Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Domácí rady > Celebrity, které nemají žádný styl

Celebrity, které nemají žádný styl

Stylové celebri­ty už jsme měli. Chtěli jsme vám názor­ně uká­zat, jak to vypa­dat má. No a čekal někdo, že si odpus­tí­me malé rýpnu­tí? Podíváme se taky na celebri­ty, kte­ré zkrát­ka berou módu tak tro­chu po svém. Na čí oble­če­ní už si brou­sí zuby mód­ní poli­cie?

Helena Bonham Carter

Bezesporu skvě­lá hereč­ka je čas­tým ter­čem kri­ti­ky všech odbor­ní­ků na styl. K módě při­stu­pu­je oprav­du své­ráz­ně. Její mode­ly jsou vět­ši­nou poměr­ně neu­vě­ři­tel­ná směs nej­růz­něj­ších sty­lů, ale asi jí za její odva­hu tles­ká­me a bez­tak ji máme pro její oso­bi­tost fakt rádi. Občas to sice spíš vypa­dá, že se Helena ces­tou na čer­ve­ný kobe­rec sta­vi­la v kosty­mér­ně a tam náhod­ně posbí­ra­la všech­no, co bylo po ruce, ale ori­gi­na­li­ta se cení.

Miley Cyrus

Ze slad­ké hol­čič­ky se pro­mě­ni­la v pro­vo­ku­jí­cí rebel­ku. Vážně neví­me, jest­li nás tyhle úspor­né mode­ly ješ­tě baví. Dá se vůbec něko­lik pás­ků, kte­ré sotva zakrý­va­jí to nej­nut­něj­ší, nazý­vat ješ­tě oble­če­ním? I v sou­kro­mí se toho mla­dá zpě­vač­ka nebo­jí a odváž­ně svě­tu dává všanc své tělo. Na den­ním pořád­ku jsou topy nad pupík a krát­ké šort­ky nebo ale­spoň roz­tr­ha­né kalho­ty. Zatím si to Miley může ale­spoň dovo­lit z hle­dis­ka své­ho věku i posta­vy.

Courtney Stodden

I když vlast­ně přes­ně neví­me, čím se tahle sleč­na pro­sla­vi­la. Máme spíš pocit, že se pro­sla­vi­la její ňad­ra, Courtney je totiž v obta­že­ných šatech (čas­to spíš tak o veli­kost až dvě men­ších) mimo­řád­ně ráda pre­zen­tu­je. Když zrov­na nevy­sta­vu­je na odiv poprsí, sna­ží se upou­tat pozor­nost ale­spoň na své nohy. A vyso­ké pod­pat­ky jsou nezbyt­nos­tí. No, Courtney, uber, pro­sím!

Nicki Minaj

Těžko říct, jest­li ji za to vlast­ně může­me kri­ti­zo­vat. Tahle raper­ka si posta­vi­la image na fak­tu, že je vše­ho na ní zkrát­ka tak nějak moc. Když nemá zrov­na barev­nou hla­vu a spous­tu make-upu, má ale­spoň obří výstřih. Pokud neu­ka­zu­je ten, hrdě před­vá­dí svo­je nohy v ultra­krát­kých šort­kách nebo odha­lu­je bři­cho. Jen spo­ra­dic­ký počet jejích mode­lů toho více zaha­lu­je, než odkrý­vá, ačko­li nut­no dodat, že zpě­vač­ka v posled­ní době pře­sta­la hýřit barva­mi jako oma­lo­ván­ky.


Foto: Pixabay


Článek je sou­čás­tí webu Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,83025 s | počet dotazů: 237 | paměť: 54756 KB. | 28.07.2021 - 08:28:02