a jeho kamarádi bojovat v labyrintu o holý život a tento boj byl v prvním díle úspěšný. Po zdolání vražedného labyrintu si mysleli, že mají vše za sebou, ale hluboce […] Posted in Retro filmové recenze

Celý život
Hodnocení: 3.8 - ‎4 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...