Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > CELOTÁBOROVÉ HRY

CELOTÁBOROVÉ HRY

CeloTaboroveHry
CeloTaboroveHry

Doba, kdy pro­gram na dět­ských tábo­rech byl tvo­řen systémem“zabavit děti v oddí­lech“ a „občas se sejít při celo­tá­bo­ro­vé akci jako je spor­tov­ní odpo­led­ne nebo tábo­rák“, je už dáv­no pryč. Zajímavější a pro děti láka­věj­ší vari­an­tou je pro­po­jit vět­ši­nu dět­ských akti­vit jed­not­ným námě­tem, což dává mož­nost nejen roz­ví­jet spo­lu­prá­ci čle­nů oddí­lů, ale také moti­vo­vat všech­ny účast­ní­ky tábo­ra a umož­nit jim spo­leč­né zážit­ky. To je také jed­ním z cílů Celotáborových her, kte­ré se v pro­gra­mech tábo­rů již po něko­lik let obje­vu­jí. Zajímavý pro­gram však kla­de vel­ké náro­ky na pří­pra­vu tábo­ra. Tady mohou pomo­ci vlast­ní zku­še­nos­ti zís­ka­né pra­xí nebo šikov­ně napsa­ná pub­li­ka­ce, jakou je “Celotáborové hry“ od auto­rů Ing. Petra Poláška a Renaty Liškové.

Tenká pub­li­ka­ce nabí­zí zpra­co­va­né ukáz­ky šes­ti celo­tá­bo­ro­vých her od jejich pří­pra­vy, přes prů­běh, orga­ni­zač­ní zajiš­tě­ní a hod­no­ce­ní. Každá hra má uve­de­ný dopo­ru­če­ný počet hrá­čů a věko­vý roz­sah. Hry jsou popsá­ny sro­zu­mi­tel­ně a jsou dopl­ně­ny o tech­nic­ké poznám­ky včet­ně při­po­mí­nek k bez­peč­nos­ti. Kromě tex­tu obsa­hu­je pub­li­ka­ce také foto­gra­fie a nákre­sy, kte­ré text názor­ně dopl­ňu­jí. V samo­stat­né kapi­to­le jsou shr­nu­ta dopo­ru­če­ní, na co při pří­pra­vě neza­po­me­nout, a co při prů­bě­hu her sle­do­vat. Jsou to opět zku­še­nos­ti prak­tic­ké, kte­ré mají hod­no­tu pře­de­vším pro začí­na­jí­cí orga­ni­zá­to­ry a tábo­ro­vé vedou­cí. Oceňuji také, že auto­ři nabí­zí něko­lik vari­ant úko­lů, kte­ré může orga­ni­zá­tor zvo­lit pod­le věko­vé­ho slo­že­ní nebo aktu­ál­ní situ­a­ce.

Názvy celo­tá­bo­ro­vých her (Zlatokopové, Stroj času, Už vím proč, Pravěk, Z pohád­ky do pohád­ky, V Čarodějné zemi) umož­ňu­jí poměr­ně širo­ké moti­vač­ní spek­trum, kte­ré může zaujmout děti od 6 do 15 let.

Publikace je svým obsa­hem i zpra­co­vá­ním vel­mi dob­rým pomoc­ní­kem pro kaž­dé­ho, kdo se věnu­je výchov­né prá­ci s dět­mi, ale může být také inspi­ra­cí pro setká­ní rodin s dět­mi růz­né­ho věku nebo vede­ní vol­no­ča­so­vých akti­vit dětí. Potom dej­me stra­nou název a může­me pub­li­ka­ci vní­mat jako nabíd­kou čin­nos­tí, kte­ré jsou pro­po­je­né urči­tým námě­tem, ale mohou být rea­li­zo­vá­ny v del­ším časo­vém úseku.

Užitečnou a gra­fic­ky pře­hled­nou pub­li­ka­ci vyda­la Česká aso­ci­a­ce Sport pro všech­ny.

Knihu si může­te kou­pit na webu ČASPV za 160 Kč.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,46672 s | počet dotazů: 227 | paměť: 56229 KB. | 29.05.2022 - 04:01:56