CELOTÁBOROVÉ HRY

CeloTaboroveHry

Doba, kdy pro­gram na dět­ských tábo­rech byl tvo­řen systémem“zabavit děti v oddí­lech“ a „občas se sejít při celo­tá­bo­ro­vé akci jako je spor­tov­ní odpo­led­ne nebo tábo­rák“, je už dáv­no pryč. Zajímavější a pro děti láka­věj­ší vari­an­tou je pro­po­jit vět­ši­nu dět­ských akti­vit jed­not­ným námě­tem, což dává mož­nost nejen roz­ví­jet spo­lu­prá­ci čle­nů oddí­lů, ale také moti­vo­vat všech­ny účast­ní­ky tábo­ra a umož­nit jim spo­leč­né zážit­ky. To je také jed­ním z cílů Celotáborových her, kte­ré se v pro­gra­mech tábo­rů již po něko­lik let obje­vu­jí. Zajímavý pro­gram však kla­de vel­ké náro­ky na pří­pra­vu tábo­ra. Tady mohou pomo­ci vlast­ní zku­še­nos­ti zís­ka­né pra­xí nebo šikov­ně napsa­ná pub­li­ka­ce, jakou je “Celotáborové hry“ od auto­rů Ing. Petra Poláška a Renaty Liškové.

Tenká pub­li­ka­ce nabí­zí zpra­co­va­né ukáz­ky šes­ti celo­tá­bo­ro­vých her od jejich pří­pra­vy, přes prů­běh, orga­ni­zač­ní zajiš­tě­ní a hod­no­ce­ní. Každá hra má uve­de­ný dopo­ru­če­ný počet hrá­čů a věko­vý roz­sah. Hry jsou popsá­ny sro­zu­mi­tel­ně a jsou dopl­ně­ny o tech­nic­ké poznám­ky včet­ně při­po­mí­nek k bez­peč­nos­ti. Kromě tex­tu obsa­hu­je pub­li­ka­ce také foto­gra­fie a nákre­sy, kte­ré text názor­ně dopl­ňu­jí. V samo­stat­né kapi­to­le jsou shr­nu­ta dopo­ru­če­ní, na co při pří­pra­vě neza­po­me­nout, a co při prů­bě­hu her sle­do­vat. Jsou to opět zku­še­nos­ti prak­tic­ké, kte­ré mají hod­no­tu pře­de­vším pro začí­na­jí­cí orga­ni­zá­to­ry a tábo­ro­vé vedou­cí. Oceňuji také, že auto­ři nabí­zí něko­lik vari­ant úko­lů, kte­ré může orga­ni­zá­tor zvo­lit pod­le věko­vé­ho slo­že­ní nebo aktu­ál­ní situ­a­ce.

Názvy celo­tá­bo­ro­vých her (Zlatokopové, Stroj času, Už vím proč, Pravěk, Z pohád­ky do pohád­ky, V Čarodějné zemi) umož­ňu­jí poměr­ně širo­ké moti­vač­ní spek­trum, kte­ré může zaujmout děti od 6 do 15 let.

Publikace je svým obsa­hem i zpra­co­vá­ním vel­mi dob­rým pomoc­ní­kem pro kaž­dé­ho, kdo se věnu­je výchov­né prá­ci s dět­mi, ale může být také inspi­ra­cí pro setká­ní rodin s dět­mi růz­né­ho věku nebo vede­ní vol­no­ča­so­vých akti­vit dětí. Potom dej­me stra­nou název a může­me pub­li­ka­ci vní­mat jako nabíd­kou čin­nos­tí, kte­ré jsou pro­po­je­né urči­tým námě­tem, ale mohou být rea­li­zo­vá­ny v del­ším časo­vém úseku.

Užitečnou a gra­fic­ky pře­hled­nou pub­li­ka­ci vyda­la Česká aso­ci­a­ce Sport pro všech­ny.

Knihu si může­te kou­pit na webu ČASPV za 160 Kč.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • J. T. Holub: Jak léčit chronická onemocnění homeopatií, Bachovými esencemi a Schűsslerovými solemi19. února 2016 J. T. Holub: Jak léčit chronická onemocnění homeopatií, Bachovými esencemi a Schűsslerovými solemi Pokud trpíte nějakým chronickým onemocněním a rozhodli jste se řešit ho alternativním způsobem léčby, pak pro vás tato kniha jistě bude velmi dobrým pomocníkem. Na začátek je nutno […]
  • Ruské byliny A1/A2: Jana Hrčková19. září 2016 Ruské byliny A1/A2: Jana Hrčková Jak nejlépe se naučit cizí jazyk a ideálně i zábavnou formou? Tuto otázku si klade snad každý, kdo se k tomuto kroku chystá. Jednu z možností nabízí četba knih v originále. Asi si hned […]
  • Každá bolest má svou příčinu aneb nelze oddělovat duši od těla4. listopadu 2019 Každá bolest má svou příčinu aneb nelze oddělovat duši od těla Každý určitě zažil nějakou bolest. Často se ptáme, proč nás něco bolí, i když cvičíme. Proč nás někdy bolí všechno a někdy jsme naprosto v pohodě? Může nepohodlí v těle souviset s naším […]
  • Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA Cuky a Luky v podaní Peti Polnišovej a Zuzany Šebovej rozhodne nie sú na Slovensku, ale ani v Česku, neznámymi postavami. V relácií Kredenc dokázali vynikajúcim spôsobom vystihnúť a […]
  • Recenze knihy PhDr. Miroslavy Maškové, Tajemno kolem nás9. ledna 2016 Recenze knihy PhDr. Miroslavy Maškové, Tajemno kolem nás Tato kniha byla vydána v roce 2015 v rámci knihovničky časopisu o přírodní léčbě Meduňka. PhDr. Miroslava Mašková působí od roku 1991 jako psycholožka a léčitelka. V knize Tajemno kolem […]
  • Antonín Hrbek: Co říkají hvězdy ženám21. dubna 2016 Antonín Hrbek: Co říkají hvězdy ženám Antonín Hrbek se zabývá astrologií od roku 1945. Je autorem či spoluautorem celkem třinácti knih a více než čtyř set odborných článků, otištěných u nás i v zahraničí. Věnuje se rovněž […]
  • Jelínek, Kuchař: Tajemství životní motivace20. prosince 2019 Jelínek, Kuchař: Tajemství životní motivace Neexistuje větší motivace než touha splynout s tím, co chcete, co vás naplňuje, co vám dává sílu. Tohle by se mělo do kamene tesat. Toto je jediný druh motivace, který vás nezruinuje na […]
  • Kosmova kronika česká4. února 2020 Kosmova kronika česká Psát něco o takové slavné knize je svým způsobem asi dost zbytečné, neboť o ní bylo již popsáno tolik řádků, jež jsou mnohokrát delší než toto samotné středověké dílo. Kroniku jsem však […]
  • Petr Kadlík: Bejvávalo aneb 111 zapomenutých příběhů z časů našich prababiček a pradědečků9. prosince 2019 Petr Kadlík: Bejvávalo aneb 111 zapomenutých příběhů z časů našich prababiček a pradědečků V souvislosti s loňským výročím 100 let od vzniku Československa se nás zmocnila jakási nostalgie – že tehdy byl svět jednodušší, přehlednější a lidé se k sobě chovali lépe – prostě […]