Cellular - Jak začínal Captain America? To víte?

Cel

Tak, jak říká i Chris Evans v hlav­ní roli Ryana, moder­ní doba s sebou při­ná­ší nové tech­no­lo­gie. Dobrodružství, kte­ré může­te zažít se svým mobil­ním tele­fo­nem jsou tak kupří­kla­du mno­hem bohat­ší a zají­ma­věj­ší, než ta s tele­fo­nem kla­sic­kým. Jenže tenhle základ­ní pozna­tek tak úpl­ně nesta­čí na kva­lit­ní film...

Dobrodružství s mobil­ním tele­fo­nem se prá­vě Ryanovi při­ho­dí. Zrovna, když spřá­dá plá­ny, jak se zno­vu dát dohro­ma­dy se svou býva­lou dív­kou, když se ji sna­ží ohro­mit, zazvo­ní mu tele­fon. Na dru­hém kon­ci drá­tu je nezná­má uči­tel­ka bio­lo­gie (hle, jak může být prá­vě tohle poz­dě­ji důle­ži­té!) Jessica, kte­rá byla une­se­na nezná­mý­mi zlo­čin­ci a je scho­vá­vá­na na nezná­mém mís­tě. Poté, co se jí poda­ří ale­spoň zběž­ně opra­vit roz­bi­tý tele­fon, se není schop­na dovo­lat na jiné čís­lo, než tak­to náhod­ně na Ryanův tele­fon. A když už se dovo­la­la, nera­da by o toto křeh­ké spo­je­ní se svě­tem při­šla.

A to je vlast­ně hlav­ní záplet­ka fil­mu. Pokud by se spo­je­ní pře­ru­ši­lo, už by se zřej­mě nepo­da­ři­lo obno­vit. Ryanova původ­ní nedů­vě­ři­vost se postup­ně mění v upřím­nou sna­hu pomo­ci poté, co pozná, že nejde o žert. Je ocho­ten zajít na poli­cii o poz­dě­ji se dokon­ce (ač se zpo­čát­ku zdá­lo, že je to cynic­ký nezod­po­věd­ný kluk) poku­sí zabrá­nit úno­sům celé Jessičiny rodi­ny. Pravda, dopus­tí se sice něko­li­ka zlo­či­nů, ale co bychom mu neod­pus­ti­li kvů­li záchra­ně lid­ských živo­tů, že. Zápletka fil­mu zís­ká­vá grá­dy, když se Ryan osob­ně setká­vá s gau­ne­ry.

Co mě na fil­mu štva­lo, byly někte­ré slov­ní obra­ty, kte­ré se opa­ko­va­ly na můj vkus až pří­liš čas­to. Jmenujme ale­spoň reak­ci „oušit“, za kte­rou pra­vi­del­ně násle­du­je Jessičino tele­fo­nic­ké „co se sta­lo?“, což si uži­je­te do sytos­ti podob­ně jako „ouma­j­god!“. Filmu ubí­rá body také chvil­ko­vá „sna­ha o paro­dič­nost“. Vtip ano, to beru. Figurka sebe­vě­do­mé­ho právníka-trouby je komic­ká, ale když se Ryan řítí autem po dru­hé stra­ně dál­ni­ce nebo cou­vá z tune­lu a pro­ti­je­dou­cí auta uhy­ba­jí a postup­ně hava­ru­jí, kdež­to Ryanovi se vůbec nic nesta­ne, nevy­pa­dá to dva­krát věro­hod­ně. Podobně jako samot­ný začá­tek fil­mu, kdy je Jessica zamče­na na pet­li­ci bez jaké­ho­ko­liv vysvět­le­ní (ani pro ni, natož pro nebo­hé­ho divá­ka).

Parodicky také mohou půso­bit někte­ré dal­ší okol­nos­ti, jako napří­klad sna­ha o neztra­ce­ní sig­ná­lu na poli­cej­ní sta­ni­ci. Okolnosti obou úno­sů pro­jdou také jen s při­mhou­ře­ním obou očí… A tak fil­mu pro­spí­vá zejmé­na to, když se vzdá­lí od „auto­mo­bi­lo­vé­ho pro­stře­dí“ a sou­stře­dí se na sou­boj gau­ne­rů s Ryanem, poli­cis­ty a Jessičinou rodi­nou.

Díky tomu vše­mu posu­zu­ju zejmé­na prv­ní část fil­mu s rezer­vou. Naštěstí ve dru­hé polo­vi­ně si tvůr­ci podob­né exce­sy odpus­ti­li a sou­stře­di­li se na děj, a tak si divák stup­ňu­jí­cí se dra­ma více uží­vá. Závěr je pak poměr­ně reál­ný, i když někte­ré scé­ny by také šlo dotáh­nout lépe. Ale to už bude zčás­ti také zále­ži­tos­tí herec­ké­ho obsa­ze­ní...

Dík uve­de­ným důvo­dům pro­to Cellular může půso­bit roz­pa­či­tě, ve výsled­ku však Collateral vítě­zí pře­de­vším kvů­li ústřed­ní herec­ké dvo­ji­ci, pro­fe­si­o­nál­něj­ší­mu scé­ná­ři, lépe se stup­ňu­ji­cí­mu ději a někte­rým efek­tům. Cellular je však i přes množ­ství výtek ješ­tě doce­la sluš­ným thrille­rem. Nicméně až bude­te stát ve video­půj­čov­ně a bude­te mít v ruce Telefonní bud­ku a Cellular, vol­te rad­ši kla­sic­ký tele­fon.

PS: Mimochodem, všim­ně­te si, že všech­ny posta­vy na foto­gra­fi­ích buď drží tele­fon ane­bo bou­chač­ku. Ne, není to náho­da.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

Další naše články...