Celý život

CelyZivot

Útlá kníž­ka, kte­rá však ve svém tex­tu doká­že obsáh­nout, jak již sám název napo­ví­dá, celý život jed­no­ho muže. Muže, kte­rý by pro spous­tu lidí asi nebyl ničím výji­meč­ný, avšak doba, kte­rou si pro­žil, uka­zu­je, jak moc se může svět kolem nás během jedi­né gene­ra­ce změ­nit.

V tom­to pří­bě­hu se čte­nář postup­ně sezna­mu­je s hlav­ní posta­vou jmé­nem Egger. Je to samo­tář­ský muž žijí­cí v malé hor­ské ves­nič­ce. Děj je z vel­ké čás­ti zasa­zen do obdo­bí před dru­hou svě­to­vou vál­kou, avšak v prů­bě­hu Eggerova živo­ta se pře­ne­se­me i do pová­leč­ných let. Můžeme tak sle­do­vat, jak se z bez­vý­znam­né ves­nič­ky sta­ne hor­ské stře­dis­ko s něko­li­ka lanov­ka­mi a lázeň­ským cen­t­rem, kde, zdá se, už není pro osa­mě­lé­ho staré­ho muže mís­to.

Ačkoliv je děj celé­ho jed­no­ho živo­ta člo­vě­ka kon­cen­t­ro­ván na rela­tiv­ně malém pro­sto­ru, máte při čet­bě pocit, že čas kolem vás se zasta­vil. Vše ply­ne tak nějak poma­lu a i extrém­ní zážit­ky hlav­ní­ho hrdi­ny jsou popi­so­vá­ny s leh­kos­tí a napros­tou samo­zřej­mos­tí. Často se vám dokon­ce bude zdát, že Egger je až lhos­tej­ný k udá­los­tem kolem sebe i ke své­mu živo­tu jako tako­vé­mu. Zůstat však u tako­vé­ho hod­no­ce­ní hlav­ní posta­vy by byla chy­ba. Je to člo­věk, kte­rý při­jí­má vše, co mu osud při­ne­se, s vel­kou dáv­kou poko­ry, což ale nezna­me­ná, že by ho to vnitř­ně nepo­zna­me­na­lo.

Kniha je z vel­ké čás­ti psa­ná ve tře­tí oso­bě a pří­mé řeči se zde dočká­te oprav­du vel­mi zříd­ka. I to by se ovšem dalo pova­žo­vat za nástroj, jak zpo­ma­lit ply­nu­tí času v celém vyprá­vě­ní. Ostatně čas a jeho účin­ky na fyzic­kou a psy­chic­kou strán­ku jed­not­liv­ce i celé spo­leč­nos­ti, je v tom­to tex­tu veli­ce zásad­ní téma. Ať už se jed­ná o bolest, kte­rou při­ná­ší nebo o milo­srd­né otu­pě­ní špat­ných vzpo­mí­nek či jde jen o pokrok v mate­ri­ál­ní oblas­ti. Vždy zastih­ne­me Eggera, jak se sna­ží s těmi­to nej­růz­něj­ší­mi změ­na­mi vypo­řá­dat, aniž by nám došlo, že se jed­ná o něco pod­stat­né­ho. A to je asi moment, kdy si čte­nář uvě­do­mí, že i jeho vlast­ní celý život se čas­to ode­hrá­vá bez vět­ší­ho povšim­nu­tí těch nej­dů­le­ži­těj­ších oka­mži­ků.

Více na Kritiky.cz
Michal Viewegh: Biomanželka Vieweghův román Biomanželka se může na první dojem jevit jako kterékoliv jiné humoristické ...
Harry - štěně bez domova - kniha - recenze - 100 % Harry je malé štěně, které musela jeho majitelka, malá holčička Bětka, dát do útulku, pro...
Destiny Destiny je akční střílečka, kde budete kolem sebe střílet hlava nehlava. Velké studio rovná...
Grafomotorická cvičení pro předškoláky Pracovní listy s podnázvem Letní dobrodružství Kryštofa a Sáry nabízejí dětem ve věku 5-...
Pozvánka na společnou projekci Jumanji: Další level ...

Pokud máte rádi divo­kou akci a sple­ti­tý pří­běh plný kom­pli­ko­va­ných cha­rak­te­rů, pak tato kni­ha roz­hod­ně nebu­de pro vás. Najdete zde ale dra­ma jed­no­ho zdán­li­vě neza­jí­ma­vé­ho muže, kte­ré vám dost mož­ná pomů­že odha­lit něco o vás samot­ných.

 • Autor:Robert Seethaler
 • Žánr:svě­to­vá belet­rie, nove­la
 • Nakladatelstvi:PLUS
 • Datum vydá­ní: 01.05.2017

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.


Celý život
Hodnocení: 3.8 - ‎4 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Tom Perrotta: Pozůstalí30. září 2016 Tom Perrotta: Pozůstalí Příběh, jenž je zajímavý především počáteční situací, která předchází samotnému vyprávění. Při čtení tohoto románu zapomeňte na snahu logicky jakkoliv vysvětlit nepochopitelné události, […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Učíme se s Tomášem - barvy10. září 2017 Učíme se s Tomášem - barvy Které dítě by neznalo Mašinku Tomáše? České knihovny evidují příběhy o Mašince Tomášovi spolu s Mášou a medvědem, Bořkem stavitelem, prasátkem Peppou a disneyovkami mezi nejpůjčovanějšími […]
 • Vlk a tma - 60 %26. listopadu 2017 Vlk a tma - 60 % Vlk vystupuje v pohádkách jako záporný hrdina a pokud je nějaké prostředí nebezpečné, pak je tam pološero nebo tma, ve které se může urývat nebezpeční. S obavami do temných prostor […]
 • Staré cesty v krajině Středních Čech31. srpna 2018 Staré cesty v krajině Středních Čech Cesty lidi spojovaly, ale také výrazně ovlivňovaly život jednotlivých lidí i společenství. Historie lidstva je spojena také s pohybem v krajině a postupné společenské změny se významně […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]